เรื่อง แนวทางในการควบคุมหลักประกันสัญญา ของกรมปศุสัตว์ นางมัณฑนา จินตกานนท์
เรื่อง การพัฒนาระบบงานเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว์ นางมัณฑนา จินตกานนท์
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เรื่อง คู่มือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลาง ของกรมปศุสัตว์ นางมัณฑนา คำนาน
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์ นางสาวชุติมา เพ็ชรรัตน์
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี เกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ นางสาวศุภวรรณ เนียมสอน
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศชั่วคราวส่วนกลางกรมปศุสัตว์ นางสาวนภษร เนื่องชมภู
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web onlineกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางสาวมณฑวรรณ ชื่นค้า
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางนิภาภรณ์ พินิจ
เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และการปฏิบัติในระบบ e-GP นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และในระบบ e-GP นางสมคิด แสงตะกรณ์
เรื่อง คู่มือการจัดทำใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของกรมปศุสัตว์ นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และการขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี นางสาวชนิดา ก๊งไฉ่
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางสาวอำภาพร ต้นย้ง
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์ นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ นางสาวณัฐสุดา ทัพดี
เรื่อง การเลือกใช้รหัส GPSC ในการจัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างในระบบ GFMIS นางสาวอรวรรณ์ ยอดแก้ว
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามระบบ e-Gp และการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS นางสาวประไพจิตร อาจวิเชียร
เรื่อง คู่มือการรับและถอนคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา นางสาวอัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ นางนุกูล สรรพคุณ
เรื่อง คู่มือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และโอนจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีของกรมปศุสัตว์ นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย
เรื่อง คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าปรับตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน พ.ศ.2548 นางชุลีกร เตชะโสภณมณี
เรื่อง คู่มือโปรแกรมระบบทะเบียนใบสำคัญบิลเงินเชื่อ นางสมร  ธีรประทีป,
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง คู่มือการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ตามโครงการจ่ายตรง นางสมร  ธีรประทีป,
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง แนวทางลดการใช้ไฟฟ้าของกรมปศุสัตว์ นางสาวจิราวรรณ  รัฐิติกาลตระกูล
เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการ นางสาวทัศนาลักษณ์  สิทธิการ