บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์ปรับปรุง 3 พฤษภาคม 2566
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง     กลุ่มพัสดุ       กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ       กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ  
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 โทรศัพท์สายตรง   
โทรสาร
  เบอร์ต่อ
ภายใน
e-mail  
นส.จุไรรักษ์  อุนาภีร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองคลัง
0-2653-4426
F 0-2653-4913
1633
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.ณัทนัน ศรีบัวรอด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารทั่วไป
1.รับหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเกษียณหนังสือให้กอง/ฝ่าย ภายในกองคลัง
ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป
2.ส่งหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ให้หน่วยงานภายในและภายนอก(ส่วนกลาง)กรมปศุสัตว์
3.รับ เอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
4.ส่ง เอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) ที่ผู้อำนวยการกองคลัง อนุมัติการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งให้กลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป
5.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง กลั่นกรองหนังสือ ของกลุ่ม/ฝ่าย ของกองคลัง เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง
6.ตรวจสอบสถิติวันลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ ของบุคลากรภายในกองคลัง
7.ตรวจสอบการลงชื่อมาปฎิบัติงานของบุคลากรภายในกองคลัง
8.เวียนหนังสือราชการ ให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
9.จัดทำเรื่องขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการกองคลัง
10.จัดทำเรื่องเบิกเงินค่าใช้จ่าย ๆ ของผู้อำนวยการกองคลัง
11.สรุปแบบรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ (พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540) ประจำเดือน เสนอกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
12.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

0-2653-4427
F 0-2653-4913
1612-3
finance@dld.go.th
นางสายพิณ ม่วงสีตอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.รับหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเกษียณหนังสือให้กอง/ฝ่าย ภายในกองคลัง
2.ส่งหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ให้หน่วยงานภายในและภายนอก(ส่วนกลาง)กรมปศุสัตว์
3.ออกเลขที่หนังสือรับรองเงินเดือน/คำสั่งกอง
4.ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ (กระดาษถ่ายเอกสาร)
5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 
น.ส.ณัทนันท์ แดงเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. รับหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเกษียณหนังสือให้กอง/ฝ่าย ภายในกองคลัง
2.ส่งหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ให้หน่วยงานภายในและภายนอก(ส่วนกลาง)กรมปศุสัตว์
3.รับเอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
4.ส่งเอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) ที่ผู้อำนวยการกองคลัง อนุมัติการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งให้กลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป
5.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง กลั่นกรองหนังสือ ของกลุ่ม/ฝ่าย ของกองคลัง เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง
6.จัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกรมปศุสัตว์ ทางไปรษณีย์
7.ตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายบริหารทั่วไป เสนอผู้อำนวยการกองคลัง พิจารณาสั่งการ
8.ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของฝ่ายบริหารทั่วไป
9.รวบรวมสรุปวัสดุคงเหลือ รายไตรมาส และ สิ้นปีงบประมาณ ของกองคลัง
10.จัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารทั่วไป
11.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 

ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
1612-3
 
น.ส.ระวิวัลย์

อาจภักดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

1.รับหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) และเกษียณหนังสือให้กอง/ฝ่าย ภายในกองคลัง
2.ส่งหนังสือ/เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ให้หน่วยงานภายในและภายนอก(ส่วนกลาง)กรมปศุสัตว์
3.รับเอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
4.ส่งเอกสารราชการ ตามระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ (บาร์โค้ด) ที่ผู้อำนวยการกองคลัง อนุมัติการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ส่งให้กลุ่มต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป
5.ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง กลั่นกรองหนังสือ ของกลุ่ม/ฝ่าย ของกองคลัง เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง
6.ดาวน์โหลดหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขึ้น E = ไม่ส่งเอกสารฉบับจริง) เสนอ ผู้อำนวยการกองคลัง /กลุ่ม/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 
น.ส.เบญจวรรณ วงศ์บุญรอด พนักงานจัดเก็บข้อมูล

1.จัดเก็บเอกสารใบทะเบียนรับ-ส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าแฟ้มแยกตาม วัน/เดือน/ปี
2.บันทึกรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.จัดเตรียมซองจดหมาย ติดที่อยู่หน้าซองถึงหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่งไปรษณีย์
4.จัดส่งหนังสือราชการให้กลุ่ม/ฝ่าย ภายในกองคลัง และกอง/สำนักต่าง ๆ ภายในกรมปศุสัตว์
5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 

top

กลุ่มการเงิน กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
นางนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการเงิน
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในกลุ่มการเงิน
0-2653-4428
F 0-2653-4913
1621
Finance1@dld.go.th
งานรับ - จ่าย
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานรับ-จ่ายเงิน
2. จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ, เงินรายได้แผ่นดิน
3. จ่ายเงินงบประมาณและเงินโครงการต่าง ๆ
4. ออกใบรับหนังสือค้ำประกันสัญญา, หนังสือค้ำประกันซอง
5. ตรวจสอบและขออนุมัติจ่ายคืนหนังสือค้ำประกัน สัญญา และหนังสือค้ำประกันซอง
6. กรรมการเก็บเงินและรับ-ส่งเงินนอกสถานที่
7. ตรวจสอบรายได้ ธคก. และจ่ายเงิน ธคก.

   
1627
 
น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

1. จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เงินงบประมาณ)
2. จ่ายเงินทดรองราชการ
3. จ่ายเงินอุดหนุน OIE  และ AFGA

   
1622
 
น.ส.วิชญาดา อนุศาสน์ผาติกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

1. ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีรับชำระค่าธรรมเนียมและเงินประเภทต่างๆ
2. จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เงินนอกงบประมาณ)

3. รับและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

4. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (จ้างเหมาบริการ) เงินนอกงบประมาณ
5. ตรวจสอบและขออนุมัติจ่ายคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา/ เสนอราคา (ทั้งเงินสดและหนังสือค้ำประกันธนาคาร)

   
1622
 
น.ส.สุพรรณี รุ่งมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
1. ออกใบเสร็จรับเงิน กรณีรับชำระค่าธรรมเนียมและเงินประเภทต่างๆ
2. จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)

3. รับและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online

4. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับบริษัท/ห้างร้าน/บุคคล (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย)
5. จัดทำเช็คจ่ายบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
   
1622
 
นายบุรินทร์ ทิศาภาคย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับบริษัท/ห้างร้าน/บุคคล (เงินงบประมาณ)
2. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (จ้างเหมาบริการ) (เงินงบประมาณ)

3. เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้ (ระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย)

4. เพิ่มข้อมูลขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

   
1627
 
 งานเงินเดือน
นางนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานเงินเดือน
2. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ทั่วประเทศ (ข้าราชการ)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ
4. เรื่องอื่นฯ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ

   
1623,
1626
 
นส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. โครงการจ่ายตรงระบบบำเหน็จบำนาญฯ (ระบบ Digital Pension)
2. หนี้บุคคลที่สามโครงการจ่ายตรงระบบบำเหน็จบำนาญ (ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนสังกัดกรมปศุสัตว์)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญส่วนกลาง
4. ระบบบำเหน็จค้ำประกัน
5. เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบำนาญ

   
1623,
1626
 
นส.สร้อยฟ้า
โยลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1.รายละเอียดการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ส่วนกลางทุกประเภท, พนักงานราชการเงินทุนฯ (ตั้งฎีกาขอเบิก, หนี้บุคคลที่สาม, รายละเอียดประกอบฎีกา, ทำรายละเอียด โอนผ่านธนาคาร)
2. ประกันสังคม
3. หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการธนาคารออมสิน
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการลดหย่อนพนักงานราชการ
5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงานราชการส่วนกลาง, พนักงานเงินทุนฯ

   
1623,
1626
 
น.ส.ภคนันท์ ประทุมรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 

1. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำทั่วประเทศ (ลูกจ้างประจำ) ,
2. หนี้บุคคลที่สามโครงการจ่ายตรงฯลูกจ้างประจำ
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างประจำเงินทุนฯ
4. หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการธนาคารออมสิน
5. ลูกจ้างประจำเงินทุนฯ (ตั้งฎีกาขอเบิก,หนี้บุคคลที่สาม, รายละเอียดประกอบฎีกา, สลิปค่าจ้าง, ทำรายละเอียด โอนผ่านธนาคาร)
6. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการลดหย่อนลูกจ้างประจำ
7. เรื่องอื่นฯ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

   

1623,
1626

 
นส.โสภิดา มิ่งมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. หนี้บุคคลที่สามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
(ข้าราชการทั่วประเทศ)
2. หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ กบข., ธอส., ออมสิน, กรุงไทย
3. หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลรายการลดหย่อนข้าราชการ
   
1623,
1626
 
งานตรวจสอบใบสำคัญ
น.ส.นภษร เนื่องชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. ขออนุมัติใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน สคบ. ,กสก. ,กสบ. และทุกด่านฯ
2. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือน สคบ. , กสก. , กสบ. และทุกด่านฯ
3. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา อยส. ,สคบ.
4. ตรวจสอบใบสำคัญประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง สสช. ,อยส. ,สอส.
5. อนุมัติ KTB L3

   
1625
 
น.ส.ณัฐสุดา ทัพดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. พิจารณาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น การขออนุมัติ จัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ ศทส. , สสช. ,สกม. ,สพพ. ,สคบ. ,กสส.
2. ตรวจสอบและพิจารณาเสนอเรื่องเงินยืมบัตรเครดิตราชการ
3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินบัตรเครดิตราชการประจำ เดือนให้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือ ทุกกอง/สำนัก
5. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธี กพก. ,สพส. , กสก. , ด่านฯน้ำ , ด่านฯดอนเมือง , ด่านฯสุวรรณภูมิ, ด่านฯลาดกระบัง , ด่านฯไปรษณีย์
6. ตรวจสอบใบสำคัญจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สอส.
7. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1625
 
น.ส.ธมลวรรณ เจนธนสาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง สคบ. ,กรมฯ ,ศทส. กผส. ,กพร. ,กรป. ,สพพ. ,กกจ.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าOT และแบบ 10 ของสพพ.
3. ขออนุมัติใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของ สพพ. ,สลก. ,กค.
4. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินบัตรเครดิตราชการ ประจำเดือน สพพ.
ให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
5. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือน ของ สพพ. สลก. , กค.
6. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา สพพ. , สพส. ,กผส. ,กพก.

    1624  
นายวรพงษ์ เจริญสรรพพืช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1. ตรวจสอบใบสำคัญตกลงราคาของ สทช. กค. กพร. ตสน. สพท.
1. ขออนุมัติ OT ของ สสช. ,ศทส.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและแบบ 10 สสช. ศทส. ,สกม. ,กผส. ,กผง.
3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินบัตรเครดิตราชการประจำเดือน ของ กผส. ,กผง. ,สสช. ศทส.
4. ขออนุมัติใช้สทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของ กกจ., กผส. ,กพก. กสส. ,สพส. ,สสช. ,สอส. ,อยส. ,กรป.
5. ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านประจำเดือนของกกจ. , กผส. ,กพก. ,กสส. ,สพส. ,สสช. ,สอส. ,อยส. ,กรป.
6. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้างของ กสส.
7. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของ สสช.
8. ขออนุมัติโครงการจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของ กกจ. ,กผง. ,กผส. ,สนง.ปศ. กทม. ,อยส. ,กค. ,กรป. ,กสก. กพก. ,กสบ. ,สลก. ,
9. ตรวจสอบใบสำคัญและเบิกจ่ายโครงการจัดฝึกอบรม/ ประชุม/สัมมนาของ กกจ. ,กผง. ,กผส. ,สนง.ปศ.กทม. ,อยส.
10. ตรวจสอบใบสำคัญและขออนุมัติเบิกเงินช่วยพิเศษ กรณีเสียชีวิต
11. ตรวจสอบใบสำคัญโอนล้างเงินยืม
         1649  
นางแคทราย พลอยบ้านแพ้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกของ ด่านฯสุวรรณภูมิ     1624  
น.ส.สุวรรณี เคียรประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ .10 ) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ สลก. กสม. กวป. กสก. สคบ. กพก. ด่านฯน้ำ ด่านดอนเมือง
2. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการ สลก. กรป. ด่านฯสุวรรณภูมิ(เงินนอกงบประมาณ) กสส. ด่านฯลาดกระบัง ด่านท่าเรื
3. ใบสำคัญจัดซื้อทุกประเภท สลก.
4. พิจารณาเงินยืม ด่าน เงินสด. ทุกกอง/สำนัก

   
1625
 
น.ส.สรรพ์วิทา อัษฏณัฐโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ตรวจสอบใบสำคัญเงินค่าเล่าเรียนและค่ารักษาของทุกกอง
2. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10) สอส. ,กสส. ,อยส.
3. ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของ สอส. , กสส. ,อยส.
4. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง กค. , กสบ.
5. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเงินงบประมาณ ด่านฯสุวรรณภูมิ ,ด่านฯไปรษณีย์

     1649  
นายอนันต์ คำบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ปฏิบัติงานระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย (บาร์โค้ด)
2. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง สกม. ,ตสน.
3. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กค. ,กกจ. ,สกม. , ด่านฯดอนเมือง ,ด่านฯสุวรรณภูมิ
4. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10) ตสน. ,กกจ. ,กค. ,ด่านฯสุวรรณภูมิ ,ด่านลาดกระบัง และ ด่านฯไปรษณีย์
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตสน. ,กกจ. ,กค. , ด่านฯสุวรรณภูมิ ,ด่านลาดกระบัง ,ด่านฯไปรษณีย์
6. ตรวจใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าไปรษณีย์) กรมฯ , กสก.
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
1625
 
น.ส.นิภาพร พิมพ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบบัตรเติมน้ำมัน ฟลีทการ์ด สพส.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สพส.
3. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง กผง.
4. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา กผง. ,ศทส. ,กสบ. ,สคบ.
5. ตรวจใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค ทุกกอง/สำนัก
6. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10) สพส.
7. ตรวจสอบใบสำคัญโอนล้างเงินยืมฯ สพส.
   
1625
 
น.ส.จันทร์เพ็ญ คูนาดี นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบใบสำคัญจัดซื้อจัดจ้าง สทช. (เงินทุนหมุนเวียน)     1625  
น.ส.รุศณีย์ เตบสัน นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ขออนุมัติ OT ของสทช.
2. ตรวจสอบใบสำคัญโอนล้างเงินยืมของ สทช.
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแบบ 10 สทช. ค่าเล่าเรียนและค่ารักษาของ สทช.
4. ตรวจสอบใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรคมนาคม ของ สทช.
5. ตรวจสอบใบสำคัญค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สทช.
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
       
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบใบสำคัญเงินค่าเล่าเรียนและค่ารักษาของทุกกอง
2. ตรวจสอบใบสำคัญจ้างเหมาบริการ
    1624  
น.ส.ชุณีรัตน์ คงสาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เงินทุนฯ)

1. ตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภทของ โครงการ ธคก.
2. ตรวจใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศํพท์หมายเลขส่วนกลาง)
3. ตรวจสอบใบสำคัญค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ด่านฯสุวรรณภูมิ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1625
 

top

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.สุภัทนารี จันทร์วัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในกลุ่มฯ

0-2653-4430
F 0-2653-4430
1641
gfmis@dld.go.th
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. จัดทำ ปรับปรุง นำเข้าข้อมูลเว็บไซต์กองคลัง
2. ดูแลวัสดุ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จัดหา พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1648
Finance2@dld.go.th
น.ส.รพีพร แดงสุทธา นักวิชาการเงินและบัญช ปฏิบัติการ 1. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
2. ดูแลอัตรากำลังพนักงานราชการกองคลัง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1642
 
น.ส.ธนะศรี อ่อนศรี นักวิชาการพัสดุ 1. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
2. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1642
 
นายณัฐกาญ อารีเอื้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
2. ทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
3. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1648
 
นายปัญญา เพชรดีคาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
2. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     
1648
 

top

กลุ่มบัญชี กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
นส.จิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบัญชี
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในกลุ่มบัญชี

0-2653-4429
F 0-2653-4429
1633
Finance3@dld.go.th
น.ส.ศุภวรรณ เนียมสอน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. ตรวจสอบและบันทึกบัญชีระบบบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับเงินสมทบ เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ และเงินอื่นๆ ของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง
2. งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง
3. บันทึกเบิกเกินส่งคืนของส่วนภูมิภาคกรณีส่งคืนเงินจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
4. รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ
5. รวมรวบข้อมูลและจัดทำการกำหนดกิจกรรมย่อยของกอง/สำนักในระบบGFMIS
6. งานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีบริหารภาครัฐ
7. จัดทำรายงานตามเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชีบริหาร
8. ตรวจสอบรายการรับชำระหนี้ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคและนำเงินส่งคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1) และตรวจสอบเงินชำระหนี้ของกรมปศุสัตว์ที่นำส่งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนFTA
9. ตรวจสอบและอนุมัติการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corproate Online
10. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและปิดบัญชีเงินสดประวัน

   
1634
 Finance3@dld.go.th
หนึ่งฤทัย ภูเด่นผา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ(FTA)
2. ตรวจสอบรายการรับชำระหนี้ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค และนำเงินชำระหนี้ส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร, กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ(FTA)
3. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภูมิภาค ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำไตรมาส ของเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนFTA ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. กันเงินการขอเบิกค่าใช้จ่ายประเภทเงินจ่ายขาดของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนFTA ของกอง/สำนักที่เบิกจ่ายส่วนกลาง
5. งานถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
6. บันทึกบัญชีเงินเบิกเกินส่งคืนของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง
7. งานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีบริหารภาครัฐ
8. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและปิดบัญชีเงินสดประวัน
   
1632
Finance3@dld.go.th
น.ส.หงษ์ษา พลเยี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับเงินรายได้แผ่นดินของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง
2. จัดทำข้อมูลรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายได้ของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง ส่งกลุ่มงบประมาณ
3. จัดทำรายงานงบเดือนเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของส่วนกลาง
5. ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของส่วนกลาง
6. งานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีบริหารภาครัฐ
7. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและปิดบัญชีเงินสดประวัน
         1634 Finance3@dld.go.th
น.ส.บุษยมาส   เตชะพล  นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบและบันทึกบัญชีระบบรับและนำส่งรายได้ของหน่วยเบิกจ่ายกองคลัง
2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำเงินส่งรายได้ประจำวัน ของหน่วยอาศัยเบิกกองคลังที่ส่งผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารรายได้แผ่นดิน และบัญชี NSW ของกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง
3. จัดทำทะเบียนคุมการรับ-นำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
4. จัดทำการงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ส่งกรมการค้าภายใน และสำนักงบประมาณ
5. รวบรวมข้อมูลการรับชำระหนี้ของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบวาตภัยจากใต้ฝุ่นเกย์ โครงการพัฒนาปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โครงการพัฒนาโคนมกิจกรรมส่งเสริมโคนมลูกผสมต่างประเทศ จากหน่วยงานส่วนภูมิภาค
6. งานต้นทุนผลผลิตตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีบริหารภาครัฐ
7. ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและปิดบัญชีเงินสดประวัน
         1632 Finance3@dld.go.th
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1.จัดทำรายงานการเงินของกรมปศุสัตว์
2.ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี แก้ไข และปรับปรุงบัญชีของกรมปศุสัตว์
3.จัดทำรายงานการเงินรวมในระบบ CFS
4.จัดทำเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีระดับกรม
5.จัดทำเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีระดับหน่วยเบิกจ่ายของกองคลัง
6.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
   
