ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์และ
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี  วัสดุ ครุภัณฑ์และบริหารงานบุคคล
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง (รวม6คน)
น.ส.ณัทนัน
ศรีบัวรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสายพิณ
ม่วงสีตอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ณัทนันท์
แดงเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ระวิวัลย์ 
อาจภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.เบญจวรรณ์
วงศ์บุญรอด
พนักงานจัดเก็บข้อมูล
55