กลุ่มบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร

1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้าน บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม กํากับ ดูแล เกี่ยวกับระบบ สินทรัพย์ถาวร ระบบรับและนําส่งรายได้ ระบบเบิกจ่าย และระบบบัญชีแยก ประเภท และการจัดทําบัญชีเงิน งบประมาณ การตรวจสอบบัญชี การ จัดทํารายงานทางการเงิน ตามระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของหน่วยงานทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3) วิเคราะห์และจัดทําบัญชีต้นทุนผลผลิต

                

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง (รวม 18 คน)
น.ส.จิราวรรณ จิรัฐิติกาลตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ศุภวรรณ เนียมสอน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ริญญาภัท มะลาหอม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมัณฑนา คำนาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.อิสรีย์ ปทุมากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.สวรส แสงทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.หนึ่งฤทัย ภูเด่นผา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จันทร์จิรา พร้อมพงศ์เจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.ธัญวรัตน์ จริงจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.สิรินันต์ ไตรรัตนาภิกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.วรรนิภา อุทยานิน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายวชิระ แก้วสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.หงษ์ษา พลเยี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.บุษยมาส เตชะพล นักวิชาการเงินและบัญชี
นายวสันต์ มุ่งอ้อมกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอัญญารัตน์ พรรณอาราม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี