สถิติรายได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2543 - 2566

 

รายได้ปี 2543
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
106,000.00
176,130.00
282,130.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
83,000,770.36
83,000,700.36
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
2,849,845.00
6,577,013.35
9,426,858.35
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
37,362,304.50
4,162,806.25
41,525,110.75
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
4,216,275.00
956,231.00
5,172,506.00
ค่าบริการด้านรักษาพยาบาลสัตว์
7,356.00
-
7,356.00
ค่าปรับอื่น
8,440,654.81
386,115.60
8,826,770.41
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
505,611.03
157,118.93
662,729.96
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
180,750.00
506,915.00
687,665.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
144,902.77
-
144,902.77
เงินรับคืนอื่น
-
14,350,227.00
14,350,227.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-
-
-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
4,151,925.51
156,096.00
4,308,021.51
รวมทั้งสิ้น
57,965,624.62
110,429,423.49
168,395,048.11
รายได้ปี 2544
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
-
181,745.00
181,745.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
175,000.00
84,170,323.24
84,345,323.24
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
431,224.00
8,197,016.75
8,628,240.75
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
29,727,011.80
4,324,599.00
34,051,610.80
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
3,995,245.00
979,745.00
4,974,990.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-
1,330.00
1,330.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
200.00
200.00
ค่าปรับอื่น
185,459.44
62,048.78
247,508.22
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
127,796.50
561,493.64
689,290.14
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
6,000.00
211,367.00
217,367.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
220,000.00
-
220,000.00
เงินรับคืนอื่น
-
15,487,296.00
15,487,296.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
27,390.00
-
27,390.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
11,264,292.34
102,304.03
11,366,596.37
รวมทั้งสิ้น
46,159,419.08
114,279,468.44
160,438,887.52
รายได้ปี 2545
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม

ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
(รายได้ของกรม
ธนารักษ์ )

-
111,015.00
111,015.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
84,131,859.13
84,131,859.13
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
309,435.00
14,406,526.50
14,715,961.50
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
35,571,424.87
5,243,921.50
40,815,346.37
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
5,194,095.00
1,149,975.00
6,344,070.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
406,720.00
406,720.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
-
-
ค่าปรับอื่น
1,377,000.22
687,128.24
2,064,128.46
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
91,327.22
199,015.21
290,342.43
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
6,000.00
311,096.50
317,096.50
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
499,274.56
-
499,274.56
เงินรับคืนอื่น
-
9,957,301.00
9,957,301.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-
-
-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
207,609,603.74
959,304.29
208,568,908.03
รวมทั้งสิ้น
250,658,160.61
117,563,862.37
368,222,022.98
รายได้ปี 2546
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
(รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
131,300.00
131,300.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
367,690.00
93,710,461.69
94,078,151.69
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
405,550.00
18,596,096.26
19,001,646.26
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
46,850,335.50
3,732,411.50
50,582,747.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
550.00
550.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
7,467,910.00
1,356,540.00
8,824,450.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ส่งแทนสำนักงานอัยการ)
204,524.77
-
204,524.77
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
421,370.00
421,370.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
8,000.00
8,000.00
ค่าปรับอื่น
3,500,495.73
45,508.42
3,546,004.15
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
940,070.39
9,659,982.77
10,600,053.16
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่งแทน สป.กษ)
-
3,045,060.45
3,045,060.45
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
6,000.00
116,380.00
122,380.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
1,671,797.12
-
1,671,797.12
เงินรับคืนอื่น
-
4,603,845.00
4,603,845.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
87,585.00
-
87,585.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
99,310,526.76
1,713,481.44
101,024,008.20
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (ส่งแทน สป.กษ)
-
457,569.42
457,569.42
รวมทั้งสิ้น
160,812,485.27
137,598,556.95
298,411,042.22
รายได้ปี 2547
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
(รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
206,829.00
206,829.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
91,842,876.83
91,842,876.83
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
710,269.00
13,455,362.90
14,165,631.90
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
39,377,766.00
5,458,999.50
44,836,765.50
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
16,900.00
16,900.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6,025,650.00
1,470,695.00
7,496,345.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ส่งแทนสำนักงานอัยการ)
900
-
900.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
119,980.00
119,980.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
27,500.00
27,500.00
ค่าปรับอื่น
1,911,010.62
248,518.40
2,159,529.02
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4,624,783.97
1,922,197.26
6,546,981.23
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่งแทน สป.กษ)
89,576.73
2,244,166.44
2,333,743.17
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
12,550.00
104,962.00
117,512.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
640,000.00
-
640,000.00
เงินรับคืนอื่น
-
3,831,147.00
3,831,147.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
486,930.00
-
486,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
3,120,353.42
32,068,693.62
35,189,047.04
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (ส่งแทน สป.กษ)
-
1,284.74
1,284.74
รวมทั้งสิ้น
56,999,789.74
153,020,112.69
210,019,902.43
รายได้ปี 2548
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
(รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
205,480.00

