f5

รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2555
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer And Stakeholder Focus)
รางวัลชมเชย มอบให้ กองคลัง