ประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ2561

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00น.

โดย รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม ศทส. ชั้น7 ตึกวิจิตรพาหนการ