ค้นหาคำภายในหน้านี้

มี.ค. 67  
29 มี.ค.67 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับ ยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
28 มี.ค.67 การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ "การจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์บิสกิตเสริมโปรตีนจิ้งหรีดสำหรับสุนัขและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด” งวดที่ 3)
19 มี.ค.67 แจ้งเจ้าของ/ผู้ครอบครองรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องนำรถเข้าตรวจสอบ/แก้ไขถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (โปรแกรม FSA19S60)
12 มี.ค.67 การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 มี.ค.67 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 
5 มี.ค.67 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ไปพลางก่อน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
5 มี.ค.67 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
5 มี.ค.67 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 
5 มี.ค.67 ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 
1 มี.ค.67 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 
1 มี.ค.67 การพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด และนายสัญญา สุภาพพรชัย เป็นผู้ทิ้งงาน
1 มี.ค.67 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม พ.ศ. 2567 
ก.พ.67  
29 ก.พ.67 ทบทวนสิทธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) สำหรับส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิก
28 ก.พ.67 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3
28 ก.พ.67 แจ้งชะลอการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
28 ก.พ.67 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
20 ก.พ.67 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 2
16 ก.พ.67 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2566 ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ 
15 ก.พ.67 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
15 ก.พ.67 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference)
15 ก.พ.67 การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย
13 ก.พ.67 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 2
12 ก.พ.67 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566
12 ก.พ.67 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน
 
