รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                     
ครั้งที่ 1-10
 


 

               

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก
หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1-10

ครั้งที่ 1 
 
(6 ต.ค. 64)
ด่านฯ

เขต+ปศจ

     
 
   
 
   

    รายการโอนขายบิล ผ่านระบบ GFMIS เงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.)

ครั้งที่ 1-10

 

                 

รายการโอนเงินนอกงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS 2564