บุคลากรและเบอร์โทรศัพท์ปรับปรุง 30 มีนาคม 2566
  ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง     กลุ่มพัสดุ       กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ       กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ  
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ
 โทรศัพท์สายตรง   
โทรสาร
  เบอร์ต่อ
ภายใน
e-mail  
นส.จุไรรักษ์  อุนาภีร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0-2653-4426
F 0-2653-4913
1633
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.ณัทนัน ศรีบัวรอด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตรวจสอบหนังสือก่อนนำเข้าเสนอ ผอ.กค.
และออกจาก ผอ.กค. แยกเสนอกรมฯ กอง/สำนัก และคืน กลุ่มฯ
ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการต่อไป
2. จัดทำเรื่องการกุศลต่าง ๆ ของกรมฯ เช่น  กฐินพระราชทาน
การใส่บาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสำคัญ
3. บริการถ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
4. ตรวจเช็คและจัดทำงบเดือนวันลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานราชการ กองคลัง
5. ตรวจสอบสถิติวันลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจของข้าราชการ/
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
6. จัดทำหนังสือเวียนลงในระบบจัดเก็บเอกสาร ส่งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
7. ตรวจเช็ครับหนังสือเวียนจากกอง/สำนัก/ และหน่วยงานต่าง ๆ
เสนอ ผอ.กค. ทราบ
8. จัดทำรายละเอียดคำขอตั้ง งปม.ประจำปีของฝ่ายบริหารทั่วไป
9. การร่างโต้ตอบหนังสือ

0-2653-4427
F 0-2653-4913
1612-3
finance@dld.go.th
นางสายพิณ ม่วงสีตอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือภายนอก-ภายใน
ที่ได้รับจากกอง/สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ
แล้วแทงเพื่อเสนอกลุ่มฯ/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายนอก/ภายใน
และออกเลขที่หนังสือส่งออกเสนอกรม, กอง, สำนัก, ตามระบบ
งานสารบรรณ
3. ออกเลขที่หนังสือ ถึงหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท, ห้าง,
ร้าน และหน่วยงานอื่น ๆ
4. ออกเลขหนังสือรับรองเงินเดือน/คำสั่งกอง
5. ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ (กระดาษถ่ายเอกสาร)
6. ลงทะเบียน (ลงสมุด) ส่งหนังสือออกถึงกอง, สำนัก,  
ที่อยู่ภายนอกกรม เช่น สสช. สทป. สตส. เป็นต้น
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 
ว่าง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือภายนอก-ภายใน
ที่ได้รับจากกอง/สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแทงเพื่อ
เพื่อเสนอกลุ่มฯ/ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายนอก/ภายใน
และออกเลขที่หนังสือส่งออกเสนอกรม, กอง, สำนัก, ตามระบบ
งานสารบรรณ

3. ออกเลขที่หนังสือ ถึงหน่วยงานภายนอก เช่น บริษัท ,ห้าง,
ร้าน และหน่วยงานอื่น ๆ
4. จัดทำใบเบิกจัดซื้อวัสดุ และซ่อมครุภัณฑ์  ของฝ่ายบริหาร 
5. ออกเลขหนังสือรับรองเงินเดือน/คำสั่งกอง
6. ลงทะเบียน (ลงสมุด) ส่งหนังสือออกถึงกอง, สำนัก, ที่อยู่    
่ภายนอกกรม เช่น สสช. สทป. สตส. เป็นต้น
7. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 

ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
1612-3
 
น.ส.ระวิวัลย์

อาจภักดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษียนหนังสือภายนอก-ภายใน
ที่ได้รับจากกอง/สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแทง
เพื่อเสนอกลุ่มฯ/ฝ่าย  ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
2. จัดเตรียมและทำซองสำหรับใส่เอกสารส่งหน่วยงานต่าง ๆ
ในภูมิภาค ทั้ง EMS, ลงทะเบียน, และส่งธรรมดาตามที่
ฝ่ายต่างๆ ส่งมาและดำเนินการตามขั้นตอน การจัดส่ง
3. นำส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคทางไปรษณีย์
4. ตรวจเช็ควันลาของข้าราชการ/ลูกจ้าง ในแต่ละวัน
5. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 
น.ส.เบญจวรรณ วงศ์บุญรอด พนักงานจัดเก็บข้อมูล

1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งภายนอก/ภายใน
และออกเลขที่หนังสือส่งออกเสนอกรม, กอง, สำนัก,
ตามระบบงานสารบรรณ
2. เดินส่งหนังสือเสนอกรมฯ, กอง, สำนักต่าง ๆ ภายในกรมฯ
และส่งฝ่ายต่าง ๆ ภายใน กค.
3. ลงทะเบียน (ลงสมุด) ส่งหนังสือออกถึงกอง, สำนัก, 
ที่อยู่ภายนอกกรม เช่น สสช.,สทป, สตส. เป็นต้น

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1612-3
 

top

กลุ่มการเงิน กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
นางสมร ธีรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในฝ่ายการเงิน
0-2653-4428
F 0-2653-4913
1621
Finance1@dld.go.th
งานรับ - จ่าย
นางสมร ธีรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานรับ-จ่ายเงิน
2. จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ,
เงินรายได้แผ่นดิน
3. จ่ายเงินงบประมาณและเงินโครงการต่าง ๆ
4. ออกใบรับหนังสือค้ำประกันสัญญา, หนังสือค้ำประกันซอง
5. ตรวจสอบและขออนุมัติจ่ายคืนหนังสือค้ำประกัน
สัญญา และหนังสือค้ำประกันซอง
6. กรรมการเก็บเงินและรับ-ส่งเงินนอกสถานที่
7. ตรวจสอบรายได้ ธคก. และจ่ายเงิน ธคก.

   
1622
 
น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

1. จ่ายเงินทดรองราชการ
2. จ่ายเงินอุดหนุน OIE  และ AFGA
3. กรรมการควบคุมการนำส่งเงิน

   
1622
 
ว่าง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

1.รับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภทและเงินรับฝากทุกประเภท
2. ทำหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย

   
1622
 
ว่าง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
     
1624
 
นายบุรินทร์ ทิศาภาคย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

   
1624
 
 งานเงินเดือน
นางนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานเงินเดือน
2. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ทั่วประเทศ (ข้าราชการ)
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้าราชการ
4. เรื่องอื่นฯ ที่เกี่ยวกับข้าราชการ

   
1623,
1626
 
นส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. โครงการจ่ายตรงบำเหน็จ,บำนาญ,บำเหน็จลูกจ้างประจำ
บำเหน็จลูกจ้างทายาท,บำเหน็จตกทอด
2. หนังสือรับรองสิทธิไข้ใน
3. โครงการบำเหน็จค้ำประกัน

   
1623,
1626
 
นส.สร้อยฟ้า
โยลัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

1. โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำทั่วประเทศ
(ลูกจ้างประจำ)
2. หนี้บุคคลที่สามโครงการจ่ายตรงฯลูกจ้างประจำ
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ลูกจ้างประจำ,ลูกจ้างประจำเงินทุนฯ
4. หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการธนาคารออมสิน
5. ลูกจ้างประจำเงินทุนฯ (ตั้งฎีกาขอเบิก,หนี้บุคคลที่สาม,
รายละเอียดประกอบฎีกา, สลิปค่าจ้าง, ทำรายละเอียด
โอนผ่านธนาคาร)
6. เรื่องอื่นฯ ที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

   
1623
 
ว่าง  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน


 

1. รายละเอียดการเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ส่วนกลางทุกประเภท, พนักงานราชการเงินทุนฯ (ตั้งฎีกาขอเบิก,
หนี้บุคคลที่สาม, รายละเอียดประกอบฎีกา, ทำรายละเอียด
โอนผ่านธนาคาร)
2. ประกันสังคม
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงานราชการส่วนกลาง, พนักงานเงินทุนฯ
4. ใบสำคัญค่าสาธารณูปโภค

