เรื่องด่วน

ขอสอบถามข้อมูลบุคคลผู้อ้างว่าเป็นผู้รับเหมาหรือรับจ้างทำงานกับส่วนราชการ (แจ้งข้อมูลให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 29 ต.ค. 64)(25 ต.ค.64) 
แนวทางปฏิบัติในการจััดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ (25 ต.ค.64) 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (25 ต.ค.64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนฯ (19 ต.ค.64)
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ GAQA  <19 ต.ค.64>
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ <19 ต.ค.64>
 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน  <19 ต.ค.64>
รายงานเงินงบกลาง  <19 ต.ค.64>
รายงานเงินกู้โควิด ปี64   <19 ต.ค.64>
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 63 <19 ต.ค.64>
สรุปผลการใช้จ่ายเงินปี 2564 (เดือนกันยายน 2564) <19 ต.ค.64>
งบทดลองปี2564 <18 ต.ค.64>
 **หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.02-653-4444 ต่อ 1632 (วชิระ/ก้อง)** 
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 <12 ต.ค.64>
รายการสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายกระทรวงการคลังอนุมัติ <8 ต.ค.64>
ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.02-653-4444 ต่อ1646 (คุณดวงใจ)<7 ต.ค.64>
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีนและการปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย<6 ต.ค.64>
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) - ด่านกักกันสัตว์<6 ต.ค.64>
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) - ปศข. และ ปศจ.<6 ต.ค.64>
แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ GFMIS <5 ต.ค.64>
แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565  <5 ต.ค.64>
รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2564   <5 ต.ค.64>

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.

 

หนังสือเวียนกองคลัง

 สื่อความจากมติ กบง. วันที่ 4 ต.ค. 64 การเปลี่ยนสูตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 และ น้ำมันดีเซล หมุนเร็วเกรดมาตรฐาน (บี 10)   โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการผสมของ B100 ให้เหลือ 6% <25 ต.ค.64>
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 <25 ต.ค.64>
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 150 <25 ต.ค.64>
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม <25 ต.ค.64>
การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล <20 ต.ค.64>
กฏกระทรวง  -กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) <19 ต.ค.64>
กรมบัญชีกลาง ขอแก้คำผิด (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียยนผู้ประกอบการ)  <19 ต.ค.64>
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  กันยายน 2564  <19 ต.ค.64>
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน  บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564  <19 ต.ค.64>
   
 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 

 

ลิ้งอื่นๆ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

 

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

We have 2061 guests and no members online