กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร

1. ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านบัญชีของเงินทุน หมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับระบบรับและนําส่ง รายได้ ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท และ การจัดทําบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอก งบประมาณ การตรวจสอบบัญชี การจัดทํารายงาน ทางการเงิน ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3) ตรวจสอบ วิเคราะห์การจัดทําประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ควบคุมการใช้จ่าย การเบิกจ่าย ตรวจสอบควบคุมวัสดุคงคลัง และดําเนินการตัวชี้วัด ด้านการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอก งบประมาณ

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง (รวม 15 คน)
น.ส.ดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จิตรฤดี   เศรษฐศุภาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายสุรเชษฐ จีนคง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางพรเพ็ญ ศิริธานันท์ พนักงานการเงินและบัญชี ส 4
น.ส.จารุวรรณ มาช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
นายมนูญ กมลผาด นักวิชาการเงินและบัญชี
นส.เบญจมาศ มหาศึก นักวิชาการเงินและบัญชี
นส.จันทร์เพ็ญ คูนาดี นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.รุศสณี เตบสัน นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ธัญพิชชา ถนอมนาค นักวิชาการเงินและบัญชี
นายไชยพงษ์ สกลวัฒนานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ผกามาส จันทศรีคำ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.กอบกุล กาญจนมุกดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญช
นายจิตรณุภาพ แก้วบังตู นักวิชาการเงินและบัญชี