ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24 ก.ย.62>
 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 ริมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <20 ก.ย.62>  
 จ้างเหมาบริการทำลายหนังสือราชการของกองคลัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14 ก.ย.62>  
 การเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น <5 ก.ย.62>  
จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 46 ชิ้น <31 ส.ค.62>  
ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ  <31 ส.ค.62>  
 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562   <28 ส.ค.62>  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ษง-1862 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <23 ส.ค.62>  
 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 27 - 30/2562 ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2562 <31 ก.ค.62>  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4084 กทม. โดยวิธีเจาะจง  <18 ก.ค.62>  
  สัญญาซื้อขาย เลขที่ 23 - 25/2562 ลงวันที่  4  กรกฎาคม  2562 <11 ก.ค.62>  
 ตามสัญญาเลขที่  22/2562  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2562 <5 ก.ค.62>  
 หลอดไฟ LED TUBE T8 ขนาด 18 วัตต์ <4 ก.ค.62>  
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <2 ก.ค.62>  
 ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <2 ก.ค.62>  
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเจาะจง <14 มิ.ย.62>  
 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.14(กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเจาะจง <14 มิ.ย.62>  
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเจาะจง  <14 มิ.ย.62>  
 ซื้อกระดาษเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 800 รีม โดยวิธีเจาะจง  <14 มิ.ย.62>  
 ระกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน 6 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <14 มิ.ย.62>  
 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <30 พ.ค.62>  
 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ก.ป.ศ.14)จำนวน 10,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30 พ.ค.62>  
 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศจำนวน 2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <15 พ.ค.62>  

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562  <3 พ.ค.62>

 
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30 เม.ย.62>  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9571 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30 เม.ย.62>  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองแแบบอาคารปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)<28 มี.ค.62>  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) <28 มี.ค.62>
 
 จ้างทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาหารสัตว์ฯ <28 มี.ค.62>  
 ทดลองและขยะติดเชื้อทรงสี่เหลี่ยม ระบบดรายแมคคานิคัลขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง  <28 มี.ค.62>  
 ประกวดราซื้อรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3,680 ม้วน ประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ <28 มี.ค.62>  
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ <28 มี.ค.62>  
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-662 กทมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <27 มี.ค.62>  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ <25 มี.ค.62>  
 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง <20 มี.ค.62>   
 เหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง <15 มี.ค.62>   
 ซื้อกล่องพลาสติกมีฝาปิดและล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <7 มี.ค.62>   
 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง  <3 มี.ค.62>   
 สัญญาเลขที่ 6/2562 <28 ก.พ.62>   
จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 ก.พ.62>   
จ้างพิมพ์สมุดการใช้รถยนต์ จำนวน300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 ก.พ.62>   
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 ก.พ.62>   
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 ก.พ.62>   
 สัญญาจ้างขาย เลขที่ 14/2562  <21 ก.พ.62>   
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   <15 ก.พ.62>   
 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain  <15 ก.พ.62>   
 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮฉ-9571 กทม โดยวิธีเจาะจง <11 ก.พ.62>   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน4รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <30 ม.ค.62>   
 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง <29 ม.ค.62>   
 จ้างก่อสร้างโครงการที่พักพิงสัตว์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 โครงการ  <29 ม.ค.62>   
 จ้างทำของ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ <17 ม.ค.62>   
 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดA4 80G จำนวน 700 รีม โดยวิธีเจาะจง  <17 ม.ค.62>   
 จ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ เพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ระยะที่2 <2 ม.ค.62>   
 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ <27 ธ.ค.61>   
  จ้างพิมพ์สมุดประวัติยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ <25 ธ.ค.61>   
  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 รายการ  <25 ธ.ค.61>   
 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ  <21 ธ.ค.61>   
 จ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก <15 ธ.ค.61>   
 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ เลขที่ 9/2562 <14 ธ.ค.61>   
 ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 4,116 ม้วน โดยวิธีเจาะจง  <7 ธ.ค.61>  
 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ เลขที่ 9/2562 <4 ธ.ค.61>   
 จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 50 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <30 พ.ย.61>   
 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเจาะจง <29 พ.ย.61>   
 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเจาะจง <21 พ.ย.61>   
  เรื่องจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จำนวน 3รายการและจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกปศ.32โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(รวม2ฉบับ) <20 พ.ย.61>  
  ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเช่าเลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  <19พ.ย.61>  
  สัญญาจ้างเลขที่ 6/62 ลว. 5 พ.ย.61 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ปี 62 <16พ.ย.61>  
  จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน1รายการ  <14พ.ย.61>  
 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่าเลขที่  2/2562 <14พ.ย.61>  
 จ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน  <13พ.ย.61>