1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การบริหารงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

   


ผู้อำนวยการกองคลัง
นส.จุไรรักษ์ อุนาภีร์