เรื่อง

คู่มือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในส่วนกลาง ของกรมปศุสัตว์

นางมัณฑนา คำนาน
เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์

นางสาวชุติมา เพ็ชรรัตน์
เรื่อง

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี เกี่ยวกับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

นางสาวศุภวรรณ เนียมสอน
เรื่อง

คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศชั่วคราวส่วนกลางกรมปศุสัตว์

นางสาวนภษร เนื่องชมภู
เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web online กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

นางสาวมณฑวรรณ ชื่นค้า
เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางนิภาภรณ์ พินิจ
เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และการปฏิบัติในระบบ e-GP นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของกรมปศุสัตว์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และในระบบ e-GP นางสมคิด แสงตะกรณ์
เรื่อง คู่มือการจัดทำใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ของกรมปศุสัตว์ นางสาวชลิวัล ดีวิเศษ
เรื่อง คู่มือการจัดทำแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และการขออนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี นางสาวชนิดา ก๊งไฉ่
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ นางสาวอำภาพร ต้นย้ง
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานการขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและการโอนล้างบัญชีพักสินทรัพย์ของกรมปศุสัตว์
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ นางสาวณัฐสุดา ทัพดี
เรื่อง นางสาวอรวรรณ์ ยอดแก้ว
เรื่อง นางสาวประไพจิตร อาจวิเชียร
เรื่อง นางสาวอัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย
เรื่อง นางนุกูล สรรพคุณ
เรื่อง นางสาวเนาวรัตน์ อินทร์ช่วย
เรื่อง นางชุลีกร เตชะโสภณมณี
เรื่อง นางสมร  ธีรประทีป
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง นางสมร  ธีรประทีป
นางสุภาวดี  ธรรมบุตร
เรื่อง น.ส.จิราวรรณ  จิรัฐิติกาลตระกูล
น.ส.ทัศนาลักษณ์  สิทธิการ
เรื่อง