   

1623,
1626

 
นส.โสภิดา มิ่งมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. หนี้บุคคลที่สามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
(ข้าราชการทั่วประเทศ)
2. หนังสือรับรองสิทธิสวัสดิการ กบข., ธอส., ออมสิน, กรุงไทย
3. หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย
   
1623,
1626
 
งานตรวจสอบใบสำคัญ
น.ส.นภษร เนื่องชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. พิจารณาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติ จัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย
ต่างสำนักเบิกเงินเดือน, ขอทำความตกลงฯเป็นต้น
2. ตรวจสอบและพิจารณาเรื่องการเบิกเงินช่วยพิเศษ  ค่าทำศพ
3. เท่าของเงินเดือนและค่าขนย้ายครอบครัว
4. ตรวจสอบใบสำคัญที่จ่ายเงินไปก่อนแล้ว ( แบบ 10 ),
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ กบส.
5.  ตรวจสอบใบสำคัญสอบราคา สพท.
6. ขออนุมัติใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกอง/สำนัก ยกเว้น สคบ.
7. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนทุกกอง/สำนัก
ยกเว้น สคบ.
8. ขออนุมัติจัดประชุมราชการปกติทุกกอง/สำนัก
9. ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาของทุกกอง
10. ตรวจสอบ อีเมล์ฝ่ายการเงิน 1 ครั้ง/วัน
11. ใบสำคัญวิธีตกลงราคาของ กบส. สคบ.

   
1625
 
น.ส.ณัฐสุดา ทัพดี นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ตรวจสอบใบสำคัญสอบราคาของ กอส. ศสท.  กบส. กค.
2. ตรวจสอบใบสำคัญ ตกลงราคาของ ศสท. กนต. สพส.
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ แบบ 10  ของ กอส.
ศสท. กผง. กนต.
4. ขออนุมัติ OT ของ สทช.
5. ขออนุมัติจัดฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของ สพส.
6. ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ทุกกอง/สำนัก
7. ขออนุมัติใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของ สคบ.
8. ตรวจสอบใบสำคัญเบิกค่าเช่าบ้านของ สคบ.
9. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าโทรศัพท์มือถือ
10. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1624
 
      1. ปฏิบัติงานในหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบใบสำคัญ
2. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ, ต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมของ สคบ.
3. ตรวจสอบใบสำคัญ ค่าสาธารณูปโภค ยูบีซี
4. ขออนุมัติ OT ของทุกสำนัก
5. ตรวจสอบใบสำคัญสอบราคาของ สคบ. สพส. สสช. สทช.
6. โครงการชดเชยเงินกู้เพื่อเกษตรกร (Food Safety)
7. โครงการธนาคารโค-กระบือ
    1624  
นายวรพงษ์ เจริญสรรพพืช นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
1. จ่ายเงินงบประมาณและเงินโครงการต่าง ๆ
2. ทำหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
         1649  
น.ส.ธมลวรรณ เจนธนสาร นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

1. ตรวจสอบใบสำคัญตกลงราคาของ สทช. กค. กพร.
ตสน. สพท.
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ แบบ 10 ของสทช.
กค. กพร. ตสน. กกจ.
3. ตรวจสอบและพิจารณาเสนอเรื่องเงินยืมบัตรเครดิตราชการ
4. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินบัตรเครดิตราชการประจำเดือน
ให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
5. ตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนฯชดใช้เงินทดรองจ่าย  เงินทุนฯ
(เบี้ยเลี้ยง,แบบ 10, ค่า OT )

