aw61

โล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่ากองคลัง ประเภทภารกิจสนับสนุนสมควรยกย่องเป็นหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2560