หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร


1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการปรับปรุงระบบและเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน
   การคลัง  การบัญชี  และการพัสดุ
2. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบบริหารงานคลัง เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบบริหารงานคลัง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังและพัสดุ

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง(รวม6คน)
น.ส.สุภัทนารี จันทร์วัน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.รพีพร แดงสุทธา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.ธนะศรี อ่อนศรี นักวิชาการพัสดุ
นายณัฐกาญ อารีเอื้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นายปัญญา เพรชดีคาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์