กลุ่มงบประมาณ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร


1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เกี่ยวกับการบริหารการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม กํากับ ดูแล การใช้จ่ายเงินงบประมาณใน ระบบงบประมาณตามระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของ หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการขอ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
3) จัดทําประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ
4) พิจารณาตรวจสอบและจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและ เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์
5) พิจารณาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจํา ขั้นต่ำ
6) จัดทําข้อมูลด้านการใช้จ่ายเงินของกรมปศุสัตว์เสนอ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปี

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง(รวม8คน)
น.ส.ชุติมา เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
น.ส.เนาวรัตน์ อินทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนิรมล ขาวประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.ธนัตชนก อินทร์คง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.วิไลพร ยศธสาร นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.นันทิชา สครรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.เขมิสรา หิรัญวุฒกร นักวิชาการเงินและบัญชี