ขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2559) 8 ม.ค. 59
ประกาศเชิญชวน
ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2560 จำนวน6 รายการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-25/2559 (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 7ก.ย.- 14ก.ย. 2559)2 7 ก.ย. 59
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เลขที่ e-24/2559 (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 7ก.ย.- 14ก.ย. 2559)2 7 ก.ย. 59
ประกวดราคาประกวดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า30แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน  2  รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 23/2559)(ระหว่างวันที่ 29ส.ค.- 5ก.ย. 2559) 29 ส.ค. 59
ประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  2  รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 22/2559)(ระหว่างวันที่ 16ส.ค.- 23ส.ค. 2559) 17 ส.ค. 59
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน17 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 21/2559)(ระหว่างวันที่ 29กค.- 5ส.ค. 2559) 29 ก.ค. 59
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 2  รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 20/2559)(ระหว่างวันที่ 11กค. - 21ก.ค. 2559) 11ก.ค. 59
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน 2  รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 19/2559)(ระหว่างวันที่ 25มีค. - 1เม.ย 2559) 25 มี.ค.59
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 18/2559)(ระหว่างวันที่ 9 - 16 มีนาคม 2559) 9 มี.ค.59
ประกาศกรมปศุสัตวเรื่องประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)  (e – 17/2559)(ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2559) 15 ก.พ. 59
ประกาศกรมปศุสัตวเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ   (e – 16/2559)(ระหว่างวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2559) 15 ก.พ. 59
ประกาศกรมปศุสัตว เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดจุกยาง และปิดฝาอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ  จำนวน  1  เครื่อง  (e – 15/2559)(ระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2559) 3 ก.พ. 59
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 14/2559 ประกวดราคาวัสดุเวชภัณฑ์ 14 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)(ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558-6 มกราคม 2559) 25 ธ.ค. 58
ส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 9/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2558) 2 ธ.ค. 58
ขอส่งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (e-8/2559) (ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558) 20 พ.ย.58
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-4/2559 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานครโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึง 18 พฤศจิกายน 2558) 11 พ.ย.58
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-3/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 16,000 กิโลกรัม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558) 27 ต.ค.58
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่e – 2/2559เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ(ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558) 22 ต.ค.58
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดจุกยาง และปิดฝาอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (e – 1/2559)่ (ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558)
21 ต.ค.58
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ขอเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม จำนวน 7 รายการ (คภ. 2/2559)
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ 30ก.ย. ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 2
30 ก.ย.59
ขอขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยางระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. ถึงวันที่ 6 ต.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 29 ก.ย.59
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน6รายการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ 26ก.ย. ถึงวันที่ 6 ต.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
26 ก.ย.59
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน6รายการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ 29ส.ค. ถึงวันที่ 5 ก.ย. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
29 ส.ค.59
ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน (ระหว่างวันที่ 26  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 26 ส.ค.59
ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน (ระหว่างวันที่  19  ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 19 ส.ค.59
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
(ระหว่างวันที่  14  ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
14 ก.ค.59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน (ระหว่างวันที่  30 มิถุนายน 2559  ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 30 มิ.ย.59
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 2 มี.ค. 59
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา พร้อมทั้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 25 ก.พ. 59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ (ฉบับแก้ไข) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานงาน (ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 4 ก.พ. 59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
(ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
4 ก.พ. 59
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดจุกยาง และปิดฝาอลูมิเนียม แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 26 ม.ค. 59
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ (ระหว่างวันที่ 19 - 26 มกราคม 2559)สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 19 ม.ค. 59
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะฯ และร่างเอกสารประกวดราคา, ราคากลางกลางวัสดุเวชภัณฑ์ 14 รายการ (ระหว่างวันที่ 16-23 ธันวาคม 2558) 16 ธ.ค. 58
ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดจุกยาง และปิดฝาอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2558) 15 ธ.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองสารวัตรและกักกัน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 9-17 ธันวาคม 2558) 9 ธ.ค. 58
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านตรวจ microchip แบบเคลื่อนที่ ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดประทุมธานี จำนวน 230 เครื่อง (ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ) 30 พ.ย.58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองสารวัตรและกักกัน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 )
30 พ.ย.58
ขอร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านตรวจ Microchip แบบเคลื่อนที่ จำนวน 230 เครื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และตารางแสดงวงเงินราคากลาง (ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558) 20 พ.ย.58
ขอประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ1 ซีซี.
จำนวน 1,000,000 ขวด ตัน
(ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึง 26 พฤศจิกายน 2558)
19 พ.ย.58
ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ขนาด 1 ตัน (ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ถึง 26 พฤศจิกายน 2558) สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 19 พ.ย.58
ขอส่งประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2558) 17พ.ย.58
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึง 19 พฤศจิกายน 2558) 12 พ.ย.58
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ (ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึง 19 พฤศจิกายน 2558) 12 พ.ย.58
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คัน (ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558)สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 5 พ.ย.58
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 9 พฤศจิกายน 2558)
2 พ.ย.58
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ระบบ (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 9 พฤศจิกายน 2558) 2 พ.ย.58
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงจำนวน 1 ระบบ) (ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558) 28ต.ค.58
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อเผยแพร่(ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558)สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 15 ต.ค.58

ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 16,000 กิโลกรัมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ (ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558)

15 ต.ค.58

ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบรรจุวัคซีน ปิดจุกยาง และปิดฝาอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกองคลัง(ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 )สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้

12 ต.ค.58
ยกเลิก
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ (เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม จำนวน 7 รายการ (คภ. 1/2559) )(ลงวันที่ 29 กันยายน 2559)2 29 ก.ย. 59
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559) 19 ส.ค. 58
ขอยกเลิกจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(e-Breeding)ระยะที่ 2 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)(ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558) 3 ธ.ค. 58
สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์ 14 รายการ 21 ธ.ค. 58
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 6ต.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 6ก.ย.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 17ส.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 7ก.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 7ก.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2559 7ก.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2559 7เม.ย.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 7 มี.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2559 29 ม.ค.59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 30 ธ.ค.58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 30 พ.ย.58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 2 พ.ย.58
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆของกองสารวัตรและกักกัน 5 รายการ2 22 ก.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน 5 รายการ 7 ก.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพแบบพิมพ์เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน 12 รายการ 7 ก.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 งาน 31 ส.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 30 ส.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน 3 รายการ 9 ส.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน 1 รายการ 3 ส.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน2รายการ 21ก.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน4รายการ 7ก.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จ้างเหมาพิมพ์พร้อมออกแบบอารต์เอกสาร เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน4รายการ 5ก.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน1รายการ 24มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน1รายการ 14 มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน จำนวน2รายการ 6 มิ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน 4 พ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ เป็นระยะเวลา 30 วัน 3 พ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ พัฒนาระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์(กองคลัง) เป็นระยะเวลา 30 วัน   22 เม.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) เป็นระยะเวลา 30 วัน 7 เม.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ออกแบบอาร์ตเวิร์ควารสาร เป็นระยะเวลา 30 วัน 4 เม.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ชื่อโครงการ จัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558 จำนวน 1 รายการ(500เล่ม) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้  8 มี.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้  18 ก.พ. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้  27 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลางชื่อโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 5 รายการ 26 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลางชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 19 ม.ค. 59
ขอส่งตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ นการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 งาน เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน 18 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน 13 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลางชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ 11 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลางชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 4 ม.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน 30 พ.ย.58
ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯจัดซื้อเครื่องฉีดยาและวัคซีนแบบไร้เข็มพร้อมอุปกรณ์สำหรับสุกร จำนวน1รายการ 26 พ.ย.58
ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 19 พ.ย.58
ตารางแสดงวงเงินราคากลางชื่อโครงการจัดจ้างสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 18 พ.ย.58
รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ยังไม่มีข้อมูล