ขายทอดตลาด
กองคลังมีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 18 รายการ โดยขายทอดตลาดประมูลด้วยวาจา 24 พ.ค. 60
กองคลังมีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดจำนวน 38 รายการ  10 ม.ค. 60
ประกาศเชิญชวน
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-24/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ “โคบาลบูรพา” จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 30 ต.ค.60)2
27 ก.ย. 60
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 23/2560 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 25 ก.ย.60) 15 ก.ย. 60
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 22/2560 เรื่องขอส่งประกาศประกวดราคามสะอาดฯซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 24 ส.ค.60) 17 ส.ค. 60
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 21/2560 เรื่องขอส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ปี 2561   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 1 ก.ย.60) 17 ส.ค. 60
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 20/2560 เรื่องขอส่งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. - 29 ส.ค.60) 15 ส.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 19/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเบอร์หูชนิดที่สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบRFID (Radio Frequency Identification ear tag set) จำนวน 36,750 ชุด(ระหว่างวันที่ 10 ส.ค. - 18 ส.ค.60) 10 ส.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 18/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ(ระหว่างวันที่ 7ส.ค. - 15 ส.ค.60) 7 ส.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 17/2560 เรื่องขอส่งประกวดราคาซื้อรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียง  จำนวน2คัน 2 ส.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 16/2560 เรื่องขอส่งประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ระหว่างวันที่ 2ส.ค. - 22 ส.ค.60) 3 ส.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 15/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ "โคบาลบรูพา" จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ระหว่างวันที่ 11ก.ค. - 18 ก.ค.60) 11 ก.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 14/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 30 มิ.ย.60) 23 มิ.ย. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 13/2560 ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ไกลออกซอลและฟอร์มัลดีไฮด์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ระหว่างวันที่ 4เม.ย. - 25 เม.ย.60) 4 เม.ย. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 12/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อแผงเหล็กชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 5,000 แผง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 28ก.พ. - 7 มี.ค.60) 28 ก.พ. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 11/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 10ม.ค. - 17 ม.ค.60) 11 ม.ค. 60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 10/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัคซีนและปิดจุกยางระบบอัตโนมัติ จำนวน1เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 29ธ.ค. - 10 ม.ค. 2560) 29 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 9/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน8รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 29ธ.ค. - 10 ม.ค. 2560) 29 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 8/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1,000,000 ขวด (ระหว่างวันที่ 26ธ.ค. - 5 ม.ค. 2560) 26 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 7/2560 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ระหว่างวันที่ 26ธ.ค. - 5 ม.ค. 2560) 26 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 6/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผนังทาสี พร้อมทำความสะอาดกระเบื้องภายนอกอาคาร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 2 - 13 ธ.ค. 2559) 2 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 4/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 16,000 กิโลกรัมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ระหว่างวันที่ 2 - 13 ธ.ค. 2559) 2 ธ.ค. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 3/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 29 - 7 ธ.ค. 2559) 29 พ.ย. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 2/2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 9 - 16 พ.ย. 2559) 9 พ.ย. 59
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 1/2560ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยางระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 10ต.ค.- 17ต.ค. 2559) 10 ต.ค. 59
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์  จำนวน  24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน2 28 ก.ย.60
ขอส่งตารางแสดงวงเงินราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจัดซื้อ และการส่งมอบ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ “โคบาลบูรพา” จำนวน 2 รายการเพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 18 ก.ย.60
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ จำนวน ๒ รายการ ลงเว็บไซต์ของกองคลัง ในวันที่ 15 กันยายน 2560 15 ก.ย.60
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 14 ก.ย.60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียงจำนวน2คัน 13 ก.ย.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการ โคบาลบูรพา จำนวน 7 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11 ก.ย.60
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ “โคบาลบูรพา” จำนวน 2 รายการ) 8 ก.ย.60
ขอส่งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์  จำนวน  24 รายการ เพื่อลงเว็บไซต์ 8 ก.ย.60
ขอส่งแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน6รายการ เพื่อลงเว็บไซต์ 7 ก.ย.60
ขอประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่นต่อนาที
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ (เลขที่ จม. 1/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
และตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ เพื่อลงเว็บไซต์
17 ส.ค.60
ขอส่งร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองคลัง เป็นระยะเวลา 3 วันทำการตั้งแต่วันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2560 สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 7 ส.ค.60
ขอส่งร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 7 - 15สิงหาคม 2560 สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 7 ส.ค.60
ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 26 ก.ค.60
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียง จำนวน2คัน
สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
18 ก.ค.60
ขอส่งตารางแสดงวงเงินราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจัดซื้อและการส่งมอบ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ “โคบาลบูรพา” จำนวน 7 รายการ
(ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-7 ก.ค.60)สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
30 มิ.ย.60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
(ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-11 ก.ค.60)สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
27 มิ.ย.60
ขอร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
(ระหว่างวันที่ 12- 19 มิ.ย.60)
12 มิ.ย.60
ขอส่งร่างประกาศและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับแก้ไขรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ
ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 3 วันทำการ
(ระหว่างวันที่ 11- 17 พ.ค. 60)
11 พ.ค.60
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลูตาราลดีไฮด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ฯ จำนวน 16,000 ลิตรสำหรับตารางแสดงวงเงินฯ ราคากลาง ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ (ระหว่างวันที่ 22- 29 มี.ค. 60) 22 มี.ค. 60
