เรื่องด่วน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (6 ธ.ค.66) 
การรายงานการรับชำระหนี้ และ รายงานรับ - จ่ายเงิน เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2  (7 ธ.ค.66) 
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (2รอบ)  (30 พ.ย.66) 
ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (20 พ.ย.66)  
 การจัดส่งรายงานสรุปวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์  (20 พ.ย.66) 
การโอนวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  (20 พ.ย.66) 
รายงานผลมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2566 )  (17 พ.ย.66) 
  การจัดส่งรายงานประเดือนและรายงานประจำปี  (17 พ.ย.66) 
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (15 พ.ย.66) 
การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1  (15 พ.ย.66) 
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  (10 พ.ย.66) 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2566  (10 พ.ย.66) 
การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ “ประเด็นปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานหมูในประเทศไทย: มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม” งวดที่ 2  (10 พ.ย.66) 
การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ “การจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์บิสกิตเสริมโปรตีนจิ้งหรีดสำหรับสุนัขและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด” งวดที่ 2  (8 พ.ย.66) 
การขยายกําหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกําหนดเวลาวันสมัคร รับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน  (8 พ.ย.66) 
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 (8 พ.ย.66) 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (8 พ.ย.66) 
ขอให้ส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (7 พ.ย.66) 
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (6 พ.ย.66) 
การรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี 2566 ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ (กษ 0603/ว23563) (2 พ.ย.66) 
ขอให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ( แบบ งปม.66) (25 ต.ค.66)

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2567 (1 ธ.ค. 66)
วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2566
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 003/2567 (1 ธ.ค.... Read More...
IMAGE ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (29 พพ.ย.66)
วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ... Read More...
IMAGE ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (29 พ.ย.66)
วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดเช่า ... Read More...

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2566
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2566
งบลงทุน  ณ วันที่ - ธ.ค. 2566

 

หนังสือเวียนกองคลัง

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2567<18 ก.ย.66>
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559<18 ก.ย.66>
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 129)<18 ก.ย.66>
บัญชีนวัตกรรมไทย (นร 0719.2/ว145)<18 ก.ย.66>
การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 <18 ก.ย.66>
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2566 <29 มี.ค.66>
   
 

 

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
 • กองคลังรวมบริจาคขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปทอผ้าไตรจีวร
วันที่ 6 ธันวาคม 2566

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพรางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

 

 
 
 
 
 
 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

12625048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
649
1542
5973
12574496
9118
166780
12625048

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-08 07:09

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

มี 1429 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์