ตัวอย่างการรับมอบ - ส่งมอบครุภัณฑ์

ตัวอย่างด้านผู้รับโอน
ตัวอย่างด้านผู้โอน