26 ม.ค.67
26 ม.ค.67 สำเนาคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 48/2567 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุฯ 
25 ม.ค.67 แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้งบประมาณ พ.ศ.2567
25 ม.ค.67 การโอนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 งวดที่ 1 พ ครั้งที่ 84
24 ม.ค.67 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2
23 ม.ค.67 การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวุตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย
23 ม.ค.67 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนธันวาคม 2566 ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17 ม.ค.67 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง-ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม จำนวน 8 ผัง
10 ม.ค.67 รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการ 2FA กับธนาคารกรุงไทย
8 ม.ค.67 ขอให้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
8 ม.ค.67 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน 
5 ม.ค.67 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2566 
4 ม.ค.67 เวียนแจ้งด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน  เนื่องจากกองคลังได้รับการประสานแจ้งจากด่านฯว่า เหตุใดกองคลังจึงดำเนินการโอนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ล่าช้า กองคลังขอชี้แจ้งว่า กองคลังได้รับหนังสือแจ้งจากกองสารวัตรและกักกัน ซึ่งส่งถึงกองคลัง วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เหตุล่าช้าดังกล่าวเกิดจากคำสั่งลูกจ้างชั่วคราวที่กองสารวัตรและกักกันส่งให้กองคลังผิดพลาด จึงต้องประสาน ทักท้วง กองสารวัตรและกักกัน ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนกองคลังดำเนินการโอนเงิน ซึ่งกรมฯ ได้ลงนามในหนังสือแจ้งหน่วยงานในวันที่ 3 มกราคม 2567 ทั้งนี้ข้อมูลตามแนบ
4 ม.ค.67 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2
3 ม.ค.67 สื่อความการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงในเอกสารใบเสนอราคา/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับการขนส่ง/ใบแจ้งหนี้ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 5 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  
3 ม.ค.67 ซักซ้อมความเข้าใจการจำแนกประเภทรายจ่าย
3 ม.ค.67 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานด้านการเงินและการบัญชี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่1
2 ม.ค.67 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 
2 ม.ค.67 บริการชำระหนี้เงินกู้ (Biz loan) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อชำระหนี้เงินกู้สวัสดิการของพนักงานราชการที่ไม่มี MOU กับ ธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (ระบบ KTB Corporate Online แบบเดิมหน้าจอสีส้ม ที่ไม่ใช่ Company ID: GMIS) 
2 ม.ค.67 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรง ปีงปม. 2566 (เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางตรง ปีงปม. 2565 กับปี งปม. 2566) เฉพาะหน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 รวม 48 ศูนย์ต้นทุน ส่งภายในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 
ธ.ค.  
26 ธ.ค.66 แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
26 ธ.ค.66 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 1
19 ธ.ค.66 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1
19 ธ.ค.66 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 
12 ธ.ค.66 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เดือน พฤศจิกายน 2566
12 ธ.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 
8 ธ.ค.66 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) สำหรับส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิก
8 ธ.ค.66 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2566 และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
พ.ย.  
30 พ.ย.66 การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (2รอบ) 
20 พ.ย.66 ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
20 พ.ย.66 การจัดส่งรายงานสรุปวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์
17 พ.ย.66 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 พ.ย.66 รายงานผลมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2566 ) 
15 พ.ย.66 การจัดส่งรายงานประเดือนและรายงานประจำปี
15 พ.ย.66 แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10 พ.ย.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 
10 พ.ย.66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2566
10 พ.ย.66 การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ “ประเด็นปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานหมูในประเทศไทย: มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม” งวดที่ 2  
8 พ.ย.66 การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ “การจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์บิสกิตเสริมโปรตีนจิ้งหรีดสำหรับสุนัขและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด” งวดที่ 2 
8 พ.ย.66 การขยายกําหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายกําหนดเวลาวันสมัคร รับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
8 พ.ย.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566
8 พ.ย.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน
7 พ.ย.66 ขอให้ส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 พ.ย.66 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
2 พ.ย.66  การรายงานการตรวจสอบรับจ่ายพัสดุประจำปี 2566 ของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ (กษ 0603/ว23563)
ต.ค.  
25 ต.ค.66 ขอให้หน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงาน ๖๘ ศูนย์ต้นทุน รายชื่อตามเอกสารแนบ 1) ที่มียอดเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์/ค่าไปรษณีย์ฯ ในปีงปม. พ.ศ.2566 เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 เทียบกับ ปีงปม. พ.ศ.2565 วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย และจัดส่งกองคลังภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
25 ต.ค.66 ขอให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ( แบบ งปม.66)
25 ต.ค.66 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ GAOA
25 ต.ค.66 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายวัคซีน และการจัดส่งรายงานให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
25 ต.ค.66 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
24 ต.ค.66 รายงานเงินงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
19 ต.ค.66 รายงานเเละส่งแบบรายงานก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ตุลาคม
18 ต.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565
5 ต.ค.66 การใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
5 ต.ค.66 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี
3 ต.ค.66 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
3 ต.ค.66 รายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566
2 ต.ค.66 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ New GFMIS Thai
ก.ย. 
29 ก.ย.66 แบบฟอร์มรายงานวัสดุคงเหลือ และ ข้อมูลรายละเอียดการรับโอนวัสดุ 2566
27 ก.ย.66 แจ้งการปรับปรุงบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงินค่าบริการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ New GFMIS Thai 
27 ก.ย.66 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2566 
26 ก.ย.66 ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลับกรมปศุสัตว์ ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
25 ก.ย.66 รายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
23 ก.ย.66 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ก.ย.66 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 ก.ย.66 ให้ดำเนินการตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO)ที่ค้างในระบบ New GFMIS Thai 
21 ก.ย.66 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับและจ่ายเงินทางเคาเตอร์งานรับ-จ่ายเงิน กลุ่มการเงิน กองคลัง
21 ก.ย.66 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 34 ผัง 
19 ก.ย.66 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
19 ก.ย.66 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2567
19 ก.ย.66 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
19 ก.ย.66 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
19 ก.ย.66 ้แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 129)
19 ก.ย.66 บัญชีนวัตกรรมไทย (นร 0719.2/ว145)
19 ก.ย.66 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
16 ก.ย.66 ขอรายงานเเละส่งแบบรายงานก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ก.ย.66 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน
8 ก.ย.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565
7 ก.ย.66 รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 ก.ย.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
6 ก.ย.66 รายงานผลมาตราการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
สค.66  
31 สค.66 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี
29 สค.66 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนัก/กองหลัก กำหนดส่งกองคลังภายในวันที่ 12 กันยายน 2566
29 สค.66 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนัก/กองบริหาร กำหนดส่งกองคลังภายในวันที่ 12 กันยายน 2566
22 สค.66 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 
22 สค.66 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
22 สค.66 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
16 ส.ค.66 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ปี 2566 (สค.-กย.)
 - ฟอร์มตารางข้อมูลการใช้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2566(สค.-กย.) 
คลิกลิ้งสำหรับกรอกค่าสาธารณูปโภค ทาง google ฟอร์ม (ส่งภายในวันที่ 21 ส.ค.66)
16 ส.ค.66 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประเด็นการบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ
16 ส.ค.66 โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ครั้งที่ 4
11 ส.ค.66 แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Token ด้วย GFMIS Token Key 
10 ส.ค.66 กำหนดการปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
10 ส.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565
10 ส.ค.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
10 ส.ค.66 รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ส.ค.66 รายงานเเละส่งเเบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
4 ส.ค.66 กำชับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
4 ส.ค.66 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4
3 ส.ค.66 หนังสือเวียนที่ กษ0603/ว15063 ลว. 3 ส.ค. 2566 แจ้งกอง/สำนัก (ผู้กำหนดกิจกรมย่อย) ขอให้จัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดส่งกองคลังภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 
ก.ค.66  
25 ก.ค.66 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6
21 ก.ค.66
18 ก.ค.66 รายงานเงินงบกลาง ประจำปี 2566 
18 ก.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565
18 ก.ค.66 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือน มิถุนายน 
13 ก.ค.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 3
10 ก.ค.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 
10 ก.ค.66 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIF Thai (กค 0414.3/ว 373 ) 
10 ก.ค.66 ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา (Matching Consultant Management System) ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา(กค 0910/ว 48)
7 ก.ค.66 รายงานเเละส่งแบบรายงานก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน มิถุนายน 
6 ก.ค.66 การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 ก.ค.66 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนกลาง
4 ก.ค.66 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่วนภูมิภาค
4 ก.ค.66 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และแผนกำหนดระยะเวลาตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำ ปี 2566  ของกอง/สำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์
3 ก.ค.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 1
มิ.ย.66  
30 มิ.ย.66 ขอให้หน่วยงาน สำนักกองหลัก (สสช., สพส., อยส., กสส., กผส., กพก., สพพ., สอส., สคบ., กสบ., กสก., สทป., สตส.) ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนระหว่าง ปีงปม. พ.ศ. 2564 และ 2565 จัดส่งกองคลังภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (รายละเอียดตามหนังสือกองคลังที่ 0603/ว1604 ลว.30มิ.ย.66)
20 มิ.ย.66 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องบริการอัตโนมัติในสถานที่ราชการซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
19 มิ.ย.66 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566
14 มิ.ย.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินปี 2566 เดือนพฤษภาคม 2566
9 มิ.ย.66 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน เดือน พฤษภาคม 2566
9 มิ.ย.66 รายงานงบกลางปี 2566 เดือน พฤษภาคม  2566
9 มิ.ย.66 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือน พฤษภาคม 2566
9 มิ.ย.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12
9 มิ.ย.66 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ปี 2566
 - ตารางแผนการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิกลิ้งสำหรับกรอกค่าสาธารณูปโภค ทาง google ฟอร์ม (ส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566)
พ.ค.66  
26 พ.ค.66 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566
15 พ.ค.66 การโอนเงินทุนวิจัย"โครงการ "การจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์บิสกิตเสริมโปรตีนจิ้งหรีดสำหรับสุนัขและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด" งวดที่ 1
12 พ.ค.66 การโอนเงินทุนวิจัย"โครงการประเด็นปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานหมู่ในประเทศไทย : มิติสิ่งแวดล้อม"งวดที่1
12 พ.ค.66 การโอนเงินทุนวิจัย"การคัดเลือกยีนทนร้อนในโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์โดยใช้เทคโนโลยีจีโนม "งวดที่1
9 พ.ค.66 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน เดือน เมษายน 2566
9 พ.ค.66 รายงานงบกลางปี 2566 (เดือน เมษายน 2566)
9 พ.ค.66 สรุปรายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือน เมษายน 2566
9 พ.ค.66 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือนเมษายน
เม.ย.66  
28 เม.ย.66 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
27 เม.ย.66 "ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงฯ ปีง ปม. 2565 เทียบกับปีงปม. 2564 (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 รวม 72 ศูนย์ต้นทุน) ส่งภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566"  
25เม.ย.66 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 เม.ย.66 ซักซ้อมการขออนุมัติโอนงบประมาณตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และ มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
21 เม.ย.66 การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.กิจทวีทรัพย์ และนางสาวกุลนรี ใจเกษิม เป็นผู้ทิ้งงาน 
20 เม.ย.66 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
18 เม.ย.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11
18 เม.ย.66 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 - 4
18 เม.ย.66 การโอนเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลับส่วนกลาง
18 เม.ย.66 การโอนเงินทุนวิจัยโครงการศึกษาภาพอนาคตและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของแพะในประเทศไทย งวดที่ 1 (วช)
10 เม.ย.66 รายงานงบกลางปี 2566 เดือนมีนาคม 2566 
10 เม.ย.66 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือนมีนาคม 2566
10 เม.ย.66 งานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
7 เม.ย.66 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน-ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
7 เม.ย.66 รายงายใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างและรายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย(รอบมีนาคม 2566)
5 เม.ย.66 ขอให้หน่วยงานตามรายชื่อจัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
4 เม.ย.66 แจ้งชะลอการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ว7036)
4 เม.ย.66 ขอให้หน่วยงานสนับสนุน (8 ศูนย์ต้นทุน ได้แก่ กพร., ตสน., สลก., กกจ., สกม., กผง., ศทส., กรป.) ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามหนังสือเวียนที่ กษ 0603/ว781 ลว31มีค.2566 
มี.ค.66  
31 มี.ค.66 บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการกรมปศุสัตว์ (ธนาคารออมสิน) 
30 มี.ค.66 การขอรับการสนับสนุน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 มี.ค.66 การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.2566
28 มี.ค.66 ขอให้หน่วยงานต่อไปนี้  นำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2566 ให้กลุ่มงบประมาณ กองคลังภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทาง E-mail : finance4@dld.go.th “หากหน่วยงานใดยังไม่ส่งตามกำหนดเวลา ทางกลุ่มงบประมาณ จำเป็นต้องจัดทำรายชื่อหน่วยงานเสนอต่อกรมฯ เพื่อรับทราบเป็นขั้นตอนต่อไป”  และในเดือนต่อ ๆ ไป โปรดนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2566 (28 มี.ค.66)
21 มี.ค.66 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
21 มี.ค.66 ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินการแก้ไข ปัญหาการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
21 มี.ค.66 ขอให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ รวม 275 ศูนย์ต้นทุน ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดส่งภายในเดือนมีนาคม 2566 (รายละเอียดตามหนังสือเวียน)
21 มี.ค.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.) งวดที่ 3 ครั้งที่ 3
16 มี.ค.66 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
16 มี.ค.66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16 มี.ค.66 การส่งคินเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 มี.ค.66 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 มี.ค.66 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
8 มี.ค.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
8 มี.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
8 มี.ค.66 ขอให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม.66)
8 มี.ค.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.) งวดที่ 3 ครั้งที่ 2
ก.พ.66  
27 ก.พ.66 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวง 
24 ก.พ.66 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ก.พ.66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
23 ก.พ.66 การพิจารณาให้บริษัท อินฟินิต - โกรว์ จำกัด และ นายเกรียง หงษ์มีเสียงศรี เป็นผู้ทิ้งงาน (กษ0603/374) 
22 ก.พ.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10
20 ก.พ.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สกสว.) งวดที่ 3 ครั้งที่ 1
17 ก.พ.66 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
17 ก.พ.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ 14  กุมภาพันธ์ 2566
9 ก.พ.66 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
9 ก.พ.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9
9 ก.พ.66 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(สกสว.) งวดที่ 1 ครั้งที่ 1
9 ก.พ.66  รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 เดือนมกราคม 2566 
8 ก.พ.66  รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 เดือน มกราคม 2566
8 ก.พ.66  รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565
3 ก.พ.66  บริการยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินด้วย 2FA ผ่าน SMS OTP บน ระบบ KTB Corporate Online 
ม.ค.66 
27 ม.ค.66 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2565 
24 ม.ค.66 ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมส่งสำเนาสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
20 ม.ค.66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19 ม.ค.66 ขอให้รายงานแผนและผละการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม. 66)
13 ม.ค.66 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
12 ม.ค.66 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 
10 ม.ค.66 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากากรผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
9 ม.ค.66 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
9 ม.ค.66 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
9 ม.ค.66 การพิจารณาให้บริษัท มาสเตอร์ อิมแทคท์ จำกัด,นางกรภัสร์ฯ,และนางชัชชญาฯ เป็นผู้ทิ้งงานฯ (กค0405.7/49751 ลว 5 ม.ค. 66)
6 ม.ค.66 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ 2566 เดือนธันวาคม 2565
ธ.ค.65  
22 ธ.ค.65 ธนาคารกรุงไทยแจ้งยกลิกการใช้บริการช่องทาง KTB Netbank (บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต Intemet Banking) 
21 ธ.ค.65 ขอให้ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ เพื่อนํามาสนับสนุนการดําเนินการแก้ไข ปัญหาการจัดที่ดินทํากินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หรือจัดหาประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565
- คลิกเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล
21 ธ.ค.65 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
15 ธ.ค.65 แจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 ธ.ค.65 ขอให้หน่วยงานจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ส่งภายในวันที่ 13 ม.ค.66
15 ธ.ค.65 สถานะของ บริษัท  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (
15 ธ.ค.65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7
15 ธ.ค.65 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13 ธ.ค.65 ให้รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (แบบ งปม. 66)
13 ธ.ค.65 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 
13 ธ.ค.65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6
13 ธ.ค.65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5
13 ธ.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
13 ธ.ค.65 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
7 ธ.ค.65 รายงานผลการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
7 ธ.ค.65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายลงทุน ปี 66 เดือนพฤศจิกายน
7 ธ.ค.65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 65 เดือนพฤศจิกายน 
พย.65  
30 พ.ย.65 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2565 และการรายงานใช้ใบเสร็จรับเงิน (กษ 0603/ว22911) 
28 พ.ย.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม  2565
28 พ.ย.65 บัญชีนวัตกรรมไทย
28 พ.ย.65 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28 พ.ย.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 พ.ย.65 การจัดส่งรายงานสรุปวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์
24 พ.ย.65 ประกาศ!!! (เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ สถานะ ข้าราชการ)
22 พ.ย.65 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
18 พ.ย.65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4
14 พ.ย.65 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
14 พ.ย.65 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
11พ.ย.65 การระบุหมวดพัสดุในระบบ New GFMIS thai
11พ.ย.65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เดือนตุลาคม 2565
2 พ.ย.65 กำหนดการทำรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
8 พ.ย.65 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565
8 พ.ย.65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2565 เดือนตุลาคม 2565 
8 พ.ย.65 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตารางFactor F ใหม่
2 พ.ย.65 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พ.ศ.2566
1พ.ย.65 แจ้งการเปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานสังกัดกรม
1พ.ย.65 แจ้งการเปิดตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนัก/กอง
1พ.ย.65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 
ตค.65  
31 ต.ค. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย (นร0719.2 /ว197) 
31 ต.ค. 65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธฺในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กันยายน 2565 (นร0719.2/ว195) (
31 ต.ค. 65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ 2559 (กษ0201.06/ว7284)
26 ต.ค. 65 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ GAQA
21 ต.ค. 65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
20 ต.ค. 65 รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายกระทรวงการคลังอนุมัติ
20 ต.ค. 65 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินข้ามปีงบประมาณที่นำส่งเงิน
20 ต.ค. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
20 ต.ค. 65 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
19 ต.ค. 65
18 ต.ค. 65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
12 ต.ค. 65 ขอส่งรายงานสินทรัพย์คงเหลือในระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565
11 ต.ค. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564
11 ต.ค. 65 รายงานเงินงบกลาง เดือน กันยายน 2565 
11 ต.ค. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน เดือน กันยายน 2565
11 ต.ค. 65 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี
10 ต.ค. 65 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายวัคซีน และการจัดส่งรายงานให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ 
10 ต.ค. 65 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ที่ กค 0405.7ว106)
7 ต.ค. 65 การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) (ที่ กค(กวพ) 0405.2ว807)
7 ต.ค. 65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ  ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม  2565 (ที่ กค 0719.2ว176)
7 ต.ค. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย (ที่ นร 0719.2ว174)
7 ต.ค. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
7 ต.ค. 65 แนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ New GFMIS Thai
3 ต.ค. 65 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 ต.ค. 65 ขอให้จัดส่งรายงานการรับ-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ของเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (FTA)
ก.ย.65  
27 ก.ย. 65 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Facebook Live
27 ก.ย. 65 เปลี่ยนแปลงการรับและจ่ายเงินทางเคาน์เตอร์ งานรับ-จ่ายเงิน กลุ่มการเงิน ชั้น 1 ตึกชัยอัศวรักษ์
27 ก.ย. 65 แนวทางปฏิบัติและการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ Token Key ที่ได้รับเพิ่มเติม 
27 ก.ย. 65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 24 
22 ก.ย. 65 ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
22 ก.ย. 65 ขอให้ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ
21 ก.ย. 65 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565
21 ก.ย. 65 กำหนดกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 ก.ย. 65 ส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ 
20 ก.ย. 65 การส่งคืนเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.ย. 65 การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) 
14 ก.ย. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
14 ก.ย. 65 ขอให้หน่วยงานจัดทำ รายงานรายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการต่างๆ ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย.65
14 ก.ย. 65 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 ก.ย. 65 การวางแผนจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
14 ก.ย. 65 กำหนดการทำรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ (หน่วยงานที่เบิกกับกองคลัง) 
13 ก.ย. 65 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 23
10 ก.ย. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เดือนสิงหาคม
10 ก.ย. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
10 ก.ย. 65 รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือนสิงหาคม
10 ก.ย. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 
10 ก.ย. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
10 ก.ย. 65 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
10 ก.ย. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย
8 ก.ย. 65 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6 ก.ย. 65 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
1 ก.ย. 65 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง : เรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหาร...ฟังไว้ ห่างไกลความผิด 
1 ก.ย. 65 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ส.ค.65  
30 ส.ค. 65 การดำเนินการของระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai
24 ส.ค. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 2564 
24 ส.ค. 65 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ส.ค. 65 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 ส.ค. 65 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565
23 ส.ค. 65 บจก.สหฟาร์ม เรื่องแจ้งยกเลิกผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อในการทำธุรกรรมหรือรายงานต่างๆ ของบริษัท
18 ส.ค. 65 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2565 (กษ0603/ว15835 ลว. 17 ส.ค. 65)
18 ส.ค. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565
18 ส.ค. 65 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และแผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2565 ของกอง/สำนัก ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์ 
18 ส.ค. 65 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 ส.ค. 65 กำหนดการปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
18 ส.ค. 65 การจัดทำรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช่ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
18 ส.ค. 65 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ National Single Window (NSW)
5 ส.ค. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2565
5 ส.ค. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 2564 เดือน กรกฎาคม 2565 
5 ส.ค. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายลงทุน เดือนกรกฎาคม 2565 
5 ส.ค. 65 รายงานเงินงบกลาง เดือนกรกฎาคม 2565 
5 ส.ค. 65 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก.ค.65 
 19 ก.ค. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน รายงาจ่ายลงทุน เดือนมิถุนายน 2565
 19 ก.ค. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เดือนมิถุนายน 2565
 19 ก.ค. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี เดือนมิถุนายน 2565 
 19 ก.ค. 65 รายงานเงินงบกลาง เดือนมิถุนายน 2565 
8 ก.ค.65 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ NEW GFMIS Thai"
-แบบยันยืนการเข้าฝึกอบรมหลักสูตร"เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai" หน่วยเบิกจ่ายสังกัดกรมปศุสัตว์"
มิ.ย.65  
30 มิ.ย. 65 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  ( 30 มิ.ย. 65) 
30 มิ.ย. 65 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ค่าสาธารณูปโภค ปี 2565 
27 มิ.ย. 65 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีลดค่าใช้จ่าย (ค่าโทรศัพท์ และ ค่าไปรษณีย์) เป้าหมายลดค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนร้อยละ 5ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ และลดการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
27 มิ.ย. 65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กษ 0201.06/ว3877)
27 มิ.ย. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย (นร 0719.2/ว 132)
27 มิ.ย. 65 ผลิตภัณฑ์และริการนวัตกรรมในัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
21 มิ.ย. 65 แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง 
21 มิ.ย. 65  ใบเสร็จรับเงินชนิดเล่มที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เล่มที่ 56 เลขที่ 048  ได้สูญหายไป จำนวน 1 ฉบับ
20 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 8 มิ.ย. 65 รายงานสถานะการใช้เงินกันไว้เหลื่อมปี 64 เดือน พฤษภาคม
 8 มิ.ย. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย เดือน พฤษภาคม 
 8 มิ.ย. 65 รายงานเงินงบกลาง เดือน พฤษภาคม 
 8 มิ.ย. 65 รายงานเงินกู้โควิด เดือน พฤษภาคม 
 8 มิ.ย. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน รายจ่ายลงทุน เดือน พฤษภาคม  
 8 มิ.ย. 65 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน – ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทเงินสมทบประกันสังคม , เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน และค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
พ.ค.65  
24 พ.ค.65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กษ 0201.06/ว 2788
24 พ.ค.65 บัญชีนวัตกรรมไทย นร 0731.2/ว 118
24 พ.ค.65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ในการประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน เม.ย. 65
24 พ.ค.65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 พ.ค.65 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ผ่านระบบ KTB Corporate Online 
24 พ.ค.65 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบNew GFMIS Thai
9 พ.ค.65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เดือนเมษายน
9 พ.ค.65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 2564 เดือนเมษายน
9 พ.ค.65 รายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน เดือนเมษายน
9 พ.ค.65 รายงานเงินงบกลาง ปี 2565 เดือนเมษายน

