เรื่องด่วน

 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 19   (25 ก.พ.64)
 ตรวจสอบใบภาษี 2563   (25 ก.พ.64)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน (23 ก.พ.64)
ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ ส่งรายละเอียด สำเนา Statement บัญชีสำหรับ NSW  (19 ก.พ.64)
แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี2563  (19 ก.พ.64)
การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สกสว.) งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 (19 ก.พ.64)
รายงานเงินกู้โควิคปี 2564 เดือนมกราคม 2564 (19 ก.พ.64)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มกราคม   (18 ก.พ.64)
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 เดือนมกราคม 2564  (18 ก.พ.64)
การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 13,14,16, 15  (11 ก.พ.64)
รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564  (4 ก.พ.64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  (1 ก.พ.64)
ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)<28 ม.ค.64> 
ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเงินหลักประกันสัญญาค้างนานและแจ้งกำหนดระยะเวลาการประกัน ความชำรุดบกพร่องของหลักประกันสัญญา <18 ม.ค.64>  
รายงานการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน  พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563   <15 ม.ค.64>  
 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรว ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564  เวลา 09.00 น.

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2564 (24 ก.พ.64)
วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน... Read More...
IMAGE ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคา (16 ก.พ.64)
วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2564
e-6/2564  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์... Read More...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช
 • ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการรับและนำส่งเงิน (15 ก.พ.64)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

06244787
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
10244
10260
10244
6187470
69599
240865
6244787

Your IP: 3.239.192.241
2021-02-28 19:34

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 682 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์