เรื่องด่วน

ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒  (24 ก.ย. 61)  
การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online (19 ก.ย. 61)  
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม  (18 ก.ย. 61)  
แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับการจ่ายลงทุน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ส.ค. 61 (14 ก.ย. 61)  
 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61 (10 ก.ย. 61)  
 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี2561 (10 ก.ย. 61)  
 กำหนดกิจกรรมย่อยปี 62 (7 ก.ย. 61)  
 ขอให้ส่งรายงานการรับ-จ่ายและงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์(ผช.๓๗) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายน ๒๕๖๑   (4 ก.ย. 61)  
 ขอแจ้งรหัสงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (3 ก.ย. 61)  
 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

  งบประมาณภาพรว  ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 
เวลา 09.00 น.

   งบประมาณภาพรวม   
    <ไทยนิยมยั่งยืน>

ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561
เวลา 09.00 น.
  งบลงทุน  ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 
เวลา 09.00 น.
   งบดำเนินงาน 
  <ไทยนิยมยั่งยืน>
ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 
เวลา 09.00 น.
  บดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 
เวลา 09.00 น.
   งบลงทุน 
<ไทยนิยมยั่งยืน>
ณ วันที่ 25 ก.ย. 2561 
เวลา 09.00 น.

 

หนังสือเวียนกองคลัง

ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว์(ก.ป.ศ.14) เลขที่ 020 เล่มที่ 11144  <3 ก.ย.61>
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ  เบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561  <30 ส.ค.61>
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-เรื่องการลดพลังงาน <23 ส.ค.61>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานยื่นแบบแสดงรายการภาษี < 06ส.ค.61>
 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561
 • อบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒   วันที่ 25 กันยายน 2561

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes
    ที่อยู่/เบอร์โทร/Fax
     e-mail address
    หน่วยงาน ของกรม

 

 

สื่อความรู้

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กองคลัง

อัตราแลกเปลี่ยน

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

00153898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
7724
6931
21154
83749
153898
0
153898

Your IP: 103.55.140.129
2018-09-25 23:58

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 359 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์