กลุ่มการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร

1) ศึกษา วิเคราะห์การปฏิบัติงานด้าน การเงินให้เป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
2) ควบคุม กํากับ ดูแล การรับ จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เงิน นอกงบประมาณ เงินโครงการต่างๆ และ ควบคุม กํากับ เงินทดรองราชการ
3) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงิน
4) ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบ การดําเนินการตามโครงการจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจํา บําเหน็จ บํานาญ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการหักหนี้บุคคลที่สาม

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง (จำนวน 18 คน)
นางนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รับ - จ่าย
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
น.ส.สุพรรณี รุ่งมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.วิชญาดา อนุศาสน์ผาติกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายบุรินทร์ ทิศาภาคย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช
 เงินเดือน
นางนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.อัมพร บุญยสิทธิ์พิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.สร้อยฟ้า โยลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.ภคนันท์ ประทุมรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
น.ส.โสภิดา  มิ่งมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตรวจสอบใบสำคัญ
น.ส.ณัฐสุดา ทัพดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.นภษร เนื่องชมภู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.ธมลวรรณ เจนธนสาร นักวิชางานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายวรพงษ์ เจริญสรรพพืช นักวิชางานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.แคทราย พลอยบ้านแพ้ว นักวิชางานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.สุวรรณี เคียรประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.สรรพ์วิทา อัษฏณัฐโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอนันต์ คำบุญเหลือ นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.นิภาพร พิมพ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง   นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ชุณีรัตน์ คงสาย นักวิชาการเงินและบัญชี(โคกระบือ)