ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮฉ.9571 กทมและซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ2 24 ก.ย. 61
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่องซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการอบรมโครงการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 61
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายน้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT) ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร จำนวน ๔๕,๐๐๐ แกลลอน เผยแพร่ในเว็บไซต์กองคลัง 31 ส.ค. 61
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 40 - 45/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 98
21 ส.ค. 61

ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 16/2561 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 98

7 ส.ค. 61
นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฯ 31 ก.ค. 61
ซื้อโคเนื้อเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1,000 ตัว 24 ก.ค. 61
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 16 ก.ค. 61
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 11 ฉบับ 5 ก.ค. 61
ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 98 29 มิ.ย. 61
จัดซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ จำนวน 50,000กล่อง 29 มิ.ย. 61
แผนการจัดซื้อ
แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่2 14 ก.ย. 61
แผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 39 เครื่อง 23 ส.ค. 61
แผนการแผนการจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ปี 2562 23 ส.ค. 61
แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562. จำนวน 4 รายการ 22 ส.ค. 61
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ 6 ส.ค. 61
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 17 ก.ค. 61
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ 13 ก.ค. 61
แผนการจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที จำนวน 500 เครื่อง 6 ก.ค. 61
แผนการจัดซื้อรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3,680 ม้วน 3 ก.ค. 61
แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3(BSL3) 3 ก.ค. 61
แผนการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISNFECTANT)ขนาด 1 ลิตรฯ 26 มิ.ย. 61
แผนการจัดซื้อโคเนื้อเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือ 8 มิ.ย. 61
แผนงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ 18 พ.ค. 61
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการ 25 เม.ย. 61
แผนการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ 30 มี.ค. 61
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29 รายการ 25 ม.ค. 61
แผนประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 15,000 กิโลกรัม เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่  (ระหว่างวันที่ 8ม.ค.- 15ม.ค. 2561)
สำหรับราคากลาง เผยแพร่ลงเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30
8 ม.ค. 61
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 28 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม (ภายในวันที่ 12 ธ.ค.2560) 12 ธ.ค. 60
แผนการจัดซื้อแพะ (เพศเมีย 3,000 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) จำนวน 3,200 ตัว 6 ธ.ค. 60
แผนการจัดจ้างทำระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ
28 พ.ย. 60
แผนการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ จำนวน ๒ รายการ 1 พ.ย. 60
เผยแพร่แผนการจัดซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค(ขนาดกลาง)ฯ 27 ต.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน2 28 ก.ย.61
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างจำนวน 3 โครงการ 24 ก.ย.61
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮฉ-9571 กทมโดยวิธีเจาะจง 19 ก.ย.61
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ปี 2562 และตารางราคากลาง 14 ก.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน ๓๙ เครื่อง 14 ก.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติฯ 22 ส.ค.61
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการตามประกาศประกวดราคาเช่าที่ e-9/2561 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ, และหน่วยงานกรมฯ 10 ส.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการ 18 ก.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคเนื้อเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1,000 ตัว 9 ก.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงโคนม สวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ 26 มิ.ย.61
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคขนาดกลาง ใช้ครั้งเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-2/2561 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 20 มิ.ย.61
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-6/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 16 พ.ค.61
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างทำระบบตรวจสอบ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฯ 30 เม.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา GMS สำเร็จรูป จำนวน 15,000 กิโลกรัม 11 เม.ย.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ 22 ม.ค.61
ประกาศผู้ชนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแพะ (เพศเมีย 3,000 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) จำนวน 3,200 ตัว 19 ม.ค.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จาก ยางธรรมชาติ จำนวน 2 รายการ 18 ธ.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ“โคบาลบูรพา” จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-24/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
16 พ..60
ขายทอดตลาด
ยังไม่มีข้อมูล    
ประกาศเชิญชวน
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-15/2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองคลัง (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561) 2 28 ส.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-14/2561ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที
(แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ 2562 จำนวน ๓๙ เครื่อง สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ
(ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561) 2
28 ส.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-13/2561เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ จำนวน 500 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองคลัง (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2561) 20 ส.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-11/2561ประกวดราคาซื้อรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3,680 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561) 6 ส.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-12/2561ประกวดราคาซื้อ/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 3 (BSL3) (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561) 3 ส.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-10/2561ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการ (ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 11 พ.ค.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-9/2561ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ระหว่างวันที่ 25 เมษายน  2561 ถึงวันที่  28 พฤษภาคม  2561) 25 เม.ย.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-7/2561 ประกวดราคาจ้างทำระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 7 มี.ค.61)
