ภาพประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ2561
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2561  เวลา 09.00น.
โดย รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น7 ตึกวิจิตรพาหนการ