กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 
วันที่ 21 มกราคม 2566

กองคลัง เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565