เรื่องด่วน

บริการยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย 2FA ผ่าน SMS OTP บน ระบบ KTB Corporate Online (3 ก.พ.66) 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565  (27 ม.ค.66) 
การโอนเงินงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai งวดที่ 1 ครั้งที่ 95 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (26 ม.ค.66) 
ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมส่งสำเนาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (24 ม.ค.66) 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (20 ม.ค.66) 
ขอให้รายงานแผนและผละการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม. 66) (17 ม.ค.66) 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (13 ม.ค.66) 
การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8  (12 ม.ค.66) 
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากากรผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (10 ม.ค.66) 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  (9 ม.ค.66) 
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (9 ม.ค.66) 
การพิจารรณาให้บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จำกัด,นางกรภัสร์ฯ,และนางชัชชญาฯ เป็นผู้ทิ้งงานฯ (กค0405.7/49751 ลว 5 ม.ค. 66)  (9 ม.ค.66) 
รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565 (6 ม.ค.66) 

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566
งบลงทุน  ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศร่างขอบเขตงาน (2 กพ.66)
วันพฤหัสบดี, 02 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างเอกสารประกวดราคา... Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (1 ก.พ.66)
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566
แผนการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทย์ฯ 12... Read More...
IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2566 (31 ม.ค. 66)
วันอังคาร, 31 มกราคม 2566
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งาน... Read More...

หนังสือเวียนกองคลัง

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลงานของรัฐมนตรี <20 พ.ค.65>
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" <17 พ.ค.65>
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ KTC <17 พ.ค.65>
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 64 <17 มี.ค.65>
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง <7 ก.พ.65>
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1-2) <14 ต.ค64>
   
 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2
 • KM “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566 
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

 

 
 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

11786646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
737
1303
44068
11733598
3260
103446
11786646

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-03 11:44

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

 
 
 

กำลังออนไลน์

มี 1156 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์