กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร


1. ดำเนินการเกี่ยวกับเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมปศุสัตว์ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
2. จัดทำประมาณการรายได้
3.พิจารณาตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     ของกรมปศุสัตว์

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง (รวม4คน)
น.ส.วันทนา ยรรยงยศ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ว่าง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.นิจประภา ฉิมเตย นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.พิไลวรรณ คำบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี