เรื่องด่วน

แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ New GFMIS Thai (2 ต.ค.66) 
แบบฟอร์มรายงานวัสดุคงเหลือ และ ข้อมูลรายละเอียดการรับโอนวัสดุ 2566   (29 ก.ย.66) 
แจ้งการปรับปรุงบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ New GFMIS Thai  (27 ก.ย.66) 
ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566  (27 ก.ย.66) 
รายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (25 ก.ย.66) 
ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 ก.ย.66) 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 ก.ย.66
ให้ดำเนินการตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ที่ค้างในระบบ New GFMIS Thai (22 ก.ย.66) 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับและจ่ายเงินทางเคาเตอร์งานรับ-จ่ายเงิน กลุ่มการเงิน กองคลัง  (21 ก.ย.66
การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 34 ผัง  (21 ก.ย.66)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (19 ก.ย.66)
ขอรายงานเเละส่งแบบรายงานก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (16 ก.ย.66)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (14 ก.ย.66)
  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 (8 ก.ย.66)
รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (7 ก.ย.66)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (7 ก.ย.66)
รายงานผลมาตราการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 (6 ก.ย.66)

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566
งบลงทุน  ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

 

หนังสือเวียนกองคลัง

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2567<18 ก.ย.66>
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559<18 ก.ย.66>
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 129)<18 ก.ย.66>
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร 0719.2/ว145)<18 ก.ย.66>
การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 <18 ก.ย.66>
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2566 <29 มี.ค.66>
   
 

 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน (8 ส.ค.66)
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพรางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

 

 
 

ลิ้งอื่นๆ

 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

We have 2251 guests and no members online