การจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ

แบบร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ
แบบร่างสัญญาประเภทต่าง ๆ (ใช้บุคคลค้ำประกันและเป็นแบบสัญญา ที่จ้างจากบุคคลธรรมดา) (ปรับปรุงใหม่ 19 พย.50)(19 พย.50)
-
หนังสือเวียน
-
สัญญาจ้างเหมาปฏิบัติงานในหน้าที่....
เพิ่มหน้า ผนวก 1 ข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง
ผนวก 2 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาฯ
-
สัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ และสนามหญ้า
เพิ่มหน้า ผนวก 1 รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯ
-
สัญญาจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล
เพิ่มหน้า ผนวก 1 กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
-
แบบสัญญาค้ำประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)
กรณีการจ้างพนักงานขับรถยนต์
 หนังสือซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
  -   อัตราค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์รายบุคคล ปีงบประมาณ 2553
  - ขออนุมัติปรับปรุงเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์-รายบุคคล (13 ตค.52)
  - เงื่อนไขการจ้าง
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  -  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ใช้สำหรับจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน)
  -  แบบฟอร์มสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ใช้สำหรับจ้างบุคคลธรรมดา)
  -  แบบสัญญาจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์  แบบสัญญาค้ำประกัน (ใช้บุคคลค้ำประกัน) (หนังสือที่ อส 0017/15959)
(16ตค.50)
  -  แบบฟอร์มบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานของ......(ระบุตำแหน่ง)........
  -  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัด
  - ตัวอย่างเอกสารคำสั่งให้พนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาเดินทางไปราชการ   
แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่าย
  - คำถาม - คำตอบ (บ่อย)     ปรับปรุง 16 กพ.49