 1647
Finance7@dld.go.th
น.ส.สวรส แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1.ดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้ละเมิด และรายงานผลประจำเดือน
2.ตรวจสอบเงินยืมกรณีข้าราชการลูกจ้างประจำโอนและลาออก
3.ตรวจสอบและบันทึกรายงานวัสดุรายไตรมาสของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
4.โอนวัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมปสุสัตว์
5.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
6.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
7.ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
8.ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวัน
9.ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
   
1635
Finance7@dld.go.th
น.ส.จันทร์จิรา พร้อมพงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1.รวบรวมคำสั่งแต่งคั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี
2.ตรวจสอบและบันทึกรายงานวัสดุรายไตรมาสของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
3.โอนวัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
4.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
5.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
6.ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
7.ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวัน
8.ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
   
1635
Finance7@dld.go.th
น.ส.ธัญวรัตน์ จริงจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1.ตรวจสอบและบันทึกรายงานวัสดุรายไตรมาสของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
2.โอนวัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
3.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
4.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
5.ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
6.ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวัน
7.ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
   
1635
Finance7@dld.go.th
น.ส.สิรินันต์ ไตรรัตนาภิกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1.ตรวจสอบและบันทึกรายงานวัสดุรายไตรมาสของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
2.โอนวัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
3.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
4.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
5.ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
6.ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวัน
7.ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
    1637 Finance7@dld.go.th
น.ส.วรรนิภา อุทยานิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1.ตรวจสอบและบันทึกรายงานวัสดุรายไตรมาสของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
2.โอนวัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
3.ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
4.ตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลทางด้านบัญชีของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
5.ตรวจสอบรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
6.ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวัน
7.ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB
   
1636
Finance7@dld.go.th
น.ส.ริญญาภัท มะลาหอม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1.ผ่านรายการรายงานสรุปรายการขอเบิกเสนอกรมฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
2.ผ่านรายการเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ โดยตรวจสอบตามรายการตั้งเบิกจากระบบ NEW GFMIS Thai
3.รับรองค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ
4.ผ่านงานเกี่ยวกับเงินรายได้ผลิตภัณฑ์สัตว์
5.ผ่านงานเกี่ยวกับเงินสวัสดิการและเงินฌาปนกิจ กรมปศุสัตว์
6.ติดต่อประสานงานชี้แจงข้อทักท้วงและตอบข้อซักถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.ตอบหนังสือยืนยันยอด ไปยังผู้สอบบัญชี
   
1646
Finance3@dld.go.th
นางมัณฑนา คำนาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.การบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) เงินงบประมาณ วิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำการบันทึกบัญชีรายการขอจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS (ขจ.05)
2.จัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเงิน (จ่ายเช็ค) ประจำวัน
3.ส่งเอกสารใบสำคัญเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเข้าห้องรับจ่ายเงิน กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โดยเรียกรายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
4.ตรวจสอบกับ Statement ธนาคารกรุงไทย กับรายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน NAP_RPT503
5.ตรวจนับเงินทดรองราชการคงเหลือประจำวัน
6.ติดต่อประสานงานชี้แจงข้อทักท้วงและตอบข้อซักถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1646
 Finance3@dld.go.th
น.ส.อิสรีย์ ปทุมากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.เบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai
2.บันทึกรายการเบิกในทะเบียนคุมรายการขอเบิก บันทึกรายละเอียดปะหน้าสรุปรายการขอเบิก
3.ตรวจสอบการอนุมัติรายการขอเบิก
4.เงินสวัสดิการ กรมปศุสัตว์ บันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
5.ตรวจนับเงินทดรองราชการคงเหลือประจำวัน
6.ติดต่อประสานงานชี้แจงข้อทักท้วงและตอบข้อซักถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1646
Finance3@dld.go.th
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ          
นายวชิระ แก้วสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี 1.ตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนและการเบิกจ่ายเงิน - เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์
2.โอนจัดสรรเงินนอกงบประมาณ - เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ ตามที่กรมฯ อนุมัติ
3.ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ส่วนกลาง)
4.จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม - เงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ (ส่วนกลาง)
5.ประสานงานเกี่ยวกับระบบ KTB Corporate Online
6.ประสานงานเกี่ยวกับระบบ National Single Window (NSW)
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
1632
Finance11@dld.go.th
นายวสันต์ มุ่งอ้อมกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.รับส่งหนังสือ เอกสารการเงินการบัญชีของกลุ่มบัญชี ซึ่งมาจากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
2.ส่งเอกสารใบสำคัญเมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการขอเบิกเงินเข้าห้องรับจ่ายเงิน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย/คู่สัญญา
3.เรียกรายแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน NAP_RPT506 เพื่อตรวจสอบ
4.บันทึกแจ้งเงินเข้า เสนอกลุ่มการเงิน
5.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1632
Finance3@dld.go.th
น.ส.อัญญารัตน์ พรรณอาราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1.ดำเนินการปิดงานเอกสารผ่านระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย
2.ตรวจรับใบสำคัญคู่จ่ายที่ได้รับจากกลุ่มการเงิน (ห้องรับ-จ่าย) ให้ครบถ้วน
3.จัดเก็บใบสำคัญคู่จ่ายตามการจ่ายเงินประจำวัน ประเภทเงินงบประมาณ ทั้งจ่ายตรง และจ่ายผ่านส่วนราชการ
4.จัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บใบสำคัญคู่จ่าย
5.ค้นหาเอกสารใบสำคัญฏีกาเบิกงินและสำเนาเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่างๆ
6.เตรียมใบสำคัญคู่จ่ายเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ส่งให้ สตง. และ กลุ่มตรวจสอบภายใน
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
         1646 Finance3@dld.go.th

top

กลุ่มงบประมาณ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.ชุติมา เพ็ชรรัตน์ิ์     นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างๆ ในกลุ่มงบประมาณ