   
1625
 
น.ส.สุวรรณี เคียรประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ สพท. สลก.
2. ตรวจสอบใบสำคัญ สอบราคาของ สลก. กกจ. กผง.
3. ใบสำคัญวิธีตกลงราคาของ สลก. กกจ.
4. ใบสำคัญ ธนาคารโคและกระบือ (แบบ 10)
5. ตรวจสอบเงินยืมของลูกหนี้เงินยืมค้างในใบสำคัญ
6. โอนล้างเงินยืมพร้อมทั้งตรวจสอบเงินยืมค้าง
7. จัดทำเงินยืมของทุกกอง/สำนัก

   
1625
 
น.ส.นิภาพร พิมพ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี 1. ตรวจสอบใบสำคัญเงินค่าเล่าเรียนและค่ารักษาของ
(ทุกสำนัก, ข้าราชการบำนาญ)
2. ตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนฯชดใช้เงินทดรองจ่าย เงินทุนฯ
(ค่าเล่าเรียน, ค่ารักษาพยาบาล)
3. ขออนุมัติเบิกประกันสัญญา, ประกันซอง
4. ตรวจสอบใบสำคัญตกลงราคา สสช. กอส. กผง.
       
น.ส.สรรพ์วิทา อัษฏณัฐโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ตรวจสอบใบสำคัญเงินค่าเล่าเรียนและค่ารักษาของทุกกอง
2. ตรวจสอบใบสำคัญที่ใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้ว (แบบ 10)
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ สพส. สสช.

   
1625
 
นายอนันต์ คำบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี      
1625
 
น.ส.จันทร์เพ็ญ คูนาดี นักวิชาการเงินและบัญชี       1625  
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี       1625  
น.ส.รุศณีย์ เตบสัน นักวิชาการเงินและบัญชี          
น.ส.ชุณีรัตน์ คงสาย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เงินทุนฯ)

1. รับ-ส่งเอกสารของ สทช.
2. บันทึกติดตามใบสำคัญการเบิกจ่ายของ สทช.
3. ติดต่อประสานงานกับ สทช.
4. วางฎีกาเงินทุนฯ และเงินงบประมาณ
5. ลงทะเบียนใบสำคัญต่าง ๆ ทุกกอง/สำนัก
6. ลงทะเบียนใบสำคัญบิลเงินเชื่อ ทุกกอง/สำนัก

   
1625
 

top

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.รติกร สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในกลุ่มฯ

0-2653-4430
F 0-2653-4430
1641
gfmis@dld.go.th
น.ส.สุภัทนารี จันทร์วัน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
1. จัดทำ ปรับปรุง นำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ กองคลัง
2. ดูแลวัสดุ, ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จัดหา พร้อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
3. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
   
1642
Finance2@dld.go.th
น.ส.รพีพร แดงสุทธา นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
1. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
   
1648
 
น.ส.ธนะศรี อ่อนศรี นักวิชาการพัสดุ 1. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
2. จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1642
 
นายณัฐกาญ อารีเอื้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
2.ทำเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์
3. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1648
 
นายปัญญา เพชรดีคาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1. ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์

2. คณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ของกองคลัง
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     
1648
 

top

กลุ่มบัญชี กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
นส.จิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในฝ่ายบัญชี

0-2653-4429
F 0-2653-4429
1633
Finance3@dld.go.th
งานบัญชีต้นทุน
น.ส.ศุภวรรณ น.ส.ศุภวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

หัวหน้างานบัญชีมีหน้าที่ควบคุมการจัดทำบัญชีของ
ส่วนกลาง, ต้นทุนผลผลิต

   
1646
 
หนึ่งฤทัย ภูเด่นผา นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
บันทึกเงินยืมต่าง ๆ, การตรวจสอบเงินยืม, รายงาน
การชดใช้ความรับผิดทางละเมิด, รายได้ผลิตภัณฑ์สัตว์
   
1634
 
น.ส.หงษ์ษา พลเยี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี            1634  
น.ส.บุษยมาส   เตชะพล  นักวิชาการเงินและบัญชี            1634  
งานบัญชีงบการเงิน
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
     
1634
  Finance7@dld.go.th
น.ส.สิรินันต์ ไตรรัตนาภิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
     
1634
 
น.ส.สวรส แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
การรับ-นำส่งรายได้แผ่นดิน,เงินรายได้ผลิตภัณฑ์สัตว์,
เงินประกันสัญญาของส่วนกลางเข้าระบบGFMIS,
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
โคนม จ.ตรัง, เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการจัดซื้อพันธุ์โคนมปี 2540 , โครงการสนับสนุน
ความปลอดภัยด้านอาหาร (ด้านปศุสัตว์) จากฟาร์ม
สู่ผู้บริโภค, โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง,
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน, ต้นทุนผลผลิต
   
1634
 
น.ส.จันทร์จิรา พร้อมพงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือของส่วนกลาง    
1634
 
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
การโอนวัสดุคงคลัง    
1634
 
น.ส.ธัญวรัตน์ จริงจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
     
1634
 
งานเบิกจ่าย
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หัวหน้างานเบิกจ่าย มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย ของส่วนกลาง    
1634
  Finance3@dld.go.th
นางมัณฑนา คำนาน นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

การจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

   
1634
 
น.ส.อิสรีย์ ปทุมากร นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

การเบิกจ่ายของส่วนกลาง

   
1634
 
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
         
นายวชิระ แก้วสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี บันทึกการรับส่งหนังสือของฝ่ายบัญชี, การจัดทำบัญชี
เงินสวัสดิการ, เงินฌาปนกิจ
   
1634
 
น.ส.อัญญารัตน์ พรรณอาราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายงานการรับชำระหนี้ลูกหนี้รายตัวโครงการเกี่ยวกับโค
ต่าง ๆ, โครงการพัฒนาโคนมกิจกรรมส่งเสริมโคนมลูกผสม
ต่างประเทศ, โครงการพัฒนาปศุสัตว์ภาคใต้เพื่อการ
ส่งออก, โครงการฟื้นฟูภาคใต้ที่ประสบวาตภัยจาก  ใต้ฝุ่น
เกย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ค้นหาใบสำคัญคู่จ่าย
         1634  
นายวสันต์ มุ่งอ้อมกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            1634  

top

กลุ่มงบประมาณ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57
น.ส.พัชมน เจริญสวัสดิ์     นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างๆ ในฝ่ายงบประมาณ

0-2653-4914
F 0-2653-4914
1643
Finance4@dld.go.th
น.ส.เนาวรัตน์ อินทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานงบประมาณ 1
2. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบควบคุม
การใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ
กองคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองนิติการ  สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
3. รวบรวมและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของกองคลัง
4. จัดทำประมาณการรายจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
ผลิตวัคซีนจำหน่าย
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.ชุติมา  เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานงบประมาณ 2
2. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ของสำนักงานเลขานุการกรม กองบำรุงพันธุ์สัตว์
3. โอนจัดสรรเงินงบกลาง
4. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/สำนักในส่วนกลางงบดำเนินงาน – ค่าสาธารณูปโภค (สคบ. , สสช. , ด่านฯ น้ำ , ด่านฯ อากาศ) งบดำเนินงาน – เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการ
5. บันทึกทะเบียนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ของหน่วยงานต่างๆ จำแนกเป็นรายกิจกรรม/รายหน่วยงานในทะเบียนคุมเงินประจำงวดประจำเดือน
6. ประมวลผลการเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS จำแนกเป็นรายหน่วยงาน/รายกิจกรรม
7. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่านระบบ GFMIS พร้อมแจ้งหน่วยงาน
8. ตรวจสอบแผนการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามรายหน่วยงาน/รายเดือน เพื่อประมวลผลภาพรวมเป็นรายหน่วยงาน ประกอบการรายงานตัวชี้วัดผู้บริหารประจำปี2555
9. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
นางนิรมล ขาวประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ ควบคุม
การใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ กองแผนงาน สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (เงินงบประมาณ) สำนักควบคุม
ป้องกันและบำบัดโรค สัตว์ กองปศุสัตว์ต่างประเทศ ด่านฯน้ำ ด่านฯอากาศ ด่านฯสุวรรณภูมิ
2. โอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตปพ.)
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.ริญญาภัท มะลาหอม นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน    (กันเงิน)   และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของ   กองอาหารสัตว ์ สำนักพัฒนาระบบและ
รับรอง-มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์
2. จัดทำแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวประจำปีและการขออนุมัติระหว่างปี เพื่อเสนอสำนัก
สำนักงบประมาณ และโอนจัดสรรให้หน่วยงาน
3. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/
สำนักในส่วนกลางงบบุคลากร – เงินเดือน ค่าจ้างประจำ
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน
ค่าวัสดุน้ำมัน (ค่าน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอลล์) 
งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง
4. ตรวจสอบและพิจารณาโอนจัดสรรเงินงบประมาณงบ
บุคลากร
5. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่าน
ระบบ GFMIS พร้อมแจ้งหน่วยงาน
6. สรุปรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 
น.ส.วิไลพร ยศธสาร นักวิชาการเงินและบัญชี
 

1. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของกอง/
สำนักในส่วนกลาง และพิจารณาการขอรับสนับสนุนเพิ่ม
งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคของกรมฯ รวมทั้ง
พิจารณาการขออนุมัติติดตั้งระบบสาธารณูปโภคของ
หน่วยงานส่วนกลาง/ภูมิภาค
2. ติดตาม/รวบรวม รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัด
จ้าง งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และจัดทำ
รายงานติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจำเดือนเสนอสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
3. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รหัส
งบประมาณที่ไม่สัมพันธ์กับรหัสกิจกรรม จากรายงานใน
ระบบ GFMIS (ZFMA47) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขรายการที่เบิกจ่าย
ผิดพลาด
4. จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดของหน่วยงาน
ส่วนกลาง/ภูมิภาค  272 ศูนย์ต้นทุน
5. จัดทำรายการโอนผ่านระบบ GFMIS งบประมาณ
เบิกจ่ายแทนกัน
6. กันเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ  และโอนผ่าน
ระบบ GFMIS (กรณีเร่งด่วน)
7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1645
 
น.ส.นันทิชา สครรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
 

1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) และโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์สารสนเทศ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
2. จัดทำประมาณการรายจ่าย และตรวจสอบควบคุมการ
ใช้จ่ายเงิน (กันเงิน) ของเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าที่พัก
สัตว์ เงินผลิตภัณฑ์สัตว์ เงินการกุศล ฯลฯ)
3. จัดทำประมาณการรายได้ประจำปี จัดเก็บข้อมูล
รายงานรายได้ประจำเดือนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
และรวบรวมจัดทำรายงานรายได้ของกรมปศุสัตว์เสนอ
สำนักงบประมาณ       
4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. ตรวจสอบควบคุมการใช้จ่ายเงินในทะเบียนคุม
(กันเงิน) ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ตามใบสำคัญจ่ายของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และ
ปิดยอดเพื่อจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินทุนฯ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและ
ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

   
1644
 

น.ส.อัญญรัช

หิรัญวุฒกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. บันทึกรายจ่ายตามใบกันเงินของสำนักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ แยกเป็น 4 ผลผลิต
2. ติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อ/จัดจ้างงบ
ดำเนินงานและงบลงทุนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจำหน่าย และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเสนอ
กรมฯทุกเดือน
3. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
   
1644
 

top

กลุ่มพัสดุ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.ปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานต่างๆ ในฝ่ายพัสดุ
0-2653-4431
F 0-2653-4915

1651

Finance5@dld.go.th
ว่าง   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานจัดหา 1  = สทช., สพท., กอส., กค. กผง., กกจ., กนต., สลก.สสอ.1-4 หน่วยงานในสังกัด กอส., สพท. , การจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง

