เรื่องด่วน

ขอสอบถามข้อมูลบุคคลผู้อ้างว่าเป็นผู้รับเหมาหรือรับจ้างทำงานกับส่วนราชการ (แจ้งข้อมูลให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 29 ต.ค. 64)(25 ต.ค.64) 
แนวทางปฏิบัติในการจััดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ (25 ต.ค.64) 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (25 ต.ค.64)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานเงินทุนฯ (19 ต.ค.64)
เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ GAQA  <19 ต.ค.64>
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ <19 ต.ค.64>
 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน  <19 ต.ค.64>
รายงานเงินงบกลาง  <19 ต.ค.64>
รายงานเงินกู้โควิด ปี64   <19 ต.ค.64>
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 63 <19 ต.ค.64>
สรุปผลการใช้จ่ายเงินปี 2564 (เดือนกันยายน 2564) <19 ต.ค.64>
งบทดลองปี2564 <18 ต.ค.64>
 **หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.02-653-4444 ต่อ 1632 (วชิระ/ก้อง)** 
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564 <12 ต.ค.64>
รายการสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายกระทรวงการคลังอนุมัติ <8 ต.ค.64>
ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.02-653-4444 ต่อ1646 (คุณดวงใจ)<7 ต.ค.64>
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีนและการปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย<6 ต.ค.64>
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) - ด่านกักกันสัตว์<6 ต.ค.64>
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) - ปศข. และ ปศจ.<6 ต.ค.64>
แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ GFMIS <5 ต.ค.64>
แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565  <5 ต.ค.64>
รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2564   <5 ต.ค.64>

 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  เวลา 09.00 น.

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (19 ต.ค.64)
วันอังคาร, 19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (18 ต.ค.64)
วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564
  จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน... Read More...

หนังสือเวียนกองคลัง

 สื่อความจากมติ กบง. วันที่ 4 ต.ค. 64 การเปลี่ยนสูตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 และ น้ำมันดีเซล หมุนเร็วเกรดมาตรฐาน (บี 10)   โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการผสมของ B100 ให้เหลือ 6% <25 ต.ค.64>
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 <25 ต.ค.64>
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 150 <25 ต.ค.64>
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม <25 ต.ค.64>
การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล <20 ต.ค.64>
กฏกระทรวง  -กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) <19 ต.ค.64>
กรมบัญชีกลาง ขอแก้คำผิด (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียยนผู้ประกอบการ)  <19 ต.ค.64>
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  กันยายน 2564  <19 ต.ค.64>
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน  บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564  <19 ต.ค.64>
   
 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 • การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 

 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

11087304
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
12969
16940
29909
10913631
543715
563837
11087304

Your IP: 44.192.54.67
2021-10-25 15:09

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 895 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์