ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ กรมปศุสัตว์ ( Finance Knowledge Center )
ด้านบริหาร
การเงิน การคลัง และการพัสดุ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง/พรบ.ทั่วไป
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้
การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุงรถราชการ
พ.ศ.2546
  ความรู้พื้นฐาน
ขั้นตอนดำเนินการเรื่องหลักประกันซอง
หลักประกันสัญญา
ด้านการรับ (สำหรับบุคคลภายนอก)
ขั้นตอนการรับและถอนคืนหลักประกันซอง
ขั้นตอนการรับหลักประกันสัญญา
ด้านการจ่าย (สำหรับบุคคลภายนอก)
ขั้นตอนการถอนคืนหลักประกันสัญญา
ขั้นตอนการให้บริการ
  การยืมเงิน
ขั้นตอนดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล/การจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร
ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
(22 มิย.50)
  การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี
  ขั้นตอนการขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี
ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค
  ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ (ส่วนกลาง
และส่วน ภูมิภาค)
  ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
  ขั้นตอนการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
  ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ที่ดิน
  ขั้นตอนการรับบริจาคทรัพย์สิน
  ขั้นตอนการโอนครุภัณฑ์ (หน่วยงานสังกัดกรมฯ)
การจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
 เรื่องอื่น ๆ
  หลักฐานที่ยื่นกองคลังกรณีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
ขั้นตอนการขอสำเนาเอกสารของกองคลัง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
  การเทียบตำแหน่งพนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจำ
(15 พย.50)
แนวทางการประหยัดงบประมาณ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  การกำหนดสเปค/TOR คอมพิวเตอร์
  การกำหนดสเปค/TOR คอมพิวเตอร์ (ภาพกิจกรรม)
   
   

กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ข้าราชการ
   
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4 อัตรา
ลูกจ้างประจำ    
พนักงานพิมพ์
2 อัตรา
ฝ่ายการเงิน
ข้าราชการ
   
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 3 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
พนักงานราชการ    
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
ข้าราชการ
   
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2 อัตรา
พนักงานราชการ    
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ฝ่ายงบประมาณ
ข้าราชการ    
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา 
ลูกจ้างประจำ (เงินทุนฯ)    
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 1 อัตรา
พนักงานราชการ    
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
พนักงานราชการ (เงินทุน)    
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ฝ่ายบัญช
ข้าราชการ    
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 4 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
ลูกจ้างประจำ (เงินทุนฯ)    
พนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
พนักงานราชการ    
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
พนักงานราชการ (เงินทุนฯ)    
นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
ฝ่ายพัสดุ
ข้าราชการ    
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 2 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  3 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตรา 
ลูกจ้างประจำ
   
พนักงานออกของ 1 อัตรา
พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
ลูกจ้างประจำ (เงินทุนฯ)    
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
พนักงานราชการ    
นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
หน่วยรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ 11 อัตรา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา
พัฒนาเว็บไซต์โดยกองคลัง  กรมปศุสัตว์ โทร. 02-653-4444 ต่อ 1642 โทรสาร 02-653-4429 E-mail : finance2@dld.go.th