เม.ย.65

 
27 เม.ย. 65 ขอเเจ้งเปลี่ยนแปรงแบบรายการโอนงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai)
26 เม.ย. 65 ขอเชิญให้ความเห็นในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในประเด็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการอุทธรณ์
20 เม.ย. 65 ขอให้ระงับการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ชั่วคราว
 11 เม.ย. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการก่อหนี้ผูกพัน เดือนมีนาคม 2565 
 11 เม.ย. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564 เดือนมีนาคม 2565
 11 เม.ย. 65 รายงานเงินกู้โควิด เดือนมีนาคม 2565
 11 เม.ย. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เดือนมีนาคม 
 11 เม.ย. 65 รายงานงบกลาง เดือนมีนาคม 2565 
4 เม.ย. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
 1 เม.ย. 65 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
 1 เม.ย. 65 รหัสกิจกรรมย่อย กรมปศุสัตว์ สำหรับ New GFMIS เริ่มใช้ เมษายน 2565
 1 เม.ย. 65 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมเพื่อใช้ในการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
มี.ค.65  
31มี.ค. 65 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบุรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
31มี.ค. 65 การจัดส่งรายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2565
31 มี.ค. 65 ขอให้สำนัก/กอง ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงปม.พ.ศ.2564 
30 มี.ค. 65 กำหนดเวลาในการเตรียมการขึ้นระบบ NewGFMIS Thai (หน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองคลัง) 
30 มี.ค. 65 กำหนดเวลาในการเตรียมการขึ้นระบบ NewGFMIS Thai (ส่วนภูมิภาค)
30 มี.ค. 65 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
20 มี.ค. 65 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 64
17 มี.ค. 65 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
16 มี.ค. 65 ขอรายละเอียดการนำส่งรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลังให้เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ขอเพิ่มเติม 
15 มี.ค. 65 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 มี.ค. 65 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงฯ ปีงปม.2564 เทียบกับปีงปม. 2563 (เฉพาะหน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 รวม 92 ศูนย์ต้นทุน) 
8 มี.ค. 65 สรุปรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไมได้เบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
8 มี.ค. 65 งบลงทุน ปี 2565 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
8 มี.ค. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 
8 มี.ค. 65 รายงานสถานะใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 
8 มี.ค. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 
2มี.ค. 65 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี 2564 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  (
ก.พ.65 
21ก.พ. 65 แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
21 ก.พ. 65 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ 
17 ก.พ. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนมกราคม 2565  
11 ก.พ. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2565  
10 ก.พ. 65 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9 ก.พ. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน เดือนมกราคม 65
9 ก.พ. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 64 เดือนมกราคม 
9 ก.พ. 65 รายงานเงินกู้โควิด เดือนมกราคม 65 
7 ก.พ. 65 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
1 ก.พ.65 ขอให้จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทวงครั้งที่ 1
ม.ค.65  
24 ม.ค. 65 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
24 ม.ค. 65 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
20 ม.ค. 65 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้
20 ม.ค. 65 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
17 ม.ค. 65 ่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน งปม 65 เดือนธันวาคม 2564 
17 ม.ค. 65 ธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกการออกใบแจ้งเข้าบัญชีและงดจัดส่งทางไปรษณีย์
11 ม.ค. 65 รายงานการก่อหนี้ผูกพันเดือน ธ.ค.64
11 ม.ค. 65 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือน ธ.ค.64
11 ม.ค. 65 รายงานเงินกู้โควิดเดือน ธ.ค.64
7 ม.ค. 65 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี2564 เดือน ธ.ค.64
7 ม.ค. 65 การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการส่งเอกสารตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (7 ม.ค. 65) 
ธ.ค.64  
29 ธ.ค. 64 วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
27 ธ.ค. 64 เวียนแจ้งหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับกองคลังเรื่องแนวทางการขึ้นระบบ New GFMIS Tha
27 ธ.ค. 64 เวียนแจ้งหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมปศุสัตว์เรื่องแนวทางการขึ้นระบบ New GFMIS Thai
24 ธ.ค. 64 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Tha
22 ธ.ค. 64