205,480.00

ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
137,980.00
96,616,843.11
96,754,823.11
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
382,785.00
7,523,039.00
7,905,824.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
49,466,879.50
5,730,627.50
55,197,507.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
46,800.00
46,800.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6,753,435.00
1,974,610.00
8,728,045.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ส่งแทนสำนักงานอัยการ)
11,000.00
-
11,000.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
76,080.00
76,080.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
-
-
ค่าปรับอื่น
488,595.65
241,475.03
730,070.68
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
6,504,656.81
11,557,727.55
18,062,384.36
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่งแทน สป.กษ)
-
-
-
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
6,000.00
356,923.00
362,923.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
1,317,203.78
-
1,317,203.78
เงินรับคืนอื่น
-
4,461,602.00
4,461,602.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
266,880.00
-
266,880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
946,788.19
2,284,633.26
3,231,421.45
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (ส่งแทน สป.กษ)
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
66,282,203.93
131,075,840.45
197,358,044.38
รายได้ปี 2549
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
(รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
257,340.00
257,340.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
95,652,409.48
95,652,409.48
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
373,874.00
6,448,369.00
6,822,243.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
59,737,432.80
6,456,948.00
66,194,380.80
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
18,350.00
18,350.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
6,732,425.00
2,370,830.00
9,103,255.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
(ส่งแทนสำนักงานอัยการ)
275,636.00
-
275,636.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ของกรมธนารักษ์)
-
6,390.00
6,390.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
1,500.00
500
2,000.00
ค่าปรับอื่น
15,807,110.53
306,918.18
16,114,028.71
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
48,598,454.11
696,491.87
46,294,945.98
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (ส่งแทน สป.กษ)
-
4,587.00
4,587.00
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
54,440.00
240,750.00
295,190.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาการศึกษาดูงาน
2,466,512.21
-
2,466,512.21
เงินรับคืนอื่น
-
2,785,236.00
2,785,236.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
352,113.00
64,185.00
416,298.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
241,720.92
182,119.70
423,840.62
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (ส่งแทน สป.กษ)
-
19,600.00
19,600.00
รวมทั้งสิ้น
131,641,218.57
115,511,024.23
247,152,242.80
รายได้ปี 2550
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาหารราชพัสดุ
-
81,500.00
81,500
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
69,805,978.59
69,805,978.59
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
438,180.00
3,868,797.00
4,306,977.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
59,651,587.00
4,738,459.00
64,390,046.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
18,400.00
18,400.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
7,329,550.00
2,294,410.00
9,623,960.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-
12,970.00
12,970.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
1,000.00
500.00
1,500.00
ค่าปรับอื่น
4,503,174.74
705,928.81
5,209,103.55
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
1,400,477.48
1,381,563.82
2,782,041.30
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
149,839.00
134,600.00
284,439.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน
959,957.74
-
959,957.74
เงินรับคืนอื่น
-
1,187,024.00
1,187,024.00
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-
534,150.00
534,150
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
223,979.73
177,647.62
401,627.35
รวม
74,657,745.69
84,941,928.84
159,599,674.53
รายได้ปี 2552
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
-
219,850.00
219,850.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
73,455,263.70
73,455,263.70
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
209,400.00
3,789,243.91
3,998,643.91
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
62,051,826.50
14,443,247.50
76,495,074.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
30,650.00
30,650.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
7,539,500.00
3,045,030.00
10,584,530.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-
45,480.00
45,480.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
11,200.00
2,000.00
13,200.00
ค่าปรับอื่น
819,639.79
559,946.27
1,379,586.06
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
418,671.05
501,268.60
919,939.65
เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด
27,696.34
91,958.00
119,654.34
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน
3,123,063.33
-
3,123,063.33
เงินรับคืนอื่น
-
2,150,814.42
2,150,814.42
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-
214,160.00
214,160.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
220,916.88
292,249.30
513,166.18
รายได้จากการขายครุภัณฑ์
24,185.00
812,044.00
836,229.00
รวม
74,446,098.89
99,653,205.70
174,099,304.59
รายได้ปี 2553
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
-
796,583.00
796,583.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
76,991,537.21
76,991,537.21
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
99,530.00
6,371,279.00
6,470,809.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
77,843,026.50
17,401,523.50
95,244,550.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
17,300.00
17,300.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
7,501,750.00
3,422,660.00
10,924,410.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-
59,230.00
59,230.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
1,200.00
2,500.00
3,700.00
ค่าปรับอื่น
1,013,991.30
91,353.75
1,105,345.05
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
762,334.30
992,706.40
1,755,040.70
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
65,350.94
119,792.15
185,143.09
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน
936,668,77
-
936,668.77
เงินรับคืนอื่น
-
1,691,885.96
1,691,885.96
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
2,975.27
36.59
3,011.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
9,292.99
-
9,292.99
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-
40,565.00
40,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
143,202.76
270,986.70
414,189.46
รายได้จากการขายครุภัณฑ์
32,791.00
1,915,311.00
1,948,102.00
รวม
88,412,113.83
110,185,250.26
198,597,364.09
รายได้ปี 2554
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ

-

421,800.00
421,800.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
85,378,152.51
85,378,152.51
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด
98,000.00
5,920,147.50
6,018,147.50
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์
99,820,781.50
15,717,163.00
115,537,944.50
ค่าธรรมเนียมโรงงาน
-
18,800.00
18,800.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
8,346,200.00
3,782,970.00
12,129,170.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์
-
39,330.00
39,330.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
-
-
-
ค่าปรับอื่น
361,660.88
295,020.52
656,681.40
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
3,355,398.31
831,482.84
4,186,881.15
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
23,117.34
81,327.50
104,444.84
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน
-
-
-
เงินรับคืนอื่น
-
1,446,317.50
1,446,317.50
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
23,503.76
-
23,503.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
10,136.59
5,531.51
15,668.10
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์
-

123,020.00

123,020.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
3,976,531.14
403,899.67
4,380,430.81
รายได้จากการขายครุภัณฑ์
538,684.00
3,012,313.00
3,550,997.00
รวม
116,554,013.52
117,477,275.55
234,031,289.07
ตารางเปรียบเทียบรายได้รวม ปี 2552 - 2554        
รายได้แผ่นดิน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ส่วนกลาง
74,446,098.89
88,412,113.83
116,554,013.52
ส่วนภูมิภาค
99,653,205.70
110,185,250.26
117,477,275.55
รวมทั้งสิ้น
174,099,304.59
198,597,364.09
234,031,289.07
รายได้ปี 2560         
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ -   105,300.00  105,300.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์ -   92,863,366.24  92,863,366.24
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  560.00   4,102,001.00  4,102,561.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์  39,803.00  2,635,302.00  2,675,105.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์  363,647,244.00  92,027,634.50  455,674,878.50
ค่าธรรมเนียมโรงงาน -  53,900.00  53,900.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 13,294,650.00  4,617,640.00  17,912,290.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - - -
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี  300,450.00  675,350.00  975,800.00
ค่าปรับอื่น  4,421,860.34  261,114.15  4,682,974.49
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  378,380.27  673,414.03  1,051,794.30
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด  337,695.68  337,221.00  674,916.68
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน  702,888.70 -  702,888.70
เงินรับคืน อื่น -  38,400.00  38,400.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น  31,008.53 -  31,008.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  9,458.46  15,812.11  25,270.57
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ -  169,440.00  169,440.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  888,924.80  1,784,971.22  2,673,896.02
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง -  35,600.00  35,600.00
รวม
 384,052,923.78  200,396,466.25  584,449,390.03
รายได้ปี 2561         
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ -  28,500.00  28,500.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์ -  93,914,531.23  93,914,531.23
