เรื่องด่วน

 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 <29 ต.ค.63> 
 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 <29 ต.ค.63> 
 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <28 ต.ค.63> 
 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <28 ต.ค.63> 
 ผลการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <22 ต.ค.63> 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน <22 ต.ค.63> 
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบลงทุน ปี 2563 <20 ต.ค.63> 
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  เดือน กันยายน 2563 <20 ต.ค.63> 
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 151 ลว. 25 กันยายน 2563) <20 ต.ค.63> 
บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนสิงหาคม 2563) กษ 0201.06/ว 7760 ลว. 15 กันยายน 2563  <20 ต.ค.63> 
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559   <20 ต.ค.63> 
แผนการใช้จ่ายปี 2563 ไปพลางก่อน บุคลากร   <19 ต.ค.63> 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 เดือนกันยายน  <14 ต.ค.63> 
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด <12 ต.ค.63> 
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) หน่วยงานด่านกักกันสัตว์ <12 ต.ค.63> 
แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <12 ต.ค.63> 
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย  <9 ต.ค.63> 
 การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน <9 ต.ค.63> 
 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS <5 ต.ค.63> 
 รายงานผลการอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 <5 ต.ค.63> 
 การเพิกถอนชื่อบริษัท เทคคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน <30 ก.ย.63> 
ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลับกรมปศุสัตว์ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ <29 ก.ย.63> 
 ซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และการส่งรายงาน <29 ก.ย.63> 

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรว ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563  เวลา 09.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563  เวลา 09.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563  เวลา 09.00 น.

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (29 ต.ค.63)
วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2... Read More...
IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 (8 ต.ค.63)
วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2... Read More...
IMAGE ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563   Read More...
IMAGE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (31 ก.ค.63)
วันศุกร์, 31 กรกฎาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read More...
IMAGE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1 ก.ค.63)
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... Read More...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.
 • การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ 
ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 
 

สื่อความรู้

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

04954050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
3804
13164
69550
4775942
422013
340026
4954050

Your IP: 103.55.140.129
2020-10-30 08:20

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 401 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์