0-2653-4914
F 0-2653-4914
1643
Finance4@dld.go.th
น.ส.เนาวรัตน์ อินทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานงบประมาณ 1
2. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบควบคุม
การใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ
กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองนิติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
3. รวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกองคลัง
4. จัดทำประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจำหน่าย
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานงบประมาณ 2
2. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของสำนักงานเลขานุการกรม กองบำรุงพันธุ์สัตว์
3. โอนจัดสรรเงินงบกลาง
4. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/สำนักในส่วนกลางงบดำเนินงาน – ค่าสาธารณูปโภค (สคบ. , สสช. , ด่านฯ น้ำ , ด่านฯ อากาศ) งบดำเนินงาน – เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ
5. บันทึกทะเบียนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงานต่างๆ จำแนกเป็นรายกิจกรรม/รายหน่วยงานในทะเบียนคุมเงินประจำงวดประจำเดือน
6. ประมวลผลการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS จำแนกเป็นรายหน่วยงาน/รายกิจกรรม
7. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่านระบบ GFMIS พร้อมแจ้งหน่วยงาน
8. ตรวจสอบแผนการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามรายหน่วยงาน/รายเดือน เพื่อประมวลผลภาพรวมเป็นรายหน่วยงาน ประกอบการรายงานตัวชี้วัดผู้บริหารประจำปี2555
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.นิรมล  ขาวประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ ควบคุม
การใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ กองแผนงาน สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (เงินงบประมาณ) สำนักควบคุม
ป้องกันและบำบัดโรค สัตว์ กองปศุสัตว์ต่างประเทศ ด่านฯน้ำ ด่านฯอากาศ ด่านฯสุวรรณภูมิ
2. โอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตปพ.)
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.ธนัตชนก  อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน    (กันเงิน)   และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของ   กองอาหารสัตว ์ สำนักพัฒนาระบบและ
รับรอง-มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์
2. จัดทำแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวประจำปีและการขออนุมัติระหว่างปี เพื่อเสนอสำนัก
สำนักงบประมาณ และโอนจัดสรรให้หน่วยงาน
3. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/
สำนักในส่วนกลางงบบุคลากร – เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุน้ำมัน (ค่าน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอลล์) 
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง
4. ตรวจสอบและพิจารณาโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบ
บุคลากร
5. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่าน
ระบบ GFMIS พร้อมแจ้งหน่วยงาน
6. สรุปรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.วิไลพร ยศธสาร นักวิชาการเงินและบัญชี
 

1. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/
สำนักในส่วนกลาง และพิจารณาการขอรับสนับสนุนเพิ่ม
งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคของกรมฯ รวมทั้ง
พิจารณาการขออนุมัติติดตั้งระบบสาธารณูปโภคของ
หน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาค
2. ติดตาม/รวบรวม รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัด
จ้าง งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และจัดทำ
รายงานติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจำเดือนเสนอสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
3. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รหัส
งบประมาณที่ไม่สัมพันธ์กับรหัสกิจกรรม จากรายงานใน
ระบบ GFMIS (ZFMA47) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขรายการที่เบิกจ่าย
ผิดพลาด
4. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดของหน่วยงาน
ส่วนกลาง/ภูมิภาค  272 ศูนย์ต้นทุน
5. จัดทำรายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกัน
6. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่าน
ระบบ GFMIS (กรณีเร่งด่วน)
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1645
 
น.ส.นันทิชา สครรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
 

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
2. จัดทำประมาณการรายจ่าย และตรวจสอบควบคุมการ
ใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าที่พัก
สัตว์ เงินผลิตภัณฑ์สัตว์ เงินการกุศล ฯลฯ)
3. จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี จัดเก็บข้อมูล
รายงานรายได้ประจำเดือนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และรวบรวมจัดทำรายงานรายได้ของกรมปศุสัตว์เสนอ
สำนักงบประมาณ       
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินในทะเบียนคุม
(กันเงิน) ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ตามใบสำคัญจ่ายของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และ
ปิดยอดเพื่อจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทุนฯ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 

น.ส.อมรรัตน์

ขุนด่านพินิจวงศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. บันทึกรายจ่ายตามใบกันเงินของสำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ แยกเป็น 4 ผลผลิต
2. ติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อ/จัดจ้างงบ
ดำเนินงานและงบลงทุนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจำหน่าย และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอ
กรมฯทุกเดือน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1644
 

top

กลุ่มพัสดุ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.ปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างๆ ในกลุ่มพัสดุ
0-2653-4431
F 0-2653-4915

1651

Finance5@dld.go.th
งานจัดหา
น.ส.จุธาทิพย์ จันศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO ของ สอส./กผง./กสส./กกจ.

