การประชุม เรื่องการควบคุมกำกับ ติดตามเร่งรัดและประเมินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ครั้งที่ 12

โดย รอธ.วีรชาติ    เขื่อนรัตน์

วันที่ 26 เมษายน 2561