แนวทางการประหยัดงบประมาณ

       

    


1. ดูแลและซ่อมแซมสาธารณูปโภค ในกรณีเกิดการชำรุดควรรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยทันทีไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เช่น
   ท่อน้ำรั่วหรือแตก  หลอดไฟกระพริบจากการเสื่อมสภาพ เป็นต้น

2. ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้งาน เปิดไฟฟ้าเฉพาะบริเวณที่มีคนทำงานอยู่

3. ไม่ควรเปิดปิดไฟบ่อย ๆ เพราะอาจทำให้หลอดไฟเสื่อมและเสียเร็ว

4. ไม่ควรเปิดน้ำไหลทิ้งระหว่างการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
   4.1 ใช้น้ำยาล้างจานล้างคราบสกปรกออกจากภาชนะใส่อาหาร
   4.2 ระหว่างที่แปรงฟัน
   4.3 ระหว่างการขัดห้องน้ำ เป็นต้น

5. ควรมีการควบคุมการใช้สาธาราณูปโภคของร้านในกรมปศุสัตว์ เช่น
   5.1 ติดมิเตอร์น้ำย่อยแต่ละร้านค้า เนื่องจากการเหมาจ่ายทำให้ร้านค้าไม่ระมัดระวังในการใช้น้ำ
   5.2 ให้มีการดูแลปิดพัดลมที่โรงอาหารในช่วงเวลา 8.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

6. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อประหยัดงบประมาณ และมิให้เครื่องเสื่อมสภาพเร็วเกินไป เช่น
   6.1 ควรเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่ประหยัดไฟ คือ 25 องศาเซลเซียส
   6.2 ควรเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะในเวลาทำงาน คือ 8.30 -16.30 น.
   6.3 ควรปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักทานอาหาร (12.00 - 13.00 น.) และเวลาหลังเลิกงานโดยใช้เปิดพัดลมแทน
   6.4 ในระหว่างเปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้
   6.5 ควรติดตั้งขนาดเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ห้อง
   6.6 ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกเย็น เช่น ในฤดูหนาว ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ
   6.7 ในห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจกและมีแสงแดดส่องเข้าโดยตรง ควรมีม่านบังแดดเพื่อมิให้เครื่องปรับอากาศ
         ต้องทำงานหนักเกินไป

7. ในกรณีติดต่อราชการโดยใช้โทรศัพท์ทางไกล ควรพูดสรุปใจความให้ได้โดยเร็ว ไม่ควรคุยนอกเรื่อง

8. ไม่ควรส่งโทรสาร (FAX) ระหว่างกองที่อยู่ภายในกรมฯ เดียวกัน และสามารถเดินถึงกันได้

9. ควรให้ใช้กระดาษสองหน้าในกรณีดังต่อไปนี้
   9.1 การพิมพ์ร่างหนังสือ เพื่อตรวจทานความถูกต้อง หรือเพื่อส่งหัวหน้าตรวจร่าง
   9.2 พิมพ์ / ถ่ายสำเนา เป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือเก็บไว้เอง
   9.3 พิมพ์บันทึกติดต่องานภายในกองเดียวกัน หรือภายในกรมฯ เดียวกัน
   9.4 ถ่ายสำเนาเอกสาร เพื่อใช้แจกในที่ประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ควร
         ถ่ายสำเนาสำรองไว้มากเกินกว่าจำนวนผู้เข้าประชุม

10. ให้ตรวจสอบขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก่อนจะสั่งพิมพ์ / ถ่ายเอกสาร เพื่อป้องกันมิให้มีการสิ้นเปลืองกระดาษโดยใช่เหตุ
     10.1 ก่อนพิมพ์เอกสาร
            10.1.1 ตรวจดูข้อมูลที่จะพิมพ์ทางคำสั่งภาพก่อนพิมพ์ ว่าเหมาะสม สวยงาม  และอยู่ภายในหน้ากระดาษหรือไม่
            10.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่ามีพิมพ์ผิดหรือไม่ เนื้อความครบถ้วนหรือไม่
            10.1.3 ตรวจสอบจำนวนหน้าที่ต้องการพิมพ์ว่าต้องการพิมพ์หน้าที่เท่าไร และจำนวนกี่หน้า
            10.1.4 ตรวจสอบกระดาษที่เครื่องพิมพ์ว่าเป็นขนาดกระดาษตามที่ต้องการพิมพ์หรือไม่
     10.2 ก่อนถ่ายเอกสาร
            10.2.1 ดูก่อนว่าวางเอกสารต้นแบบเนื้อหาอยู่ภายในกรอบที่จะถ่ายหรือไม่
            10.2.2 ขนาดกระดาษที่ใช้ถ่ายเป็นขนาดตามที่ต้องการหรือไม่
            10.2.3 ดูหน้าจอเครื่องถ่ายเอกสาร ว่าตั้งกระดาษในแนวเดียวกับที่จะถ่ายหรือไม่ จำนวนกระดาษที่ตั้งตามที่ต้องการหรือไม่
            10.2.4 มีคำสั่งอื่นที่ผู้ถ่ายก่อนหน้านี้ตั้งไว้แล้วยังมิได้ล้างโปรแกรมออกหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการเคลียร์โปรแกรมก่อน

11. กรณีจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้ซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ควรซื้อมาเก็บกักจนเก่าใช้การไม่ได้

12. การจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ หากซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ชนิด หรือ ประเภทเดียวกัน
      และมีความต้องการซื้อในเวลาเดียวกัน ควรรวมจัดซื้อพร้อมกัน

13. หนังสือเวียน / เรื่องที่ต้องการเวียนให้ทราบทั่วกันภายในกอง ควรติดที่บอร์ดกลางของกอง ยกเว้น
      เรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ จึงถ่ายสำเนาเพิ่มเพื่อแจ้งฝ่ายนั้น ๆ ทราบเป็นทางการ

14. เรื่องฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ หากเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่
      หรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตควรให้ผู้ต้องการอบรมเสียค่าใช้จ่ายเอง

15. กรณีมีการจัดประชุมหรือ มีการประชุมนอกสถานที่ทำงาน เป็นการประชุมในเรื่องเดียวกัน เวลาเดียวกัน
      และเป็นสถานที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ขอรถส่วนกลางไปพร้อมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างขอรถกองไปกันเอง

16. กรณีต้องไปติดต่อราชการ / ส่งหนังสือที่กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานในบริเวณใกล้เคียง
      เห็นควรสอบถามที่กองคลังก่อนว่ามีรถออกไปกรมบัญชีกลางหรือไม่ เนื่องจากกองคลังมีงานต้องออกไป กรมบัญชีกลาง
      เกือบเป็นประจำทุกวัน

17. ควรปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงส่วนตัว หรือให้บุคคลภายนอก
      บุตรหลานเล่มเกมส์ หรือเล่นแผ่น CD หนัง หรือใช้ในการสำเนาเกมส์  เพลง  หรือภาพยนต์ลงในแผ่น CD