คู่มือผู้ใช้ระบบ (สำหรับกองสำนัก) ระบบทะเบียนใบสำคัญกำรเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ ระยะที่ 2