0-2653-4432  

1654

 
น.ส.อรวรรณ์ ยอดแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO ของ สพส./กรป./กสบ./กผส./อยส.     1652  
นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ PO ของ กค.    
1652
 
นางสมคิด แสงตะกรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO ของ กพร./สลก./สกม./ศทส./ตสน./สพพ.    
1653
 
น.ส.จีรกร กาฬเพ็ญ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO ของ สสช.     1653  
นางปัทมา เทพชนะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ PO ของ สคบ./กสก./ด่าน 5 ด่าน/ กพก.    
1653
 
งานทะเบียนและคลังพัสดุ
น.ส.สมหมาย กุหลาบศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานทะเบียนและคลังพัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงาน     1655  
น.ส.ลินดา สุขประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การโอนสินทรัพย์ภายในกรมและระหว่างกรม การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่ได้มาจากการโอน ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1655  
น.ส.ยุพา บุญโสม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การรับบริจาคทรัพย์สิน การรายงานการส่งมอบทรัพย์สิน ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1656  
นางอังคณา เหล่าวงษา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและที่ราชพัสดุ ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1655  
นางสาวรัตนา ถึงกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ ตรวจสอบรายงานการจำหน่ายสัตว์ สพพ./สอส./สทป. ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1655  
น.ส.วรรณกนก ทัพวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การโอนทรัพย์สินภายในกรมและระหว่างกรม การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่ได้มาจากการโอน ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1656  
นส.ศิริพร มุสิกพันธุ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ ตรวจสอบการรายงานการจำหน่ายสัตว์ การรายงานการรับส่งทรัพย์สิน รายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1656  
นส.ช่อกุหลาบ ภูนาเชียง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การจ่ายแบบพิมพ์ การรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน การขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินสัตว์     1657  
น.ส.พัชรินทร์ คีรีเพ็ชร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี การจำหน่ายสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
    1657  
น.ส.สรรสนีย์ ศึกสม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี
    1657  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
น.ส.ถนอมศรี วัสติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและคลังพัสดุ การนำรถยนต์เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการ การต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ประจำปี การแก้ไขทะเบียนทรัพย์สินรถยนต์ ตรวจสอบรายงานการรับจ่ายพัสดุประจำปี     1657  
ว่าง   ช่วยงานด้านบริหารงานทั่วไป รับ-ส่งหนังสือราชการ    
1657
 
หมวดรถยนต์
นายสมชาย แจ้งจิตร์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 3     F 0-2653-4915 1661  
นายสุชาติ ยวนเพ็ญ จ้างเหมา      
1661
 
นายสราวุธ จิตรมั่นคง จ้างเหมา       1661  
นายประสาร ใจสว่าง จ้างเหมา       1661  
นายสุรศักดิ์ ใจชื่น จ้างเหมา       1661  

 กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.วันทนา ยรรยงยศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 1. หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ
2. พิจารณาและตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือน รายไตรมาสของกรม และติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จำแนกเป็นรายหน่วยงาน โดยประมวลผลจากระบบ New GFMIS Thai
3.ประมวลผลสรุปจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณภาพรวม/รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน/รายงาน
เงินงบกลาง/รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ผู้บริหารกรมปศุสัตว์
จำแนกเป็นงบรายจ่าย/รายเดือน/รายไตรมาส ตามระบบ New GFMIS Thai
4. จัดทำข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินประกอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระบบ New GFMIS Thai
5. พิจารณาจัดทำแผนการขอรับจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) จากแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง (เพิ่มเติม) และพิจารณาโอนจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
6. พิจารณาตรวจสอบควบคุมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่างปี งบประมาณ ของกรมปศุสัตว์
7. พิจารณาการขออนุมัติและจัดทำรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
8. พิจารณาการขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการ (ใหม่)
9. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สำนักงานการตรวจเงินแผ่นอิน
10.ติดต่อประสานงานหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์/สำนักงบประมาณ/กรมบัญชีกลาง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11. พิจารณาผลการประเมินปฏิบัติราชการด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน และ 2 เดือน)ของผู้บริหารกรมปศุสัตว์
12. พิจารณาและโอนงบลงทุนเหลือจ่ายโอนกลับเข้าศูนย์ต้นทุน กรมปศุสัตว์ผ่านระบบ New GFMIS Thai จำแนกเป็นรายการ/รายหน่วยงาน
13. จัดทำข้อมูลงบลงทุน - ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม.) เพื่อรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ในบัญชี ค.011 และนอกบัญชี ค 911 ส่งสำนักงบประมาณ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
02653444
F 0-2653-4914