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564

22 ธ.ค. 64 สรุปการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงิน
20 ธ.ค. 64 แจ้งรหัสเจ้าของบัญชีเงินฝากคลังและรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ใช้สำหรับการเบิกจ่ายของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
- รายละเอียดรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ขอปิดบัญชี
- รายละเอียดรหัสบัญชีเงินฝากคลังที่ขอเปิดบัญชีใหม่
20 ธ.ค. 64 ขอให้จัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2565 (แบบ กท. 26 ก)
17 ธ.ค. 64 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2
15 ธ.ค. 64 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน 2564
13 ธ.ค. 64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9 ธ.ค. 64 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี2564
9 ธ.ค. 64 รายงานเงินกู้โควิดเดือนพ.ย.64
9 ธ.ค. 64 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเดือนพ.ย.64 
9 ธ.ค. 64 รายงานการก่อหนี้ผูกพันเดือนพ.ย.64
9 ธ.ค. 64 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
1 ธ.ค. 64 แจ้งกำหนดการขึ้นระบบ New GFMIS Thai
1 ธ.ค. 64 ขอให้ดำเนินการนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
พ.ย.64  
23 พ.ย.64 การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai
23 พ.ย.64 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2564 และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
23 พ.ย.64 ขอให้รายงานแผนและผลจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อนสร้าง(แบบ งปม.65)
21 พ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูลพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน ประจำปี พ.ศ.2565
20 พ.ย.64 การจัดส่งรายงานสรุปวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง
12พ.ย.64 เตรียมความพร้อมขึ้นระบบ new gfmis thai
10 พ.ย.64 รายงานเงินกู้โควิค เดือนตุลาคม 2564
9 พ.ย.64 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 พ.ย.64 รายงานการก่อหนี้ผูกพัน ปี 65 เดือนตุลาคม
9 พ.ย.64 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เหลื่อมปี 64
9 พ.ย.64 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 65 เดือนตุลาคม
9 พ.ย.64 แจ้งการเปิดตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
9 พ.ย.64 แจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 พ.ย.64 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ส่วนกลาง
5 พ.ย.64 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ส่วนภูมิภาค
ต.ค.64  
29 ต.ค.64 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
25 ต.ค.64 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
25 ต.ค.64 การรายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรและค่าที่พักสัตว์ หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2565
25 ต.ค.64 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 ต.ค.64 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2564
25 ต.ค.64 ขอให้หน่วยงาน (รวม 82 ศูนย์ต้นทุน ตามรายชื่อแนบ) ที่มียอดเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ฯ ในปีงปม. พ.ศ.2564 เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 เทียบกับ ปีงปม. พ.ศ.2563 วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายฯ และจัดส่งภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
25 ต.ค.64 ขอสอบถามข้อมูลบุคคลผู้อ้างว่าเป็นผู้รับเหมาหรือรับจ้างทำงานกับส่วนราชการ (แจ้งข้อมูลให้กลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในวันที่ 29 ต.ค. 64)
25 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
25 ต.ค.64 การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
25 ต.ค.64 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 146,แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 144และแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 143
21 ต.ค.64 เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ GAQA
20 ต.ค.64 สื่อความจากมติ กบง. วันที่ 4 ต.ค. 64 การเปลี่ยนสูตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 และ น้ำมันดีเซล หมุนเร็วเกรดมาตรฐาน (บี 10)   โดยการเปลี่ยนสัดส่วนการผสมของ B100 ให้เหลือ 6%
20 ต.ค.64 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109
20 ต.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค 0405.7/ว 150
19 ต.ค.64 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
19 ต.ค.64 การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
19 ต.ค.64 กฏกระทรวง  -กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3)
19 ต.ค.64 กรมบัญชีกลาง ขอแก้คำผิด (ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียยนผู้ประกอบการ) 
19 ต.ค.64 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม  กันยายน 2564
19 ต.ค.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียน  บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 
19 ต.ค.64 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
19 ต.ค.64 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน
19 ต.ค.64 รายงานเงินงบกลาง
19 ต.ค.64 รายงานเงินกู้โควิด ปี64
19 ต.ค.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 63
12 ต.ค.64 สรุปผลการใช้จ่ายเงินปี 2564 (เดือนกันยายน 2564)
12 ต.ค.64 งบทดลองปี2564
12 ต.ค.64 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเหลื่อมปี พ.ศ.2564
8 ต.ค.64 รายการสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายกระทรวงการคลังอนุมัติ
7 ต.ค.64 ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หากมีข้อสงสัยติดต่อ กลุ่มบัญชี กองคลัง โทร.02-653-4444 ต่อ1646 (คุณดวงใจ)
7 ต.ค.64 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและจัดส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีนและการปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
5 ต.ค.64 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ GFMIS
5 ต.ค.64 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 ต.ค.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2564
ก.ย.64  
25ก.ย.64 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน
22ก.ย.64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564
22ก.ย.64 แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรีกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
22ก.ย.64 ธนาคารกรุงไทยแจ้งยกเลิกระบบบริการวิ่งแผ่นที่สาขา (Biz At Branch)
20ก.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
20ก.ย.64 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
15ก.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเดือนสิงหาคม
15ก.ย.64 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10ก.ย.64 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)
10ก.ย.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 (เดือนสิงหาคม 2564)
10ก.ย.64 รายงานการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนปี 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)
10ก.ย.64 รายงานเงินงบกลางปี 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)
10ก.ย.64 รายงานเงินกู้โควิค ปี 2564 (เดือนสิงหาคม 2564)
10ก.ย.64 ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลับกรมปศุสัตว์ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
7ก.ย.64 การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7ก.ย.64 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดส่งกองคลัง ภายในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
3ก.ย.64 หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1ก.ย.64 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1ก.ย.64 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
1ก.ย.64 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <1 ก.ย.64>
ส.ค.64  
31 ส.ค.64 ขอให้จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทวงครั้งที่2 
25 ส.ค.64 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564
25 ส.ค.64 รายงานเงินกู้โควิดฯ ปี 2564 (เดือนกรกฏาคม 2564)<25 ส.ค.64>
25 ส.ค.64 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 (เดือนกรกฏาคม 2564)
20 ส.ค.64 รายงานการก่อหนี้ผุกพันงบลงทุนปี 2564 (เดือนกรกฏาคม 2564)
20 ส.ค.64 อให้จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทวงครั้งที่1
16 ส.ค.64 กำหนดการปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16 ส.ค.64 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
16 ส.ค.64 เปลี่ยนแปลงผู้แทนกระทรวงการคลัง
16 ส.ค.64 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และพลทหารกองประจำการภายหลังการรวมกิจการของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  
16 ส.ค.64 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต
16 ส.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
6 ส.ค.64 ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการรับและจ่ายเงินทางเคาน์เตอร์ กองคลัง กรมปศุสัตว์ 
5 ส.ค.64 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ว 565) 
5 ส.ค.64 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังของเงินกู้ COVID-19 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
5 ส.ค.64 แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังของเงินกู้ COVID-19 ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านสัตว์โครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่
ก.ค.64  
30 ก.ค.64 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2564
20 ก.ค.64 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 2
20 ก.ค.64 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564
20 ก.ค.64 รายงานการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564
13 ก.ค.64 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุประจำปีและแผนการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2564
13 ก.ค.64 ขอให้ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ก.ค.64 รายงานเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ก.ค.64 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2564
12 ก.ค.64 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
8 ก.ค.64 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ก.ค.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ 2564 เดือนมิถุนายน 2564
มิ.ย.64  
30 มิ.ย.64 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ , งบดำเนินงาน –ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าเช่าบ้านและเงินสมทบประกันสังคม และ งบดำเนินงาน – ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรอกข้อมูลแผนค่า สธ ทาง google ฟอร์ม
กรอกข้อมูลแผน งบบุคลากร , ประกันสังคม ,ค่าเช่าบ้าน ทาง google ฟอร์ม
23 มิ.ย.64 ซ้อมแนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของเงินกู้ Covid-19 ของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
23 มิ.ย.64 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2563
23 มิ.ย.64 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
23 มิ.ย.64 แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
23 มิ.ย.64 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
23 มิ.ย.64 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019(covid-19))
22 มิ.ย.64 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
22 มิ.ย.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2564
22 มิ.ย.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือน กุมพาพันธ์ ถึง เมษายน 2564
22 มิ.ย.64 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน กุมภาพันธ์,เมษายน,พฤษภาคม 2564
22 มิ.ย.64 การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฎิเสธการโอนเงิน
18 มิ.ย.64 ขอให้สำนัก/กองเจ้าของกิจกรรมย่อย จัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดส่งกองคลังภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564
18 มิ.ย.64 เรื่องการรายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ - น้ำยาละลาย (ผช. 37-2)
18 มิ.ย.64 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สกสว.) งวดที่ 2 ครั้งที่ 1
10 มิ.ย.64 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 
10 มิ.ย.64 รายงานเงินกู้ โควิค ปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564
10 มิ.ย.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 เดือนพฤษภาคม 2564 
10 มิ.ย.64 รายงานงบกลาง ปี 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564) 
1 มิ.ย.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
พ.ค.64  
31 พ.ค.64 แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
21 พ.ค.64 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการระบบ KTB Corporate Online ของกรมปศุสัตว์ 
21 พ.ค.64 ซ้อมความเข้าใจการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ/ข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online 
18 พ.ค.64 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
18 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราขพัสดุ
18 พ.ค.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 ประจำเดือน เมษายน 2564
18 พ.ค.64 รายงานงบกลางปี 2564 เดือน เมษายน 2564 
18 พ.ค.64 รายงานเงินกู้โควิด ปี 2564 เดือน เมษายน 2564 
18 พ.ค.64 รายงานรายจ่ายลงทุนปี 2564 เดือน เมษายน 2564 
18 พ.ค.64 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 
17พ.ค.64 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหาโคโรน่า 2019 
6พ.ค.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564
เม.ย.64  
21 เม.ย.64 รายงานเงินกู้โควิค ปี 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 
21 เม.ย.64 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2564 
20 เม.ย.64 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ 
20 เม.ย.64 รายงานงบลงทุนปี 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 
20 เม.ย.64 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20 เม.ย.64)
9 เม.ย.64 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 2564 ประจำเดือนมีนาคม 256
มี.ค.64  
9 เม.ย.64 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2564 (นร 0731.2/ว 73)
9 เม.ย.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
9 เม.ย.64 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2564 
9 เม.ย.64
9 เม.ย.64 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
9 เม.ย.64 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีลดค่าใช้จ่าย เป้าหมายลดค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันประหยัดการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ และลดการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
8 เม.ย.64 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สกสว.) งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 
7 เม.ย.64 ขอส่งรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบมีนาคม)
5 เม.ย.64 บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online และ สำรวจอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) 
5 เม.ย.64 แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS THAI)
2 เม.ย.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564 
มี.ค.64  
14 มี.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน
12 มี.ค.64 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดส่ง ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  
12 มี.ค.64 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
12 มี.ค.64 รายงานสถานะการใช้จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
10 มี.ค.64 รายงานงบลงทุนปี 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
10 มี.ค.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
10 มี.ค.64 รายงานเงินกู้โควิคปี 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
4 มี.ค.64 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ก.พ.64  
25 ก.พ.64 ตรวจสอบใบภาษี 2563
23 ก.พ.64 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
19 ก.พ.64 ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ ส่งรายละเอียด สำเนา Statement บัญชีสำหรับ NSW  
19 ก.พ.64 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี2563  
19 ก.พ.64 การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(สกสว.) งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 
19 ก.พ.64 รายงานเงินกู้โควิคปี 2564 เดือนมกราคม 2564
19 ก.พ.64 รายงานงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมกราคม 2564
18 ก.พ.64 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เดือน มกราคม 
18 ก.พ.64 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 เดือนมกราคม 2564 
3 ก.พ.64 ขอยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
3 ก.พ.64 การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
3 ก.พ.64 การปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562
3 ก.พ.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
3 ก.พ.64 มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564
ม.ค.64  
18 ม.ค.64 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน(คงที่/ผันแปร)
15 ม.ค.64 ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเงินหลักประกันสัญญาค้างนานและแจ้งกำหนดระยะเวลาการประกัน ความชำรุดบกพร่องของหลักประกันสัญญา 
15 ม.ค.64 รายงานการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน  พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563  
14 ม.ค.64 รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน ต.ค.63
13 ม.ค.64 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2564
11 ม.ค.64 การจัดส่งรายงานสรุปวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์  
11 ม.ค.64 การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai
6 ม.ค.64 ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) ของหน่วยงานไม่ตรงกับระบบ KTB Corporate Online 
4 ม.ค.64 การแก้ไขข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์
4 ม.ค.64 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
3 ม.ค.64 อัตราราคางานต่อหน่วย และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
3 ม.ค.64 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2 ม.ค.64 การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นายา เอ็นจิเนียริ่ง และนายวิระ ไชยเพส เป็นผู้ทิ้งงาน
ธ.ค.63  
28 ธ.ค.63 แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง (กษ 0603/3229)
28 ธ.ค.63 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
25 ธ.ค.63 รายงานงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ ณ วันที่ 24 ธค 2563
18 ธ.ค.63 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
16 ธ.ค.63 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ออกตามความในมาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558
9 ธ.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  
8 ธ.ค.63 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินคลัง ฉบับที่ 2 
4 ธ.ค.63 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ NEW GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 6 
4 ธ.ค.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
2 ธ.ค.63 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
พ.ย.63  
30 พ.ย.63 การเตรียมความพร้อมระบบ New GFMIS Thai 
30 พ.ย.63 หลักเกณฑ์วิธีและวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)  
25 พ.ย.63 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2563 และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
25 พ.ย.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 
23 พ.ย.63 ขอให้หน่วยงาน (ตามรายชื่อ) ตรวจสอบรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือนกันยายน 2563
18 พ.ย.63 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 งบบุคลากร และงบดำเนินงาน
 
17 พ.ย.63 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ 
17 พ.ย.63 การรายงานผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
10 พ.ย.63 แจ้งการใช้รหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ 2564 
5 พ.ย.63 รายงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563
5 พ.ย.63 รายงานรายได้แผ่นดิน จากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2563
3 พ.ย.63 กณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GAQA  
ต.ค.63  
30 ต.ค.63 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 64 รายกิจกรรมไตรมาส 1-2
29 ต.ค.63
28 ต.ค.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
28 ต.ค.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
28 ต.ค.63 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ต.ค.63 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 ต.ค.63 ผลการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 ต.ค.63 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน
20 ต.ค.63 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบลงทุน ปี 2563
19 ต.ค.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  เดือน กันยายน 2563 <
17 ต.ค.63  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 151 ลว. 25 กันยายน 2563)
17 ต.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนสิงหาคม 2563) กษ 0201.06/ว 7760 ลว. 15 กันยายน 2563
16 ต.ค.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 6 แห่งพระราชบัญญัป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
12 ต.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 เดือนกันยายน 
แผนการใช้จ่ายปี 2563 ไปพลางก่อน บุคลากร
12 ต.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2563 เดือนกันยายน 
12 ต.ค.63 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) สำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
12ต.ค.63 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน (ครั้งที่ 1) หน่วยงานด่านกักกันสัตว์ 
12 ต.ค.63 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 ต.ค.63 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย 
9 ต.ค.63 การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
5 ต.ค.63 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS
5 ต.ค.63 รายงานผลการอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563
ก.ย.63  
30 ก.ย.63 การเพิกถอนชื่อบริษัท เทคคอมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกจากการเป็นผู้ทิ้งงาน
29 ก.ย.63 ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลับกรมปศุสัตว์ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
29 ก.ย.63 ซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย และการส่งรายงาน 
25 ก.ย.63 ส่งรายงานเงินทดรองราชการ 
24 ก.ย.63 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ (กรมบัญชีกลาง)
22 ก.ย.63 กองคลังยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
22 ก.ย.63 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 ก.ย.63 ขอให้จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ก.ย.63 รายงานการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน เดือนสิงหาคม 2563
10 ก.ย.63 การเบิกจ่ายงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ก.ย.63 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
ส.ค.63  
31 ส.ค.63 ขอให้จัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน มิถุนายน 2563
27 ส.ค.63 ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) ของหน่วยงานผู้เบิกสังกัดกรมปศุสัตว์
26 ส.ค.63 กำหนดปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
25 ส.ค.63  กำหนดกิจกรรมย่อย2564 ส่งกองสำนักพิจารณา
21 ส.ค.63  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี 
21 ส.ค.63 การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
19 ส.ค.63  ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
17 ส.ค.63  การดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14 ส.ค.63  รายงานและส่งแบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ เดือนกรกฎาคม 2563 
10 ส.ค.63  โอนเงินงบบุคลากร - ค่าตอบแทน พรก. และงบดำเนินงาน-ตชว. ประเภทค่าเช่าบ้านและค่า ปกส.
9 ส.ค.63  รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงาน เรื่องการปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีและการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 ติดตามครั้งที่ 2
5ส.ค.63  รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ก.ค.63  
21 ก.ค.63  แจ้งสำนัก/กองต่าง ๆ ให้จัดส่งข้อมูล ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างเหมาบริการและลูกจ้างที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 
 - หนังสือ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง
21 ก.ค.63  รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน เมษายน 63
20 ก.ค.63  การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2563
20 ก.ค.63  แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และเเผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2563
13 ก.ค.63  สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2563
8 ก.ค.63  การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5  (ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
8 ก.ค.63  การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 (ศวพ.)
2 ก.ค.63  ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
1 ก.ค.63 ซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนวิธีการจัดทำรายงานและการจัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
มิ.ย.63  
29 มิ.ย.63 การยืนยันข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 พลางไปก่อน ที่ผลักส่งไปยังปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการแก้ไขข้อมูลด้วยวิธีเบิกหักผลักส่งโดยไม่รับตัวเงิน (ZGL_J7)ของรายการตั้งเบิกปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พ 
19 มิ.ย.63 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2 มิ.ย.63 เชิญชวนใช้บริการ LINE Krungthai Connext
1 มิ.ย.63 ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 และ 4 
4 มิ.ย.63
พ.ค.63  
28 พ.ค.63
 - กรอกข้อมูลแผนค่า สธ ทาง google ฟอร์ม
กรอกข้อมูลแผน งบบุคลากร , ประกันสังคม ,ค่าเช่าบ้าน ทาง google ฟอร์ม
26 พ.ค.63 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดำเนิงานในปี2562 
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
การปรับประเภทรายจ่ายในงบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
21 พ.ค.63 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม
14 พ.ค.63 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ที่ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พ.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เดือนเมษายน 2563
1 พ.ค.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5
1 พ.ค.63 รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน  ประจำเดือน ก.พ.63 

เม.ย.63

 
30 เม.ย.63 ยกเลิกใบเสร็จรับเงินในราชการกรมทางหลวงชนบท "แขวงทางหลวงชนบทยโสธร" ในปีงบประมาณ 2563 เล่มที่ 10884 เลขที่ 001-100 
30 เม.ย.63 ธนาคารออมสินแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
27 เม.ย.63 โครงการพันธมิตรกองคลัง ส่วนภูมิภาค2563
27 เม.ย.63 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
27 เม.ย.63 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มีนาคม 2563
15เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 47)
13เม.ย.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (กค 0405.7/ว 46)
12เม.ย.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4
10เม.ย.63 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) 
10เม.ย.63 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2563 
9 เม.ย.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
8 เม.ย.63 การติดตามความคืบหน้าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากในระบบบ e-GP 
5เม.ย.63 บัญชีนวัตกรรมไทย
5 เม.ย.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3 เม.ย.63 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายสูง พ.ศ.2559 

มี.ค.63

 
30 มี.ค.63 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีลดค่าใช้จ่าย)เป้าหมายลดค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ ลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนร้อยละ 5
27 มี.ค.63 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องการลดพลังงาน
26 มี.ค.63 ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐในการเข้าทดสอบระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
16 มี.ค.63 แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่(New GFMIS Thai) 
16 มี.ค.63 การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่ างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 มี.ค.63 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อ(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
14 มี.ค.63 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14 มี.ค.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
13 มี.ค.63 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 มี.ค.63 การพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล พี การโยธา และนายภาคภูมิ บุญสนธิ เป็นผู้ทิ้งงานฯ
13 มี.ค.63 แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 มี.ค.63 การเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พ 
12 มี.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์
12 มี.ค.63  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
11 มี.ค.63 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)
11 มี.ค.63 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
11 มี.ค.63 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
11 มี.ค.63 ขอความร่วมมือใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 
11 มี.ค.63 บัญชีนวัตกรรมไทย(เดือนมกราคม 2563)
4 มี.ค.63 ขอให้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กษ0603 ว7560 ลว.4มี.ค.63)  
3 มี.ค.63 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3 มี.ค.63 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก.พ.63

 
27 ก.พ.63 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายตรั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่14) พ.ศ.2563 
26 ก.พ.63 การโอนเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  <26 ก.พ.63>
21 ก.พ.63 การปิดบัญชีสำหรับการบัญชี,การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 ก.พ.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
16 ก.พ.63 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 งบบุคลากร-ค่าจ้างชั่วคราว และงบดำเนินงาน-ประกันสังคม
12 ก.พ.63 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เดือน ม.ค. 2563

ม.ค.63

 
29 ม.ค.63 รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน พ.ย.62
23 ม.ค.63 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรง ฯ ปีงบประมาณ 2562 เทียบกับ 2561 
23 ม.ค.63 การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ
22 ม.ค.63 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
20 ม.ค.63 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เดือน ธันวาคม 2562 
15 ม.ค.63 แผนการคลังระยะปานกลาง(ปีงบประมาณ 2565-2567) 
13 ม.ค.63 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 งบบุคลากร และงบดำเนินงาน
10 ม.ค.63 ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
10 ม.ค.63 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน เดือน ธันวาคม
6 ม.ค.63 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งใบแจ้งประเมินเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563

ธ.ค.62

 
27 ธ.ค.62 บัญชีราคามาตรฐานฯ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ และอัตราราคางานต่อหน่วย
26 ธ.ค.62 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งใบแจ้งประเมิณเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน
16 ธ.ค.62 แจ้งผลการอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินและประมาณการรับ - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 ธ.ค.62 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน
13 ธ.ค.62 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธ.ค.62 แจ้งผลการอนุมัติการขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินและขอใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากแผนของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
12 ธ.ค.62 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน - ค่าจ้างเหมาบริการ 
3 ธ.ค.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน เดือน พฤศจิกายน
3 ธ.ค.62 การรายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
3 ธ.ค.62 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับและนำส่งรายได้จากการจำหน่วยวัคซีนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

พ.ย.62

 
29 พ.ย.62 แจ้งแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
26 พ.ย.62 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
25 พ.ย.62 โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
18 พ.ย.62 การสำรวจข้อมูลรถราชการ
14 พ.ย.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
13 พ.ย.62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
13 พ.ย.62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
13 พ.ย.62 บัญชีนวัตกรรมไทย (เดือนกันยายน- ตุลาคม 2562)
12 พ.ย.62 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
12 พ.ย.62 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
ต.ค.62  
29ต.ค.62 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
29ต.ค.62 ารอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ กรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เนื่อง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
29ต.ค.62 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21ต.ค.62 ส่งแบบสำรวจร่วมงานกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562
21ต.ค.62 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21ต.ค.62 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17ต.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
17ต.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
17ต.ค.62 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562
17ต.ค.62 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562
16ต.ค.62 ประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และการติดตามความก้าวหน้า การเตรียมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
11ต.ค.62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน กันยายน 62 
10 ต.ค.62 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562
10 ต.ค.62 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณฯ
10 ต.ค.62 กณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการรับรู้สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และซ้อมความเข้าใจ แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ และการดำเนินการด้านระบบทรัพย์สินถาวรผ่าน GFMIS Web Online (สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกกับกองคลัง)
10 ต.ค.62 เกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการรับรู้สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 และซ้อมความเข้าใจ แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ และการดำเนินการด้านระบบทรัพย์สินถาวรผ่าน GFMIS Web Online (สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
10 ต.ค.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
4 ต.ค.62 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2562 พลางก่อน
3 ต.ค.62 รายงานใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบกันยายน)
3 ต.ค.62 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงินของกรมฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ปี 2562 
2 ต.ค.62 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ในระบบ GFMIS
ก.ย.62  
27 ก.ย.62
27 ก.ย.62 ขออนุมัติหลักการไม่โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 กลับกรมปศุสัตว์ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
26 ก.ย.62 ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
26 ก.ย.62 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณี งานก่อสร้างทางที่มีส่วนผสมยางพารา 
25 ก.ย.62 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 ก.ย.62 บัญชีนวัตกรรมไทย
23 ก.ย.62 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
23 ก.ย.62 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
23 ก.ย.62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
23 ก.ย.62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
23 ก.ย.62 ผลิตภัณฑ์การบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศ่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน กรกฎาคม 2562
20 ก.ย.62 โอนเงินทุนวิจัยโครงการ"พัฒนาไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่สายพันธุ์ไข่ดก" 
20 ก.ย.62 การปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
12 ก.ย.62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ส.ค. 62 
12 ก.ย.62 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
11 ก.ย.62 การเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ขอเบิกเกินส่งคืน) 
11 ก.ย.62 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ส.ค. 2562
11 ก.ย.62 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
11 ก.ย.62 แจ้งผลการอนุมัติการขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินและขอใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากแผนของเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ปีงบประมาณ 2562 
9 ก.ย.62 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 
9 ก.ย.62 การโอนพัสดุ และการับโอนพัสดุจากหน่วยงานของรัฐ (ระหว่างกรม)
6 ก.ย.62 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส.ค.62  
30 ส.ค.62 ขอให้ส่งรายงานการรับ-จ่ายและงบการเบิกจ่ายชีวภัณฑ์(ผช.37)(ผช.37/1) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายน 2562
28 ส.ค.62 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
26 ส.ค.62 รายชื่อผู้ปฎิบัติงาน maker ด้าน การรับเงิน และ Authorizer ของ ปศจ. ปศข.สทช. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังเงินทุนหมุนเวียน ฯ หลักสูตร การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) วันที่ 27-28สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
21 ส.ค.62 หนังสือขอเชิญปศุสัตว์จังหวัดเข้าร่วมโครงการ หลักสูตร การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
21 ส.ค.62 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์  เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ติดตามครั้งที่ 2
21 ส.ค.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือนกรกฎาคม
20 ส.ค.62 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังของเงินทุนหมุนเวียน หลักสูตร การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
19 ส.ค.62 ชี้เเจงข้อมูลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมปศุสัตว์ใช้งานอยู่ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
19 ส.ค.62 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และแผนการกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุ 2562 
13 ส.ค.62 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
8 ส.ค.62  รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน ก.ค 62 
6 ส.ค.62  แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเงินรายได้จากการผลิต และจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2562(มีรายชื่อหน่วยงานเพิ่มเติม)  
5 ส.ค.62 รายชื่อหน่วยงานที่ กองคลัง ยังไม่ได้รับรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน มิ.ย.62
ก.ค.62  
26 ก.ค.62 กำหนดการปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ก.ค.62 เชิญประชุม การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ก.ค.62 เชิญประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกัน 
12 ก.ค.62 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3/2562 ผ่านทาง Google Drive (ด่านกักกันสัตว์)
12 ก.ค.62 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3/2562 ผ่านทาง Google Drive (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)
11 ก.ค.62 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนกลาง (ติดตามครั้งที่2)
10 ก.ค.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือนมิ.ย.62
9 ก.ค.62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน มิ.ย. 62
8 ก.ค.62
7 ก.ค.62 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2562
3 ก.ค.62 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
3ก.ค.62 ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1 ก.ค.62 โอนงบดำเนินค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
มิ.ย.62  
27 มิ.ย.62 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
20 มิ.ย.62 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน พ.ค.2562
20 มิ.ย.62 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 งบบุคลากรและงบดำเนินงาน 
14 มิ.ย.62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือน พฤษภาคม 2562
13 มิ.ย.62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน พ.ค. 62
13 มิ.ย.62 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ 
12 มิ.ย.62 แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเงินรายได้จากการผลิต และจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2562(มีรายชื่อหน่วยงานเพิ่มเติม)เรื่องจากระเบียบดังกล่าว ประกาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 จึงขอให้หน่วยงานเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินรายได้ตามแนวทางการดำเนินการตามระเบียบฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
4 มิ.ย.62 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ขอให้หน่วยงานที่มีเงินทดรองราชการส่งข้อมูลกองคลัง ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
พ.ค.62  
23 พ.ค. 62 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 พ.ค. 62 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 งบกลางปีงบประมาณ 2562
22 พ.ค. 62 ขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ แจ้งข้อมูลเพื่อดำเนินการระบบ KTB Corporate Online ฝั่งขารับ
17 พ.ค. 62
15 พ.ค. 62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือนเม.ย. 62 
7 พ.ค. 62 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ที่ค้างชำระ ปีงบประมาณ 2561
เม.ย.62  
30 เม.ย. 62 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบุคลากร - ค่าตอนแทนพนักงานราชการ, งบดำเนิน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบประกันสังคม และงบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2562
25 เม.ย. 62 ารอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
22 เม.ย. 62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
18 เม.ย. 62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือน มี.ค. 62
17 เม.ย. 62 การเผยแพร่ราคายางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Asphalt Concrete)
17 เม.ย. 62 รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบมีนาคม 2562)
4 เม.ย. 62 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
2 เม.ย. 62 แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มืใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
มี.ค.62  
27 มี.ค. 62 การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2561 เพิ่มเติม
26 มี.ค. 62 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกรณีลดค่าใช้จ่าย (ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
22 มี.ค. 62 มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมุลเท็จเกี่ยวกับผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมิน
22 มี.ค. 62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 (1 ต.ค. 61- 28 ก.พ. 62)
12 มี.ค. 62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
4 มี.ค. 62 เชิญประชุม เร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก.พ.62  
27 ก.พ. 62 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 ก.พ. 62 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน 
15 ก.พ. 62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือนมกราคม 62
13 ก.พ. 62 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายทางตรง เปรียบเทียบระหว่างปีงปม.2561 กับ ปีงปม.2560
(เฉพาะหน่วยงานที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ 1 รวมจำนวน 77 ศูนย์ต้นทุน)
 
