แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS THAI) (5 เม.ย.64)
การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai  <11 ม.ค.64> 
เอกสารอบรมวันที่ 18 ธค.63 <18 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 17 ธค.63 <17 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 16 ธค.63 <16 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 15 ธค.63 <15 ธ.ค.63> 
เอกสารอบรมวันที่ 14 ธค.63 <14 ธ.ค.63> 
ครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 6  <1 ธ.ค.63>  
การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai <30 พ.ย.63>  
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)  <16 มี.ค.2563>
จ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)<29 พ.ย.2562>