1650

Finance8@dld.go.th
น.ส.นิจประภา ฉิมเตย นักวิชาการเงินและบัญชี 1. พิจารณาการโอนงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินกองทุนทดแทน ประจำปีงบประมาณ โดยโอนผ่านระบบ New GFMIS Thai จำแนกเป็นรายศูนย์ต้นทุน
2. พิจารณาการจัดทำแผนงบบุคลากร และงบดำเนินงาน จากแผนงาน บุคลากรภาครัฐ และโอนจัดสรรผ่านระบบ New GFMIS Thai เป็นราย ศูนย์ต้นทุน (เพิ่มเติม)
3. จัดทำข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินตามระบบ New GFMIS Thai โดย จำแนกเป็นแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่าย/ประเภท รายจ่าย ส่งกองแผนงานเพื่อบันทึกในระบบของสำนักงบประมาณ
4. จัดทำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อส่งกองแผนงาน
5. พิจารณากันเงินและโอนจัดสรรเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่างปี งบประมาณ ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์อนุมัติในหลักการแล้ว
6. กันเงินงบบุคลากร - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ/เงินสมทบประกันสังคม/เงินกองทุนทดแทน/เงินค่าตอบแทน รถประจำตำแหน่ง เป็นรายเดือน พร้อมสรุปรายงานประจำเดือน
7. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
8. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับ หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงินโดยใช้รหัสงบประมาณไม่สัมพันธ์กับรหัสกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการเบิกเกินส่งคืนให้ถูกต้องตาม หลักงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
9. จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สำนักตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นอิน
10. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากระบบ NEW GFMIS Thai โดยจำแนกเป็นแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/ งบรายจ่าย/รายศูนย์ต้นทุน/รายเดือน ส่งสำนักงบประมาณ 12.สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินแผนงานบูรณาการจำแนกเป็นโครงการ/ งบรายจ่าย/รายเดือน ส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
      1650  
น.ส.พิไลวรรณ คำบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี          
น.ส.ณปภัช ลาภธนวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี          1650  

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง)0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.ดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
มีหน้าที่ควบคุมงานด้านการบันทึกบัญชี การเบิกจ่าย การรับ-นำส่งรายได้เงินทุน,ควบคุมการบันทึกบัญชี ฌาปนกิจ,สวัสดิการกรมฯ
0-2653-4429
F 0-2653-4429

1667

Finance6@dld.go.th
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

หัวหน้างานเบิกจ่าย มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย ของส่วนกลาง รายละเอียดการรับ-นำส่งรายได้แผ่นดินของส่วนกลาง, ต้นทุนผลผลิต

                              

1667

 
น.ส.จิตรฤดี เศรษฐศุภาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
เงินนอกงบประมาณ,เงินทุนวิจัยฯ,กันเงิน,ทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย . โอนขายบิลเงินวิจัยฯ    
1667
 
นายสุรเชษฐ จีนคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
เงินนอกงบประมาณ,เงินประกันสัญญา,เงินประกันซอง,เงินสินบนรางวัล,เงินค่าธรรมเนียบในการสมัครสอบแข่งขัน,เงินทุนการศึกษา,เงินทุนฝึกอบรม,เงินรับบริจาค,เงินการกุศล     1667  
นางพรเพ็ญ ศิริธานันท์ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 เงินทุนหมุนเวียน,ข้อมูลหลักผู้ขายครุภัณฑ์    
1663
 
นส.เบญจมาศ ุมหาศึก นักวิชาการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียน,ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ.บักทึกรับ-จ่ายเงินเข้าระบบ New GFMIS Thai    

1664

 
นายมนูญ กมลผาด นักวิชาการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินทุนในระบบ GFMIS    

1666

 
น.ส.เพ็ญสินี จำชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี บันทึกบัญชี,กระทบยอด,ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและจัดทำงบการเงินของกลุ่มเงินทุนฯ     1665  
นส.จารุวรรณ มาช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี เงินนอกงบประมาณ,เงินค่าที่พักสัตว์ฯ,เงินรายได้ฯ,กันเงิน,ทำทะเบียนคุมรับ-จ่าย,เงินค่าที่พักสัตว์ฯ,เงินรายได้ฯ. โอนขายบิลเงินวิจัยฯ        1665  
นายไชยพงษ์ สกลวัฒนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี กันเงินตามใบสำคัญ ตามใบกันเงิน,สรุปผลการกันเงินในประจำเดือนในทะเบียนกันเงิน,ตรวจสอบรายการระหว่างผลิตรายการสินค่าสำเร็จรูป     1664  
น.ส.ผกามาส จันทศรีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ผลิตวัคชีนจำหน่าย,รายงานผลรายรับ-จ่ายเพื่อบันทึกในระบบNBMS     1663  
น.ส.กอบกุล กาญจนมุกดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายงานการผลิตวัคชีนหรือวัคชีนสำเร็จรูปสำหรับสุกรและโค-กระบือ     1663  
นายจิตรณุภาพ แก้วบังตู พนักงานธุรการ รับ-ส่งหนังสือและส่งเอกสารภายนอก,จัดทำหนังสือเวียนภายในกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน        1666  

top