รายการโอนผ่านระบบ GFMIS เงินกู้ งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

ครั้งที่ 1 - 10

   ครั้งที่ 1 
 (12 ต.ค. 64)  

   ครั้งที่ 2 
 (12 ต.ค. 64)
               

    รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ครั้งที่ 11 - 20                    

 

ครั้งที่ 1 - 10

      ครั้งที่ 1   
 (5 ต.ค. 64)
  1. แบบ GFMIS และ หนังสือแจ้ง
2. แผนการใช้จ่าย ปี 65

   ครั้งที่ 2 
 (6 ต.ค. 64)
ครั้งที่ 3 
 (15 ต.ค. 64)
             

รายการโอนผ่านระบบ GFMIS พ.ศ. 2564