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  1,670.00  4,252,815.50  4,254,485.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์  196,890.00  3,117,641.00  3,314,531.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์  259,261,577.50  142,188,186.40  401,449,763.90
ค่าธรรมเนียมโรงงาน -  58,850.00  58,850.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  19,047,190.00  7,898,930.00  26,946,120.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ -  5,300.00  5,300.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี  5,000.00  1,983,275.00  1,988,275.00
ค่าปรับอื่น  3,213,486.46  571,635.05  3,785,121.51
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  872,168.51  1,409,794.34  2,281,962.85
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด  117,116.01  97,388.50  214,504.51
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน - - -
เงินรับคืน อื่น -  31,748.71  31,748.71
รายได้ดอกเบี้ยอื่น  9,132.38 -  9,132.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  21,711.61  48,458.28  70,169.89
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ -  192,565.00  192,565.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  428,919.67  456,304.06  885,223.73
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง -  66,500.00  66,500.00
รวม
 283,174,862.14  256,322,423.07  539,497,285.21
รายได้ปี 2562         
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ -  42,400.00  42,400.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์  32,020.00  99,419,231.51  99,451,251.51
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด  1,000.00  5,317,299.08  5,318,299.08
รายได้จากการขายครุภัณฑ์  187,668.00  3,770,316.00  3,957,984.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์  219,304,972.00  223,235,970.50  442,540,942.50
ค่าธรรมเนียมโรงงาน -  49,800.00  49,800.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด  18,480,930.00  8,026,380.00  26,507,310.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ -  5,400.00  5,400.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี  199,080.00  4,385,200.46  4,584,280.46
ค่าปรับอื่น  32,021,720.02  3,344,588.15  35,366,308.17
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  320,622.24  837,821.85  1,158,444.09
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด  238,569.24  89,683.46  328,252.70
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน - - -
เงินรับคืน อื่น -  201,200.00  201,200.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น  7,447.17 -  7,447.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  25,623.06  259,595.04  285,218.10
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ -  127,175.00  127,175.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น  543,137.59  16,750,942.00  17,294,079.59
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง -  24,000.00  24,000.00
รวม
 271,362,789.32  365,887,003.05  637,249,792.37
ตารางเปรียบเทียบรายได้รวม ปี 2560 - 2562        
รายได้แผ่นดิน
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ส่วนกลาง
384,052,923.78
283,174,862.14
271,362,789.32
ส่วนภูมิภาค
200,396,466.25
256,322,423.07
365,887,003.05
รวมทั้งสิ้น
584,449,390.03
539,497,285.21
637,249,792.37
 
