วันที่ 1 ของการอบรม new gfmis thai online (ระบบงบประมาณ) วันที่ 14 ธ.ค.63 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ เวลา 08.30 น.