กลุ่มพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากร

1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารพัสดุให้ เป็นไปตามการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) และระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่วนกลางทั้งเงินงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน และเงินนอกงบประมาณ
2) ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์การจัดทํา สัญญา และการบริหารสัญญา
3) ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทําทะเบียนสินทรัพย์ ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4) บริหารอาคารสถานที่และยานพาหนะของ ส่วนกลาง

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง (รวม20คน)
น.ส.ปรารถนา อุนทะอ่อน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานจัดหา
น.ส.จุธาทิพย์ จันศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.อรวรรณ์ ยอดแก้ว นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวรางค์รัตน์ หลำวรรณะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสมคิด แสงตะกรณ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.จีรกร กาฬเพ็ญ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางปัทมา เทพชนะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
งานทะเบียนและคลังพัสดุ
นางอังคณา เหล่าวงษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.ยุพา บุญโสม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.ลินดา สุขประเสริฐ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.สมหมาย กุหลาบศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
น.ส.รัตนา ถึงกระโทก เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นส.ถนอมศรี วัสติ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นส.ศิริพร มุสิกพันธุ์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.แคทรียา ไชยชมภู เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.ช่อกุหลาบ ภูนาเชียง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.วรรณกนก ทัพวงค์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายธนพงษ์ โคตรชมภู เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.พัชริน คีรีเพ็ชร นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สรรสนีย์ ศึกสม นักวิชาการพัสดุ
น.ส.อมรรัตน์ ขุนด่านพินิจวงศ์ ช่วยงานด้านบริหารทั่วไป
หมวดรถยนต์
นายสมชาย แจ้งจิตร์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 3
นายสุชาติ ยวนเพ็ญ จ้างเหมา
นายสราวุธ จิตรมั่นคง จ้างเหมา
นายประสาร ใจสว่าง จ้างเหมา
นายสุรศักดิ์ ใจชื่น จ้างเหมา