19 ก.พ.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-6/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 14- 16ก.พ.61) 14 ก.พ.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-5/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ระหว่างวันที่ 5ก.พ.2561- 21ก.พ.2561) 5 ก.พ.61
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-4/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน 15,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 16ม.ค.- 1ก.พ.2561) 16 ม.ค.61
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 3/2561ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาจ้างทำระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement)
เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1ระบบ  
(ระหว่างวันที่ 7- 26ธ.ค.2560)
7 ธ.ค.60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 2/2561ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคขนาดกลาง ใช้ครั้งเดียว  (ระหว่างวันที่ 17พ.ย.- 4ธ.ค. 2560) 17 พ.ย.60
ขอส่งประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 1/2561ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding) (ระหว่างวันที่ 9ต.ค.- 31ต.ค. 2560) 9 ต.ค.60
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ จำนวน 500 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำหรับราคากลาง เผยแพร่ลงเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน2 10 ส.ค.61
ประกวดราคาและตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ3 (BSL3) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็ปไซต์ ระหว่างวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2561 สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ ลงเผยแพร่ในเว็ปไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน 17 ก.ค.61
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3,680 ม้วน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  13 ก.ค.61
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และตารางราคากลางเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นเวลา 30 วัน  2 พ.ค.61
ขอส่งร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างเอกสารประกวดราคา การเช่ารถยนต์  จำนวน  2 รายการระยะเวลาเผยแพร่ 10- 20 เมษายน 2561 และตารางราคากลางเผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นเวลา 30 วัน  10 เม.ย.61
ขอส่งร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฯ จำนวน ๑ ระบบ ของ สพส. เพื่อลงเว็บไซต์หน่วยงานฯ ระหว่างวันที่ 7 ก.พ.61 - 12 ก.พ.61 เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ฯวัน 7 ก.พ. 61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ และราคากลาง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง เผยแพร่ในเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 30 วัน 2 ก.พ. 61
ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการจัดซื้อและการส่งมอบ, ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
(ฉบับแก้ไข) ประกาศขึ้นเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
26 ม.ค. 61
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ จำนวน2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ระหว่างวันที่ 10ม.ค.- 17ม.ค. 2561)และตารางราคากลางขี้นเว็บไซต์เป็นเวลา 30 วัน 10 ม.ค. 61
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างทำระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม - 5 มกราคม 2560 27 ธ.ค. 60
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูปจำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 22 ธ.ค. 60
ขอส่งร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างทำระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ 30 พ.ย. 60
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารเอกสารประกวดราคาซื้อ ตารางแสดงวงเงินราคากลาง สำหรับการจัดซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรค ตารางแสดงวงเงินราคากลาง(ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ จำนวน 50,000 กล่อง (ระหว่างวันที่ 9ต.ค.- 31ต.ค. 2560) 8 พ.ย. 60
ยกเลิก
ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 16436 เลขที่ 821751 - 821800 ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ 4/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน 2 30 เม.ย. 61
ยกเลิกขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 15041 เลขที่ 752001 - 75205ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ 3/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน ลว.16 พ.ย.602 25 ม.ค. 61
ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 20637 เลขที่ 1031801 - 1031801 ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ 2/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน 13 ธ.ค. 60
ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 15041 เลขที่ 752001 - 752050 ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e - 1/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน 23 พ.ย. 60
สอบราคา
ยังไม่มีข้อมูล  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.25612 3 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 6 ก.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 9 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 4 ก.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 5 มิ.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 5 พ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 3 เม.ย. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5 มี.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561 5 ก.พ. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 8 ม.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 18 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 10 พ.ย. 60
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
ขอส่งตารางแสดงวงเงินราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย แก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นระยะเวลา30 วัน 2 26 ก.ย. 61
ตารางราคากลางการจ้างงานให้บริการด้านเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562 13 ก.ย. 61
ตารางราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดฯ ปี 2562 วัน 1 ก.ย. 61
ส่งตารางราคากลางน้ำยาฆ่าเชื้อ ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (NATURAL DISINFECTANT)
ขนาด 1 ลิตร จำนวน 45,000 แกลลอน ของ กองสารวัตรและกักกัน
19 ก.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ
เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นระยะเวลา 30 วัน
18 พ.ค. 61
ราคากลางซื้อ GMS สำเร็จรูป 15,000 กิโลกรัม
22 ธ.ค. 60
ราคากลางซื้อแพะ (เพศเมีย 3,000 ตัว และเพศผู้ 200 ตัว) จำนวน 3,200 ตัว 18 ธ.ค. 60
โครงการ จัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์จากยางธรรมชาติ จำนวน 2 รายการ 6 ธ.ค. 60
โครงการ ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 3,900 ม้วนโดยวิธีเจาะจง 10 พ.ย. 60
โครงการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติบางเขน จำนวน 1 รายการโดยวิธีการพิเศษ 10 พ.ย. 60
โครงการ จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีการพิเศษ 10 พ.ย. 60
โครงการ จ้างเหมาบริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย. 60
โครงการ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย. 60
โครงการ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 10 พ.ย. 60
โครงการ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย. 60
รายชื่อผู้ทิ้งงาน
ยังไม่มีข้อมูล