เรื่องด่วน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี <15 พ.ย.62>
การสำรวจข้อมูลรถราชการ  <18 พ.ย.62>
ผลการประเมินสมรรถนะพนักงานเงินทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี <15 พ.ย.62>
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน <14 พ.ย.62>
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 <13 พ.ย.62>
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 <13 พ.ย.62>
บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนกันยายน- ตุลาคม 2562) <13 พ.ย.62>
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน <12 พ.ย.62>
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ <12 พ.ย.62>
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานเงินทุน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี <30 ต.ค.62>
ารอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ กรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่อง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง <29 ต.ค.62>
การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562<29 ต.ค.62>
ส่งแบบสำรวจร่วมงานกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 <21 ต.ค.62> 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <21 ต.ค.62> 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <21 ต.ค.62> 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง <17 ต.ค.62>
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 <17 ต.ค.62>
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562 <17 ต.ค.62>
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 <17 ต.ค.62>
 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน กันยายน 62 <11 ต.ค.62>

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรว ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562  เวลา 09.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ - พ.ย. 2562  เวลา 09.00 น.

 

หนังสือเวียนกองคลัง

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา <26 ก.ย.62>
 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน <21 ก.พ.62>
 

 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 • กองคลังเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร
                 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 

สื่อความรู้

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กองคลัง

อัตราแลกเปลี่ยน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

03254123
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
787
3453
12919
3222981
55323
112623
3254123

Your IP: 103.55.140.129
2019-11-21 08:10

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์