รายได้แผ่นดิน ปี 2563     
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
-
105,955.00 105,955.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
49,679,933.17 49,679,933.17
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด - 2,910,098.60 2,910,098.60
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ 174,380.00 3,778,382.00 3,952,762.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์ 198,234,914.50 330,322,881.50 528,557,796.00
ค่าธรรมเนียมโรงงาน - 107,500.00 107,500.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 18,919,320.00 9,748,980.00 28,668,300.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - - -
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 62,000.00 3,285,663.00 3,347,663.00
ค่าปรับอื่น 5,698,398.78 17,919,387.34 23,617,786.12
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 204,483.16 2,866,733.43 3,071,216.59
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด 136,995.43 137,527.57 274,523.00
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน - - -
เงินรับคืน อื่น - 112,925.00 112,925.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น 5,749.90 - 5,749.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 2,926.66 74,853.75 77,780.41
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ - 250,080.00 250,080.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 788,487.28 4,502,750.25 5,291,237.53
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง - 27,000.00 27,000.00
รวมทั้งสิ้น
224,227,655.71
425,830,650.61
650,058,306.32
รายได้แผ่นดิน ปี 2564     
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายที่ดินและอาคารราชพัสดุ
-
39,754.00 39,754.00
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
32,313,521.23 32,313,521.23
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด - 2,442,230.80 2,442,230.80
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ 448,165.00 4,875,873.00 5,324,038.00
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์ 170,609,252.00 330,094,890.60 500,704,142.60
ค่าธรรมเนียมโรงงาน - 39,530.00 39,530.00
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 21,244,270.00 10,400,670.00 31,644,940.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - 4,800.00 4,800.00
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 165,000.00 3,065,105.84 3,230,105.84
ค่าปรับอื่น 352,830.23 4,597,856.12 4,950,686.35
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 156,767.82 3,856,709.56 4,013,477.38
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด 1,273,586.09 1,951,411.10 3,224,997.19
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน 651,290.33 - 651,290.33
เงินรับคืน อื่น - 39,001.00 39,001.00
รายได้ดอกเบี้ยอื่น 26,250.79 - 26,250.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 2,070.07 253,319.85 255,389.92
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ - 81,770.00 81,770.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 932,229.37 2,915,410.95 3,847,640.32
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง - 4,000.00 4,000.00
รวมทั้งสิ้น
195,861,711.70
396,975,854.05
592,837,565.75
 
 
รายได้แผ่นดิน ปี 2565     
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
38,250,089 38,250,089
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 500 2,502,754 2,503,254
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง - - -
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ 1,133,390 2,439,985 3,573,375
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์ 184,673,964 258,592,825 443,266,789
ค่าธรรมเนียมโรงงาน - 36,550 36,550
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 23,385,530 9,976,870 33,362,400
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 437,500 2,394,600 2,832,100
ค่าปรับอื่น 23,931 704,210 728,141
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 229,961 1,072,371 1,302,332
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด 241,466 129,973 371,438
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน - - -
เงินรับคืน อื่น - - -
รายได้ดอกเบี้ยอื่น 53,837 - 53,837
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 2,178 492,933 495,111
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ - 112,120 112,120
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 379,664 355,370 735,034
รวมทั้งสิ้น
210,561,921
317,060,650
527,622,570
 
รายได้แผ่นดิน ปี 2566     
รายได้แผ่นดิน
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
รวม
ค่าขายพืชผลและพันธุ์สัตว์
-
28,916,540  28,916,540
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด - 3,079,692   3,079,692 
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง - - -
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ 168,340 2,190,990  2,359,330 
ค่าธรรมเนียมควบคุมโรคระบาดสัตว์ 199,608,284 263,599,163 463,207,447
ค่าธรรมเนียมโรงงาน - 80,300 80,300
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 22,155,460 11,701,440 33,856,900
ค่าปรับเปรียบเทียบคดี 790,000 2,801,385 3,591,385
ค่าปรับอื่น 980,950 2,265,111 3,246,061
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 302,958 164,275 467,233
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด 120,964 90,471 211,435
เงินชดใช้จากการผิดสัญญาศึกษาดูงาน - - -
เงินรับคืน อื่น - 53,200 53,200
รายได้ดอกเบี้ยอื่น 437,085 - 437,085
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 2,712 42,610 45,323
รายได้จากการตรวจสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ - 97,045 97,045
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 433,432 2,221,462 2,654,894
รวมทั้งสิ้น
225,000,186
317,303,684
542,303,870 0