เรื่องด่วน

การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2564 <30 ก.ค.64>
การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2  <20 ก.ค.64>
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564  <20 ก.ค.64>
รายงานการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564 <20 ก.ค.64>
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีและแผนการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2564  <13 ก.ค.64>
ขอให้ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <13 ก.ค.64>
รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <13 ก.ค.64>
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 <13 ก.ค.64>
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 <12 ก.ค.64>
แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <8 ก.ค.64>
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  <8 ก.ค.64>
รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564  <1 ก.ค.64>
ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , งบดำเนินงาน –ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าเช่าบ้านและเงินสมทบประกันสังคม และ งบดำเนินงาน – ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   (30 มิ.ย.64)
  - กรอกข้อมูลแผนค่า สธ ทาง google ฟอร์ม 
  - กรอกข้อมูลแผน งบบุคลากร , ประกันสังคม ,ค่าเช่าบ้าน ทาง google ฟอร์ม 
ซ้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของเงินกู้ Covid-19 ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (23 มิ.ย.64)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563   (23 มิ.ย.64)
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน   (23 มิ.ย.64)
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  (23 มิ.ย.64)
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (23 มิ.ย.64)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019(covid-19)) (23 มิ.ย.64)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (22 มิ.ย.64)
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564 (22 มิ.ย.64)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือน กุมพาพันธ์ ถึง เมษายน 2564  (22 มิ.ย.64)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน กุมภาพันธ์,เมษายน,พฤษภาคม 2564  (22 มิ.ย.64)
การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฎิเสธการโอนเงิน (22 มิ.ย.64)
 

รายงานสถานะการใช้จ่าย

 งบประมาณภาพรว ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  เวลา 9.00 น.
 งบดำเนินงาน  ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  เวลา 9.00 น.
 งบลงทุน  ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  เวลา 9.00 น.
 งบกลาง ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  เวลา 9.00 น.
 เงินกู้โควิด ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  เวลา 9.00 น.

 

ประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (14 ก.ค.64)
วันพุธ, 14 กรกฎาคม 2564
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์... Read More...
IMAGE ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ปีงบประมาณ 2564 (12 ก.ค.64)
วันจันทร์, 12 กรกฎาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ... Read More...
IMAGE ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (30 มิ.ย.64)
วันพุธ, 30 มิถุนายน 2564
 e - 12/2564  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564... Read More...

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์
 • การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564  
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Previous ◁ | ▷ Next

รวมภาพกิจกรรมกองคลัง

ภาพรางวัลกองคลัง

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ผ่านช่องทาง Line (application)

qrfinance

ktb
acc60
logoidp57
like
22222
image
image
image
mdes

 

 

ลิ้งอื่นๆ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แหล่งที่มา: th.exchange-rates.org

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

09469087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
17025
23196
17025
9274336
17025
658839
9469087

Your IP: 3.231.230.177
2021-08-01 15:26

เตือนภัย

กำลังออนไลน์

มี 935 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์