                              

1654

 
งานจัดหา
น.ส.จุธาทิพย์ จันศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานจัดหา 2 = สคบ., สสช., สพส., ศสท., กบส., สตส., สทป.
สสอ. 5- 9  หน่วยงานในสังกัด สคบ., สสช., กบส., สตส., สทป. การกันเงินเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

   

1656

 
นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัด/จ้าง PO  ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 3    
1656
 
น.ส.ประไพจิตร อาจวิเชียร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัด/จ้าง PO  ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 3    
1653
 
น.ส.อรวรรณ์ ยอดแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัด/จ้าง/สัญญา  ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 2, แผนจัดซื้อ/จ้าง    
1652
 
นางสมคิด แสงตะกรณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัด/จ้าง/สัญญา  ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 2    
1653
 
นางปัทมา เทพชนะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จัดซื้อจัด/จ้าง PO ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 3    
1653
 
ว่าง   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง/สัญญา/ใบสั่ง PO ของหน่วยงาน
ตามลำดับที่ 2
       
งานทะเบียนและคลังพัสดุ
นางอังคณา เหล่าวงษา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การโอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS, การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
จากการรับโอน, การจำหน่ายพัสดุ/ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ของ สสช., สตส.

   
1655
 
น.ส.ลินดา สุขประเสริฐ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ          
น.ส.สรรสนีย์ ศึกสม นักวิชาการพัสดุ  สร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS, กำหนดหมายเลขทะเบียน
ที่เกี่ยวข้อง, ติดตามทวงถามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
    1655  
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
น.ส.สมหมาย กุหลาบศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ที่ราชพัสดุ การติดตั้งโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต รับบริจาค    

1655

 
น.ส.ยุพา บุญโสม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จัดซื้อจัด/จ้าง/สัญญา  ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 2    
1655
 
นส.ถนอมศรี  วัสติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จัดทำสัญญา/ใบสั่งของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 3    
1653 
 
น.ส.จีรกร กาฬเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการรับส่งทรัพย์สินทุกหน่วยงาน, จำหน่ายสัตว์ของ
สนง.ปศจ.  การจำหน่ายพัสดุ/ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
ของด่านฯ

   
1655
 
นส.ศิริพร มุสิกพันธุ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เกี่ยวกับทะเบียนรถราชการ, การแจ้งโอนย้ายรถราชการ    
1657
 
น.ส.แคทรียา ไชยชมภู เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จัดซื้อจัด/จ้าง/สัญญา/ใบสั่ง  PO ของหน่วยงาน ตามลำดับที่ 2    

1656

 
     

ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ ศวท.  ศวพ. ศผท. 
ด่านฯการจำหน่ายสัตว์ของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค

   
1657
 
ว่าง   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ กสบ. ศผท.  สสอ.  การจำหน่าย
และโอนนอกระบบ GFMIS  การขึ้นทะเบียนจากการโอน
นอกระบบฯ
ศวท. ศวพ. ศผท.

   

1657

 
ว่าง   เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ กอส.  ขึ้นทะเบียนและจำหน่าย
สินทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์

   
1653
 
ว่าง   พนักงานธุรการ ส 3

ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของ, การจำหน่าย ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
ต่ำกว่าเกณฑ์ของ  สทช., หน่วยงานในสังกัด กอส.

