เรื่องด่วน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกเบิกเกินส่งคืนและการบันกทึกรายการชดใช้คืนเงินยืมของเอกสารขอเบิกที่ใช้งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (14 มิ.ย.67)
ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(13 มิ.ย.67)    - คลิกลิ้งสำหรับกรอกค่าสาธารณูปโภค ทาง google ฟอร์ม (ส่งภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567) 
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   (12 มิ.ย.67)
การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายบัญชีวัสดุ (กปศ.4 ว)  (11 มิ.ย.67)
สำรวจการใช้งานเครื่อง EDC และเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับเครื่อง EDC ของหน่วยงาน เป็นบัญชี NSW ของหน่วยงาน (11 มิ.ย.67)
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ (10 มิ.ย.67)
การการโอนเงินทุนวิจัยโครงการศึกษาภาพอนาคตและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของแพะในประเทศไทย งวดที่ 3 กผส (วช) (6 มิ.ย.67)
การเร่งรัดกระบวนการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตป่าสงวนเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (6 มิ.ย.67)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ กค 0405.7-ว52,ว58,ว59,ว66,ว73,ว75 (6 มิ.ย.67)
ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินสมทบประกันสังคม , เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และค่าเช่าบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (6 มิ.ย.67)
- หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายงบบุคลากร/งบดำเนินงาน (14 มิ.ย.67)
การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (5 มิ.ย.67)
ชะลอการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (5 มิ.ย.67)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (13 พ.ค.67)
รับโอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2  (6 มิ.ย.67)
ขอเชิญประชุม ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2/2567 หน่วยงานส่วนภูมิภาคตามรายชื่อที่แนบ    (4 มิ.ย.67)
หลักเกณฑ์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่(มือถือ) ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์   (4 มิ.ย.67)
โครงการระบบการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กลาง กรมปศุสัตว์ (4 มิ.ย.67)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567
งบลงทุน  ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2567

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
  • ประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Previous ◁ | ▷ Next

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพกิจกรรมกองคลัง

รางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

ลิ้งอื่นๆ

ช่องทางประชาสัมพันธ์

 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

We have 332 guests and no members online