เรื่องซ้อมความเข้าใจการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ktb corporate online (6 ก.ย.62 )
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฎิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online  (6 ก.ย.62 )
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ KTB Corporate Online  (6 ก.ย.62 )
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูล user  (6 ก.ย.62 )

 

ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) ของหน่วยงานผู้เบิกสังกัดกรมปศุสัตว์ <27 ส.ค.63> 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (19 ส.ค.63 )
รายชื่อเพิ่มเติม ผู้ปฎิบัติงาน maker ด้าน การรับเงิน และ Authorizer โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (9 ก.ย.62 )
การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ฝั่งขารับของเงินรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน หากมีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ โทร.02-653-4444 ต่อ 1665 (คุณศิวกร)  หรือ โทร 02-653-4444 ต่อ 1633 (คุณจุไรรักษ์)  (4 ก.ย.62 )
 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (28 ส.ค.62 )
 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (28 ส.ค.62 )
 รายชื่อผู้ปฎิบัติงาน maker ด้าน การรับเงิน และ Authorizer ของ ปศจ. ปศข.สทช. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (26 ส.ค. 62) 
หนังสือขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (21 ส.ค. 62) 
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังของเงินทุนหมุนเวียน หลักสูตร การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) (20 ส.ค. 62) 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง (5 ส.ค. 62) 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (5 ส.ค. 62)  
ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ แจ้งข้อมูลเพื่อดำเนินการระบบ KTB Corporate Online ฝั่งขารับ (22 พ.ค. 62)  
การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online (19 ก.ย. 61)  
ายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูล เรื่อง KTB Corporate Online ให้กองคลังและรายชื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูลให้กองคลังแล้ว
แต่ข้อมูลและเอกสารยังไม่ถูกต้อง  (03 ก.ย. 61)  
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อดาเนินการส่งข้อมูลให้กองคลัง ตามหนังสือ ที่กษ0603/ว15632
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งข้อมูล KTB Corporate Online
ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561  (3 ก.ย. 61) 
เอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ (28 ส.ค. 61)  
การจัดชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย (28 ส.ค. 61)  
ตัวอย่างทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ  KTB Corporate Online+คำอธิบาย (28 ส.ค. 61)  
ฟอร์มการลงทะเบียนคุมงบประมาณเงินฝากธนาคาร (21 ส.ค. 61)   
ฟอร์มทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร์ (KTB Corporate Online) (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของ น.ส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์ (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของ นายราเชนทร์ ตระกูลสุข  (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของ น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย  (21 ส.ค. 61)    
เอกสารบรรยายของ นายบุรินทร์  ทิศาภาคย์(21 ส.ค. 61)    
ดาวน์โหลดโปรแกรม KTB Universal Data Entry GFMIS on KTB Corporate Online และคู่มือการติดตั้ง
1.แบบฟอร์มการส่งงานสาขาเพื่อตรวจสอบลายมือชื่อและอนุมัติ (ฝากส่ง) (21 ส.ค. 61)
2.ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล KTB Corportae Online (21 ส.ค. 61)
3.เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมบัญชีโอนเงิน Bulk Payment (21 ส.ค. 61)
4.เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบริการด้านการโอนเงิน (21 ส.ค. 61)
5.เอกสารแนบเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพิ่มเติม KTB Corporate Online Tab Link Own Account (เพิ่ม_ยกเลิกบัญชี) (21 ส.ค. 61)
6.เอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติมรหัสเงินฝากคลังจังหวัด-รหัสศูนย์ต้นทุนนำส่ง (เพิ่ม_ยกเลิกศูนย์ต้นทุน) (21 ส.ค. 61)
เวียนแจ้ง เรื่อง KTB Corporate Online รายชื่อหน่วยงาน (หน่วยเบิกจ่าย) ที่ยังไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้กองคลัง และ หน่วยงาน(หน่วยเบิกจ่าย) ที่จัดส่งข้อมูลให้กองคลังแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง (26 ก.ค. 61) 
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งข้อมูล KTB Corporate Online (11 มิ.ย. 61)
การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
 การเตรียมความพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ในการดำเนินการระบบ KTB Corporate Online
ซักซ้อมความเข้าใจ การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติม 
การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ติดต่อคุณจุไรรักษ์1633
KTB Corporate Onlineการดำเนินการสมัคร KTB Corporate Onlineทั้งนี้เมื่อหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลต่างๆ มายังกองคลัง