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแผงเหล็กชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 5,000 แผง(ระหว่างวันที่ 21- 24 ก.พ. 60) 21 ก.พ. 60
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ เป็นเวลา 3 วันทำการและตารางราคากลาง(ระหว่างวันที่ 3- 8 ก.พ. 60) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 3 ก.พ. 60
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแผงเหล็กชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 5,000 แผง(ระหว่างวันที่ 1- 6 ก.พ. 60) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 1 ก.พ. 60
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ระหว่างวันที่ 27ธ.ค.-5 ม.ค. 60) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 27 ธ.ค. 59
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยางระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (ระหว่างวันที่ 15-22 ธ.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 15 ธ.ค. 59
่ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการง (ระหว่างวันที่ 14 -21 ธ.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 14 ธ.ค. 59
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ (ระหว่างวันที่ 9- 15ธ.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 9 ธ.ค. 59
ขอส่งรประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขนาดบรรจุขวดละ 1 ซีซี. จำนวน 1,000,000 ขวด
(ระหว่างวันที่ 7- 15ธ.ค. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
7 ธ.ค. 59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผนังทาสีพร้อมทำความสะอาดกระเบื้องภายนอกอาคาร
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 1 งาน
(ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน
23 พ.ย. 59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ระหว่างวันที่ 22-29 พ.ย. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 22 พ.ย. 59
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูปและข้อกำหนดในการวิจารณ์ จำนวน 16,000 กิโลกรัมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 21-28 พ.ย. 2559) สำหรับราคากลางเผยแพร่ ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 21 พ.ย. 59
ยกเลิก
ยกเลิกประกาศ ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมฯ ปี 2561
ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-21/2560
2
11 ก.ย.60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาด 2 เตียง จำนวน 2 คัน ตามประกาศ ที่ e-17/2560 ลว.2 ส.ค.60) 8 ก.ย.60
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ (e-14/2560) 3 ก.ค.60
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุวัคซีนและปิดจุกยางระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-1/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 29 พ.ย. 59
สอบราคา
ยังไม่มีข้อมูล  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2560 2 4 ต.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 7ก.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 8ส.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 8ก.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 8มิ.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 1พ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 1 เม.ย.60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3 มี.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 2 ก.พ. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 2 ม.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 2 ธ.ค. 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 2 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินราคากลางการจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการเพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน2 14 ก.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลางแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ จำนวน6,400แผ่น
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน
24 ส.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๖ รายการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน
23 ส.ค. 60
ตารางราคากลางการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2561
จำนวน 1 งาน ลงเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน
21 ส.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ในการจัดจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 30 วัน
21 ส.ค. 60
ตารางราคากลาง การจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน2 21 ส.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน1รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 4 ส.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 4 ส.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ชุดทดสอบสำเร็จรูป Blocking ELISA สำหรับ 3ABC non-structure protein FMDV จำนวน 60 กล่อง เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน 26 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการคู่มือการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย จำนวน 1,000 เล่มเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 24 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 5รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 24 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 12 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 4 รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 12 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกการปฏิบัติงานด้านไข้หวัดนก จำนวน 2,500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 12 ก.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 20 มิ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์จำนวน7 รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 31 พ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 30 พ.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์ป้ายฟาร์มสุกร/โคขุน ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง และใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 7 เม.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 500 เล่มโดยวิธีกรณีพิเศษเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 29 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 3รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 29 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 28 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์หนังสือการใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ จำนวน 5,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 23 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 23 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน2รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 8 มี.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน4,000แผ่น เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 8 มี.ค. 60
ขอส่งตารางราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 9 ก.พ. 60
ขอส่งตารางราคากลางวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 23 ม.ค. 60
ขอส่งตารางราคากลางในการจัดซื้อโคทดสอบวัคซีนฯ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 17 ม.ค. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 28 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ยาปฏิชีวนะอีริโทรมัยซินและคลอเตตร้าซัยคลิน ชนิดผงละลายน้ำ ขนาด 25 กรัม จำนวน 21,000 ซอง 21 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ ในการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ 16 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์เอกสาร เผยเเพร่การเลี้ยงสัตว์ (แผ่นพับหน้าหลัง)จำนวน 100,000 แผ่น 15 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สมุดบันทึกตรวจสุขภาพสัตว์ปีก จำนวน5,000 เล่ม 7 ธ.ค. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน2รายการ 29 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน2รายการ 29 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน7รายการ 21 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ก.ป.ศ.14)จำนวน 5,000 เล่มโดยวิธีกรณีพิเศษ 2 พ.ย. 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบรับรอง 31 ต.ค. 59
รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ยังไม่มีข้อมูล