8 ก.พ. 62 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ม.ค. 62
ม.ค.62  
31 ม.ค. 62 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 ม.ค. 62  รายงานรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 มกราคม 2562
21 ม.ค. 62 ขอความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดโอนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน (เหลือจ่าย) กลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ 
21 ม.ค. 62 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
21 ม.ค. 62 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ณ สิ้นเดือนธันวาคม
18 ม.ค. 62 สรุปรายละเอียดงบประมาณของหน่วยงาน รายกิจกรรมปีงบประมาณ 2562 
14 ม.ค. 62 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย ยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
7 ม.ค. 62 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
4 ม.ค. 62 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ   215(3) 
4 ม.ค. 62 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4 ม.ค. 62 โอนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2561
ธ.ค.61  
28 ธ.ค. 61 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 งบบุคลากรและงบดำเนินงาน
27 ธ.ค.61 ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) และนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 
27 ธ.ค.61 การหักเงินเดือนค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 
26 ธ.ค. 61 พระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
18 ธ.ค. 61 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานแผน ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน Google Drive 
17 ธ.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เดือน พ.ย. 61
11 ธ.ค. 61 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ณ 31 ตค61
7 ธ.ค. 61 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ธ.ค. 61 การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2 ธ.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใข้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) 
พ.ย.61  
19 พ.ย. 61 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19 พ.ย. 61 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีนเพิ่มเติม
15 พ.ย. 61 แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปี งปม. 2562 ประจำเดือน ต.ค. 61
9 พ.ย. 61 แจ้งการเปิดตรวจสอบการเงินของกรมฯ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายปี 2561
1 พ.ย. 61 รายละเอียดการโอนค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร (เงินค่าที่พักสัตว์ฯ)
1 พ.ย. 61 จัดทำรายงานแผน ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 พ.ย. 61 การโอนเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปี งบประมาณ 2561 ผ่านระบบ GF
ต.ค.61  
26 ต.ค. 61 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
25 ต.ค. 61 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
22 ต.ค. 61 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนฯ ประจำปีงปม. พ.ศ.2561
19 ต.ค. 61 กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ปี 2561 
11 ต.ค. 61 โครงการพันธมิตรงานคลังส่วนกลางกรมปศุสัตว์
10 ต.ค. 61 ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านงบประมาณของผู้บริหาร รอบที่ 2 (กันยายน 2561)
10 ต.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
10 ต.ค. 61 แจ้งการใช้กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 ต.ค. 61 แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ตามมาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบปรมาณ เดือน กันยายน  2561
8 ต.ค. 61 รายงานผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
8 ต.ค. 61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-4)
5 ต.ค. 61 รายงานใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี (รอบกันยายน)
5 ต.ค. 61 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS
4 ต.ค. 61 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4 ต.ค. 61 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ก.ย.61  
28 ก.ย. 61 รายงานเงินทดรองราชการ 30 กย 61
24 ก.ย. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่ายกรมปศุสัตว์ระยะที่ ๒
  -หนังสืออนุมัติรายชื่อระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่าย (28 ก.ย. 61) 
  -ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (2 พ.ย. 61) 
24 ก.ย. 61 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2561
18 ก.ย. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือนสิงหาคม
14 ก.ย. 61 แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับการจ่ายลงทุน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน ส.ค. 61
10 ก.ย. 61 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ณ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 61
10 ก.ย. 61 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปี2561
7 ก.ย. 61 ขอให้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
7 ก.ย. 61 กำหนดกิจกรรมย่อยปี 62
3 ก.ย. 61 ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินกรมปศุสัตว์(ก.ป.ศ.14) เลขที่ 020 เล่มที่ 11144 
3 ก.ย. 61 ขอให้ส่งงบการเบิก-จ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.๓๗/๑) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายน 2561
3 ก.ย. 61 ขอให้ส่งรายงานการรับ-จ่ายและงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์(ผช.๓๗) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเดือนกันยายน ๒๕๖๑  
3 ก.ย. 61 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน รายการค่าจ้างเหมาฯ หนังสือเรียน ปศจ. และหนังสือเรียน ปศจ. กทม
3 ก.ย. 61 โอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย-ค่าเบี้ยเลี้ยง   ที่พัก พาหนะ และ ค่าวัสดุ-ค่าน้ำมัน หนังสือเรียนหัวหน้าด่านฯ.
3 ก.ย. 61 ขอแจ้งรหัสงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ส.ค.61  
30 ส.ค. 61 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ  เบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน   และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
30 ส.ค. 61 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน ก.ค.61  
29 ส.ค. 61 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
29 ส.ค. 61 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
23 ส.ค. 61 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-เรื่องการลดพลังงาน
22 ส.ค. 61 ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปี 2561 
14 ส.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือนกรกฎาคม  
14 ส.ค. 61 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ก.ค. 61
14 ส.ค. 61 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร "การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"(KTB Corporate Online)
7 ส.ค. 61 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน มิ.ย.61 
7 ส.ค. 61 ขอให้ตรวจสอบคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ พรก 24 ทับ 2561 และแก้ไขแผนการเบิกจ่ายงบบุคลากร  
6 ส.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานยื่นแบบแสดงรายการภาษี
2 ส.ค. 61 เร่งรัดการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (ติดตามครั้งที่ 2)  
2 ส.ค. 61 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
2 ส.ค. 61 กำหนดปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561  
2 ส.ค. 61 การโอนวัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 
ก.ค.61  
26 ก.ค. 61 แจ้งส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่าย และแผนการตรวจนับพัสดุประจำปี 2561
25 ก.ค. 61 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออก หรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 งบบุคลากร-ค่าจ้างชั่วคราว และงบดำเนินงาน - ประกันสังคม
19 ก.ค. 61 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
18 ก.ค. 61 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร "การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"(KTB Corporate Online)
17 ก.ค. 61 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือน มิ.ย. 61
17 ก.ค. 61 ขอให้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินรายสัปดาห์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
16 ก.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ถึง 30 มิ.ย.61
16 ก.ค. 61 การปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่4) พ.ศ.2552
4 ก.ค. 61 ่เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มิ.ย.61  
29มิ.ย. 61 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29มิ.ย. 61 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
26 มิ.ย. 61 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ที่ค้างชำระ
21 มิ.ย. 61 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 มิ.ย. 61 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบบุคลากร,ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน , ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าเช่าบ้าน, เงินสมทบประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 มิ.ย. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี ถึง 31 พค.61
6 มิ.ย. 61 สำรวจอาวุธปืนในครอบครอง 
1 มิ.ย. 61 ซ้อมความเข้าไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
1 มิ.ย. 61 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออกหรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 งบบุคลากร-ค่าจ้างชั่วคราว และงบดำเนินงาน-ประกันสังคม
พ.ค. 61  
30 พ.ค. 61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายลำดับรอง" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
30 พ.ค. 61 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(การลดกระดาษ) 
28 พ.ค. 61 เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายสัปดาห์ งบประมาณ ปี 2561 (เพิ่มเติม) ผ่าน Google Form(28 พ.ค. 61)
  - ฟอร์ม รายงานรายสัปดาห์ 61 (เพิ่มเติม)
  - กรอกแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/fi0FAuIJgrE4iKjG3
23 พ.ค. 61 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน หลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฏหมายลำดับรอง" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
   - แบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/26dixXzlVuXVCUYp2
23 พ.ค. 61 ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ปี 2560
23 พ.ค. 61 บัญชีนวัตกรรมไทย (เมษายน 2561) 
17 พ.ค. 61 รหัสงบประมาณ รายจ่ายงบประมาณ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน
17 พ.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่านเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เดือน เม.ย.61
17 พ.ค. 61 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
11 พ.ค. 61 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหัวด โอนเงินงบลงทุน (เหลือจ่าย) กลับส่วนกลาง
11 พ.ค. 61 การใช้ที่ราชพัสดุ
3พ.ค.61 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"      
  -แบบฟอร์ม : http://bit.ly/financedld(3 พ.ค. 61)    
  -ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่าย-อบรมพัสดุ (แก้ไข 17 พ.ค. 61) 
3 พ.ค. 61 ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3พ.ค.61 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
3พ.ค.61 ให้หน่วยงานขอความเห็นชอบผู้ว่าโอนเงินงบลงทุนกลับส่วนกลาง
เม.ย. 61  
25 เม.ย. 61 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
24 เม.ย. 61 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินสัปดาห์ ตาม "มาตรการ 30 วัน อันตราย" ผ่าน Google Drive
23 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 (ไตรมาสที่ 3)
23 เม.ย. 61 การจัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อหน่วยงานในสังกัดที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
20 เม.ย. 61 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2561
20 เม.ย. 61 ายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเวลาเบิกจ่าย(รอบมีนาคม) 
20 เม.ย. 61 บัญชีนวัตกรรมไทย
20 เม.ย. 61 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ
20 เม.ย. 61 รายงานผลการอนุมัติการขยายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
19 เม.ย. 61 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
10 เม.ย. 61 ชะลอการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ.2561 
9 เม.ย. 61 1.สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ณ เดือนมีนาคม 2561
  2.สรุปรายงานงบลงทุน ประจำเดือนมีนาคม 2561
5 เม.ย. 61 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - เรื่องการลดพลังงาน
5 เม.ย. 61 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ2561
มี.ค. 61  
28 มี.ค. 61 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
28 มี.ค. 61 แจ้งการขอผ่อนผันการดำเนินการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มี.ค. 61 รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชกา
23 มี.ค. 61 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565
22 มี.ค. 61 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
22 มี.ค. 61 การเตรียมความพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ในการดำเนินการระบบ KTB Corporate Online
22 มี.ค. 61 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 มี.ค. 61 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 20 มีค.61
14 มี.ค. 61 ขอซักซ้อมความเข้าใจ การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
14 มี.ค. 61 การใช้จ่ายงบประมาณพ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3-4 
14 มี.ค. 61
14 มี.ค. 61 ข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
14 มี.ค. 61 แจ้งเวียนหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 ฉบับ
9 มี.ค. 61 ขอให้หน่วยงานดำเนินการชำระหนี้
8 มี.ค. 61 การเตรียมข้อมูลในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ติดต่อคุณจุไรรักษ์1633
7 มี.ค. 61 เรียนท่านหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่กรมอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย ปี 2561 ที่มีวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน5,000,000 บาท ( วิธี e-bidding) จะต้องเริ่มดำเนินการขั้นตอนแรก ภายในวันนี้ (7 มีนาคม 2561) มิฉะนั้นจะก่อหนี้ไม่ทัน ภายในเดือนมีนาคม 2561 และจะทำให้งบประมาณนั้นพับไป ( หลัง 31 มีนาคม 2561 จะมี พรบ. โอนกลับ)หากหน่วยงานใดตั้งเรื่องดำเนินการแล้ว เมื่อจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาแล้ว ให้นำ PO เข้าระบบ ทันที
7 มี.ค. 61 การโอนค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 งบบุคลากร-ค่าจ้างชั่วคราว และงบดำเนินงาน-ประกันสังคม 
5 มี.ค. 61 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ปรับปรุง]
5 มี.ค. 61 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ก.พ. 61  
27 ก.พ. 61 ประกาศคณะกรรมการนโบบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางการปรับปรุง   ข้อความสัญญาในขั้นตอน Template สัญญาหรือข้อตกลง
27 ก.พ. 61 KTB Corporate Onlineการดำเนินการสมัคร KTB Corporate Onlineทั้งนี้เมื่อหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลต่างๆ มายังกองคลัง
26 ก.พ. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 31 มค 61 
21 ก.พ. 61 ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference
27 ก.พ. 61 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15 ก.พ. 61 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑
15 ก.พ. 61 การอนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปี 2561
14 ก.พ. 61 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ปีงบประมาณ 2559 และ 2560
14 ก.พ. 61 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
13 ก.พ. 61 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าน้ำประปาที่ค้างชำระ
12 ก.พ. 61 การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
1 ก.พ. 61 นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560  
1 ก.พ. 61 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินของพันธมิตรงานคลังส่วนกลางกรมปศุสัตว์ 
1 ก.พ. 61 การจัดส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2
   
