f5

กรมปศุสัตว์ มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อแสดงว่ากองคลังได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใสสะอาดแล้ว
สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2555