   

1653

 
ว่าง   พนักงานออกของ ระดับ ส 1 การออกของตามพิธีการศุลกากร,  การจ่ายแบบพิมพ์    

1657

 
น.ส.อนงนุช สาครินทร์ ช่วยงานด้านบริหารงานทั่วไป รับ-ส่งหนังสือราชการ    

1653

 
น.ส.รัตนา ถึงกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน          
น.ส.พัชรินทร์ คีรีเพ็ชร นักวิชาการพัสดุ  ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ การจำหน่าย  ของ สนง.ปศจ., สสอ.    
1657
 
หมวดรถยนต์
นายสมชาย แจ้งจิตร์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     F 0-2653-4915 1661  
นายสุชาติ ยวนเพ็ญ จ้างเหมา      
1661
 
นายสราวุธ จิตรมั่นคง จ้างเหมา       1661  
นายประสาร ใจสว่าง จ้างเหมา       1661  
นายสุรศักดิ์ ใจชื่น จ้างเหมา       1661  

 กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ  ุ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง) 0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.วันทนา  ยรรยงยศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานวางแผน
2. พิจารณาและตรวจสอบแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายเดือน
รายไตรมาสของกรม และติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
3. รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอสำนักงบประมาณ  สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ เป็น
รายเดือน รายไตรมาส
4. จัดทำข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินประกอบเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
5. ตรวจสอบรายชื่อคำสั่งกรมปศุสัตว์ รวบรวมและจัดทำ
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบบุคลากร และ
ค่าสาธารณูปโภคของกรมปศุสัตว์
6. พิจารณาตรวจสอบควบคุมเงินสำรองเพื่อการบริหารจัดการ
ของกรมปศุสัตว์
7. พิจารณาการขออนุมัติและจัดทำรายงานเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
0-2653-4431
F 0-2653-4915

1643

Finance8@dld.go.th
ว่าง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

งานจัดหา 1  = สทช., สพท., กอส., กค. กผง., กกจ., กนต., สลก.สสอ.1-4 หน่วยงานในสังกัด กอส., สพท. , การจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง

                              

1650

 
น.ส.จิตติมา ห้าพยงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี         1650  
น.ส.นิจประภา ฉิมเตย นักวิชาการเงินและบัญชี          1650  

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ  กรมปศุสัตว์ (เบอร์กลาง)0-26534444, 0-2653-4556-57

น.ส.ดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
หัวหน้างานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
มีหน้าที่ควบคุมงานด้านการบันทึกบัญชี การเบิกจ่าย
การรับ-นำส่งรายได้เงินทุน,ควบคุมการบันทึกบัญชี
ฌาปนกิจ,สวัสดิการกรมฯ
0-2653-4429
F 0-2653-4429

1646

Finance6@dld.go.th
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

หัวหน้างานเบิกจ่าย มีหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย ของส่วนกลาง รายละเอียดการรับ-นำส่งรายได้แผ่นดินของส่วนกลาง,
ต้นทุนผลผลิต

                              

1646

 
น.ส.จิตรฤดี เศรษฐศุภาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
รายละเอียดการรับ-นำส่งรายได้แผ่นดินของส่วนกลาง,
ต้นทุนผลผลิต
   
1634
 
นายสุรเชษฐ จีนคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายของส่วนกลาง        
นางพรเพ็ญ ศิริธานันท์ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 ครุภัณฑ์เงินทุนฯ    
1634
 
นส.เบญจมาศ ุมหาศึก นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานวัสดุคงเหลือของเงินทุนฯ,ดำเนินการรัฐ-นำส่ง
รายได้อื่นของเงินทุนฯ เข้าระบบ GFMIS
   

1634

 
นายมนูญ กมลผาด นักวิชาการเงินและบัญชี      

1653

 
นส.จารุวรรณ จันสีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี เบิกจ่ายเงินทุนฯ        1653  
น.ส.ธัญพิชชา ถนอมนาค นักวิชาการเงินและบัญชี บันทึกบัญชีเงินทุนฯ        
น.ส.ผกามาส จันทศรีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี รายได้จากการจำหน่ายวัคซีน,(รายงานผช.37 และผช.37/1)
รายงานวัคซีนเพื่อจำหน่าย
       
น.ส.กอบกุล กาญจนมุกดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายงานแผนผลเงินทุนฯ,รายงานการผลิตวัคซีน        
นายจิตรณุภาพ แก้วบังตู พนักงานธุรการ            1653     

top