29 ม.ค. 61 แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
27 ม.ค. 61 ค่าธรรมเนียมเงินค่าที่พักสัตว์ 
26 ม.ค. 61 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 งบดำเนินงาน
26 ม.ค. 61 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
26 ม.ค. 61 ขอให้รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) (แก้ไข)
25 ม.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบGFMIS
25 ม.ค. 61 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายรายสัปดาห์ ปี 2561
23 ม.ค. 61 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  (เล่มที่ 240361 เลขที่ 01)
23 ม.ค. 61 เอกสารประกอบการประชุม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส2) วันที่ 24 มกราคม 2561
23 ม.ค. 61 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
22 ม.ค. 61 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
22 ม.ค. 61 การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
17 ม.ค. 61 กำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
15 ม.ค. 61 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้รับบำนาญ
15 ม.ค. 61 กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ม.ค. 61 การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
12 ม.ค. 61 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
12 ม.ค. 61 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561
12 ม.ค. 61 ขอจัดส่งแบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันสำหรับรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
11 ม.ค. 61 เชิญประชุม การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส2)
10 ม.ค. 61 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
10 ม.ค. 61 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ [แก้ไขไฟล์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๐ : ๑๖.๐๐ น.]
ธ.ค.60  
28 ธ.ค. 60 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย พร้อมวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ธ.ค. 60 ขอให้ชี้แจงรายจ่ายงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ภายในไตรมาสที่ 1 
19 ธ.ค. 60 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินเปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29 ทุกหน่วยงาน
18 ธ.ค. 60 งบลงทุน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
15 ธ.ค. 60 เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ธ.ค. 60 ขอรับการสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
8 ธ.ค. 60 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2560 และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
7 ธ.ค. 60

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561(7 ธ.ค. 60) ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ : https://goo.gl/forms/5rroIRRJQsFGVDax2

7 ธ.ค. 60 แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128
7 ธ.ค. 60 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
7 ธ.ค. 60 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4 ธ.ค. 60 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ย.60  
29 พ.ย. 60 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้นำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนตุลาคม
28 พ.ย. 60 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 พ.ย. 60 ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
27 พ.ย. 60 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-เรื่องการลดพลังงาน
27 พ.ย. 60 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
27 พ.ย. 60 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 ข้อ 22
24 พ.ย. 60 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
23 พ.ย. 60 ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
23 พ.ย. 60 ขออนุมัติยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 15041 เลขที่ 752001 - 752050
23 พ.ย. 60 แบบฟอร์มการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
17 พ.ย. 60 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานตามรายชื่อที่แนบ
16 พ.ย. 60 งบทดลองเดือน ต.ค.60
16 พ.ย. 60 งบลงทุน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560
10 พ.ย. 60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561เดือนตุลาคม
7 พ.ย. 60 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
3 พ.ย. 60 กำหนดแบบและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และวิธีสอบราคา
2 พ.ย. 60 การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
1 พ.ย. 60 การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต.ค.60  
31 ต.ต. 60 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
31 ต.ต. 60 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
30 ต.ต. 60 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี ก.ย.
30 ต.ต. 60 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ต.ต. 60 รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ 2559
25 ต.ต. 60 ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขปครุภัณฑ์การแพทย์ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมีนาคม 2560
25 ต.ต. 60 การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานรัฐ
25 ต.ต. 60 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน
25 ต.ต. 60 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ต.ต. 60 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนฯ ปีงปม 2560
18 ต.ต. 60 ลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
17 ต.ต. 60 แจ้งการใช้กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17 ต.ต. 60 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน เดือนสิงหาคม 2560
12 ต.ต. 60 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
12 ต.ต. 60 แจ้งปรับราคาจำหน่ายยาปีงบประมาณ 2561 จำนวน 43 รายการ
12 ต.ต. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6และ7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
12 ต.ต. 60 บัญชีนวัตกรรมไทย
12 ต.ต. 60 การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่าที่ราชพัสดุ
12 ต.ต. 60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
12 ต.ต. 60 รายงานกันไว้เหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
12 ต.ต. 60 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561
6 ต.ค.60 แนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณวันสิ้นปีงบประมาณ2560 ในระบบGFMIS
5 ต.ค.60 แจ้งเวียนรหัสงบประมาณ 2561 ฉบับแก้ไข 
3 ต.ค. 60 การใช้จ่ายงบประมาณรานจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 60 รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ก.ย.60  
26 ก.ย.60 แบบตอบรับร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 ก.ย.60
21 ก.ย.60 หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิก
21 ก.ย.60 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี (แก้ไข)
19 ก.ย.60 หลักเกณฑ์กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
19 ก.ย.60 การกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
14 ก.ย.60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เดือนสิงหาคม 
14 ก.ย.60 ผ่อนผันการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
13 ก.ย.60 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560
8 ก.ย.60 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการ “โคบาลบูรพา” จำนวน ๒ รายการ
8 ก.ย.60 ขอให้จัดส่งรายงานรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 ก.ย.60 กำหนดกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ 2561 
7 ก.ย.60 ขอส่งแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 ก.ย.60 ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 
1 ก.ย.60 ผ่อนผันรายชื่อการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 
1 ก.ย.60 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ  ผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่7)พ.ศ.2560
ส.ค.60  
29 ส.ค.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัคซีน 
  -หนังสือที่กษ0603/27391 (สทช)
  -หนังสือที่กษ0603/ว27392 (ปศุสัตว์เขต)
  -หนังสือที่กษ0603/ว27393 (ปศุสัตว์จังหวัด)
  -เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 
23 ส.ค.60 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11 ส.ค.60
11 ส.ค.60 แจ้งให้นำเงินที่ดำเนินการตามระเบียบกรมฯ ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ฝากคลัง
11 ส.ค.60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ณ สิ้นเดือน ก.ค.
3 ส.ค.60 ารดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561มีผลบังคับใช้
3 ส.ค.60 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงาน/ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบประกันสังคม
2 ส.ค.60 กำหนดปิดคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
1 ส.ค.60 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารนูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 ส.ค.60 การโอนวัสดุในปีงบประมาณ 2560 
1 ส.ค.60 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี และแผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2560 ของกอง/สำนัก ที่เบิกจ่ายกับกองคลังกรมปศุสัตว์
ก.ค.60  
27 ก.ค.60 โครงการฝึกอบรม เเนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<21-22ส.ค.60>(ผู้ปฏิบัติ)
26 ก.ค.60 ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26 ก.ค.60 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
21 ก.ค.60 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ 
18 ก.ค.60 รายงานผการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ถึงเดือนมิ.ย.60 
18 ก.ค.60 เชิญประชุม การเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่4) 
  - แบบฟอร์มตอบรับประชุม (ส่งภายในวันที่ 20 ก.ค. 60 ที่ Finance8@dld.go.th )
18 ก.ค.60 นังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
14 ก.ค.60
13 ก.ค.60 ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบ โครงการฝึกอบรมเรื่อง "พระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
13 ก.ค.60 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
12 ก.ค. 60 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญติงบประมาณรายจ่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
12 ก.ค. 60 ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย
12 ก.ค. 60 กรมบัญชีกลาง ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำหรับวิธี e-bidding
7 ก.ค. 60 ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 
5 ก.ค. 60 โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
3 ก.ค. 60 การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(EDC) 
  -เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
  -เงินทุนหมุนเวียน  (หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณจุไรรักษ์ หรือ คุณจิราวรรณ โทร 1633,1634)
3 ก.ค. 60 โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13
มิ.ย.60 2
28 มิ.ย.60 โครงการฝึกอบรม เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  -แบบสำรองห้องพัก โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม(กรุณาติดต่อที่โรงเเรมด้วยตนเอง)
28 มิ.ย.60
26 มิ.ย.60 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560
23 มิ.ย.60 เรื่องการโอนงบประมาณผ่านระบบGFMISเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน(สิ่งจูงใจ)  
14 มิ.ย.60 ขอเชิญประชุม เรื่อง การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 
13 มิ.ย.60 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เดือนพฤษภาคม 2560
7 มิ.ย.60 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่ง แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 (มิถุนายน - กันยายน 2560) ข้อมูล        
5 มิ.ย.60 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560   
  - รายงานการประชุม
  - แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (excel)
  งบดำเนินงาน คงเหลือ 31 พค 60
  เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 73 ไตรมาสที่ 3
5 มิ.ย.60 ายงานผลการเข้าร่วมงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2560
2 มิ.ย.60 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS
พ.ค.60 2
31 พ.ค.60 อแจ้งรหัสงบประมาณปี2559(สิ่งจูงใจ)เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP
22 พ.ค.60 โครงการฝึกอบรม เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
19 พ.ค.60 กเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน (กปศ.14) เล่มที่ 13658 เลขที่ 682851-682900
17 พ.ค.60 มาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 
16 พ.ค.60 เชิญประชุม เรื่อง การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่3 ประกอบไปด้วย หนังสือเชิญประชุม,แบบรายงาน,แบบตอบรับ,งบดำเนินงาน
16 พ.ค.60 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้องจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
15 พ.ค.60 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560(30เม.ย.60) 
3 พ.ค.60 การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงานโครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ 
1 พ.ค.60 แจ้งเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ 
เม.ย.60 2
26 เม.ย.60 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
24 เม.ย.60 หนังสือเวียนรหัสรายได้และรหัสบัญชีแยกประเภท เพิ่มเติม กษ0603_ว11056ลว20เมย60
21 เม.ย.60 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน 
20 เม.ย.60 วิธีเรียกรายงานจัดเก็บ นำส่งรายได้แทนกันในระบบ GFMIS
19 เม.ย.60 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 1ตค-31มีค60 
18 เม.ย.60 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และกำหนดลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีพ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประศพภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
18 เม.ย.60 การบันทึกบัญชีค่าวัสดุ
มี.ค.60 2
24 มี.ค.60 รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 (แผนทั้งปี)
24 มี.ค.60 ร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ไตรมาสที่2)
21 มี.ค.60 ารปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
21 มี.ค.60 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
20 มี.ค.60 ะงับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
17 มี.ค.60 นังสือเวียน แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560 
14 มี.ค.60 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี2560 เดือนกุมภาพันธ์ 
14 มี.ค.60 ายงานงบลงทุนประจำปี 2560 ณ เดือนมีนาคม 60 วันที่ 7 (ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
6 มี.ค.60 ขอให้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2560 
 6 มี.ค.60 กเลิกใบเสร็จรับเงิน 
ก.พ.60 2
24 ก.พ.60 ผู้รับบำนาญ,ผู้รับบำเหน็จรายเดือน,ผู้รับบำเหน็จ สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยปฏิบัติตามคู่มือฯของกรมบัญชีกลาง ได้ที่ www.cgd.go.th (ดาวน์โหลดคู่มื่อ คลิ๊ก
23 ก.พ.60
20 ก.พ.60 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วันที่31ม.ค.60 
17 ก.พ.60 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
17 ก.พ.60 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 
17 ก.พ.60 โอนเงิน งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เหลือจ่าย)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ 
17 ก.พ.60
8 ก.พ.60 จ้งส่งหนังสือรับรองภาษีปี 59
3 ก.พ.60 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (3 ก.พ.60)
ม.ค60 2
31 ม.ค.60 ด้วยมีคำสั่งย้าย/เลื่อน/โอน และรักษาการ ข้าราชการ หลังจากหน่วยงานได้ แจ้งข้อมูลไปยังกองคลังแล้วจึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลของท่านหากพบว่ามีการแก้ไข หลังจากส่งเอกสารให้กองคลัง ขอให้ดำเนินการดังนี 1. จัดทำแบบแจ้งข้อมูล KTB corporate online ใหม่ 2. ส่งสำเนาคำสั่งย้าย/เลื่อน/โอน และรักษาการ 3. หากหน่วยงานได้ส่งแก้ไขแล้ว ไม่ต้องส่งมาอีก ขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 หลังจากนี้จะถือว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูล ที่ถูกต้องล่าสุดแล้ว หากมีข้อสงสัย ติดต่อ พี่รติกร 026534430 หรือ 026534444 ต่อ 1641(31 ม.ค.60)
30 ม.ค.60 ขอส่งเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
24 ม.ค.60 รายชื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ไม่ถูกต้อง (KTB Corporate Online) ขอให้หน่วยงานส่งเอกสารมาที่ Finance2@dld.go.th ระบุหัวข้อ "แบบแจ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่"  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560)
24 ม.ค.60 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)  
20 ม.ค.60 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
19 ม.ค.60 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 
17 ม.ค.60 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรง รวม54ศูนย์ต้นทุน(ดูรายชื่อตามเอกสารแนบ1) 
16 ม.ค.60 ขอทราบข้อมูลกฎหมายที่ทำให้เกิดรายได้แผ่นดิน 
10 ม.ค.60 ารโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMIS เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
10 ม.ค.60
10 ม.ค.60 การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและขอปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
9 ม.ค.60 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) 
ธ.ค.59 2
27 ธ.ค.59 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2559
23 ธ.ค.59 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรมศิลปากร
21 ธ.ค.59 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องยกเลิกใบเสร็จ (กษ 0201.06/ว 11179) 
16 ธ.ค.59 ารโอนงบประมาณผ่านระบบ GFMIS เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
13 ธ.ค.59 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
7 ธ.ค.59 แนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บ และนำส่งเงินรายได้ค่าคำขอ
พ.ย.59 2
29 พ.ย. 59 รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2560(งปม.60)
23 พ.ย. 59 อเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง"
23 พ.ย. 59 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เดือนตุลาคม 
23 พ.ย. 59 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ" ประจำปีงบประมาณ 2559
23 พ.ย. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ กบข. 
22 พ.ย. 59 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน
21 พ.ย. 59 ายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ย. 59 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี กันยายน 
16 พ.ย. 59 ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับใบสำคัญเบิกจ่าย (บาร์โค้ด) เฉพาะส่วนกลาง
16 พ.ย. 59 ขั้นตอนการส่งใบเบิกวัสดุแบบพิมพ์จากคลังพัสดกรมศุสัตว์(กปศ.14) 
14 พ.ย. 59 การชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ
3 พ.ย. 59 การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
3 พ.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการผังเมืองสัญจร ครั้งที่ 9/2559 
1 พ.ย. 59 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขับรถยนต์
ต.ค.59 2
28 ต.ค.59 ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในหน่วยงาน 
27 ต.ค.59 ารดำเนินการด้านการเงินเกี่ยวกับการเก็บค่าคำขอใบอนุญาตของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
27 ต.ค.59 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบเเจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ KTB Corperate online ส่งที่ finance2@dld.go.th เท่านั้น
25 ต.ค.59 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)
21 ต.ค.59 รายงานผลการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เดือนกันยายน
18 ต.ค.59 การตัดโอนภารกิจตามการปรับปรุงโครงสร้างใหม่
18 ต.ค.59 เวียนให้หน่วยงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายและปันส่วน ปีงปม 2559
13 ต.ค.59 ผลการใช้จ่ายค่าน้ำประปา และค่าไปรษณีย์ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
10 ต.ค.59 แจ้งกิจกรรมย่อยประจำปี พ.ศ.2560
10 ต.ค.59 รายละเอียดประกอบการโอนจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1
10 ต.ค.59 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
10 ต.ค.59 หนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 ต.ค.59 การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F
7 ต.ค.59 แนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบ GFMIS และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
5 ต.ค.59 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ต.ค.59 ชื่อหน่วยงานตามโครงสร้างหน่วยงานภายใต้กอง/สำนักใหม่
4 ต.ค.59 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 ต.ค.59 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครึ้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2559 
ก.ย.59 2
27 ก.ย.59 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
26 ก.ย.59 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับโอนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
26 ก.ย.59 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
26 ก.ย.59 ขอให้ส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
25 ก.ย.59 การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ในเบื้องต้น 
22 ก.ย.59 การโอนงบประมาณ GFMIS เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สิ่งจูงใจ)
21 ก.ย.59 ายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ประจำเดือนสิงหาคม
20 ก.ย.59 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559
19 ก.ย.59 การปฏิบัติงานทางบัญชีด้านระบบสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2559 
16 ก.ย.59 มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ
13 ก.ย.59 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
12 ก.ย.59 ขอแจ้งกำหนดการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบทะเบียนใบสำคัญเบิกจ่าย
8 ก.ย.59 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5ก.ย.59 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559
2ก.ย.59 การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2ก.ย.59 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2559
2 ก.ย.59 แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงปม. เพื่อแก้ไขการเบิกจ่ายเงินงปม. ประเภท คภ. คอมพิวเตอร์ผิดงบรายจ่าย 
ส.ค.59 2
31 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
30 ส.ค.59 ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบ e-GP ณ วันที่ 29 กค 59 
30 ส.ค.59 ซ้อมความเข้าใจมติครมเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแกบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น
30 ส.ค.59 ส่งแบบเเจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
30 ส.ค.59 เรื่องโอนเงิน งบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์
29 ส.ค.59 แจ้งรหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 (สิ่งจูงใจ) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
25 ส.ค.59 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- bidding) 
24 ส.ค.59 แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ 
23 ส.ค.59 แจ้งปิดบัญชีรับเงินตามโครงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
23 ส.ค.59 การรเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ. เพิ่มอัตรานำส่งเงินสะสม ได้มากกว่าร้อยล่ะ 3 แต่ไม่เกินร้อยล่ะ 15 
22 ส.ค.59 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เดือนกรกฎาคม
18 ส.ค.59 โอนเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์
16 ส.ค.59 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
11 ส.ค.59 ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น(เหลือจ่าย)กลับส่วนกลาง 
10 ส.ค.59 ้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และแผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2559 ของกอง/สำนัก ที่เบิกจ่ายกับกองคลังกรมปศุสัตว์ เอกสารแนบเพิ่มเติม
8 ส.ค.59 ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์(เครื่องสำรองไฟ)ที่ได้รับโอนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ก.ค.59 2
29 ก.ค.59 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน
22 ก.ค. 59 กำหนดปิดคลังพัสดุ
21 ก.ค. 59 รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนัก/กอง ส่วนกลาง เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559 
15 ก.ค. 59 ขอแจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 
14 ก.ค. 59 ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์(Prompt pay)
11 ก.ค. 59 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)
11 ก.ค. 59 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชกา
11 ก.ค. 59 ประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียน
8 ก.ค. 59 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานค่าวัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดงบรายจ่าย
5 ก.ค. 59 การโอนวัสดุคงคลังของปีงบประมาณ 2559
1 ก.ค. 59 ัหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มิ.ย.59 2
16มิ.ย. 59 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขาย 
16มิ.ย. 59 แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ 
16มิ.ย. 59 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
15มิ.ย. 59 ้แจ้งผลการขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 
10มิ.ย. 59 ขอให้ตรวจสอบและจัดทำแผน ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
9มิ.ย. 59 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  เดือนพฤษภาคม 
8มิ.ย. 59 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7มิ.ย. 59 โครงการ ธอส.-กบข.ครั้งที่12
2มิ.ย. 59 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใข้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
2มิ.ย. 59 การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) 
2มิ.ย. 59 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
2มิ.ย. 59 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
1มิ.ย. 59 การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
พ.ค.59 2
25พ.ค.59 การโอนงบประมาณเบิกแทนกัน การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
25พ.ค.59 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559 
10พ.ค.59 ชะลอการเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59
10พ.ค.59 การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (คงเหลือ ณ 30 เมษายน 2559)
เม.ย.59 2
22 เม.ย.59 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
21 เม.ย.59 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 
19 เม.ย.59

การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559(19 เม.ย 59) 

 >>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย <<<<

19 เม.ย.59 รายงานผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกผัน ในระบบ GFMIS
18 เม.ย.59 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายรอบเดือนมีนาคม 2559  
8 เม.ย.59 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 
1เม.ย.59 การรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2558 และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ติดตามครั้งที่ 2)
มี.ค.59 2
28 มี.ค.59 การรขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
28 มี.ค.59 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
25 มี.ค.59 การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เเละยกเว้นการปฏิติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 มี.ค.59 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
21 มี.ค.59 รายละเอียดการโอนจัดสรร ปี งบประมาณ 2559 (แผนทั้งปี)
17 มี.ค.59 ารเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบลงทุน)
17 มี.ค.59 ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีการใช้พลังงานในระบบ e-report ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
16 มี.ค.59 การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ท.ช.ร. ก่อสร้างและนายพวง ดินจิ้งหรีด เป็นผู้ทิ้งงาน 
16 มี.ค.59 ารยกเลิกสิทธิรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online 
11 มี.ค.59 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 ฉบับ 
10 มี.ค.59 แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
10 มี.ค.59 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558  
10 มี.ค.59 แจ้งรหัสงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน ปี2559 เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  
7 มี.ค.59 ขอให้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ก.พ.59 2
23 ก.พ.59 ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่าย งบลงทุนปี 2559 เพือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
19 ก.พ.59 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
16 ก.พ.59 ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
16 ก.พ.59 การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง
11 ก.พ.59 ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน)ปี 2559 กลับส่วนกลาง
11 ก.พ.59 บัญชีนวัตกรรมไทย 
8ก.พ.59 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี 2558 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำปี
4 ก.พ.59 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 ก.พ.59 การรจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม  
ม.ค.59 2
22 ม.ค.59 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2558 และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
22 ม.ค.59 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
18 ม.ค.59 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559
15 ม.ค.59 ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559
12 ม.ค.59 แนวทางการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
8 ม.ค.59 ระบุปริมาณงานตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6 ม.ค.59 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (กปศ.14) เล่มที่ 13422 เลขที่ 671051 - 671100 
6 ม.ค.59 ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
ธ.ค.58 2
29 ธ.ค.58 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
  - รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2559
22 ธ.ค.58 การโอนงบกลาง พ.ศ.2558 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59
  - หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  - หนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
22 ธ.ค.58 ขอข้อมูลการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรง เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตจำนวน47ศูนย์ต้นทุน กำหนดส่งกองคลังภายในวันที่ 30 ธ.ค.58  (22 ธ.ค.58) 
  - สิ่งที่ส่งมาด้วย  ข้อมูลค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบปีงบประมาณพ.ศ.2557 และ พ.ศ.2558
17 ธ.ค.58 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  - รายการงบลงทุนที่ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน ณ 12 ธ.ค. 58
  - รายการงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ 12 ธ.ค. 58
1 ธ.ค.58 จ้งเลขเอกสารสำรองเงินสำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณแทนกันมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อดำเนินการต่อไป 
พ.ย.58 2
19 พ.ย.58 ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย(งบลงทุน) ปี2559 กลับส่วนกลาง 
17 พ.ย.58 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2558
16 พ.ย.58 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเบิกแทนกันมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
12 พ.ย.58 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding
4 พ.ย.58 ขออนุมัติเปิดหน่วยเบิกจ่าย
ต.ค.58 2
29 ต.ค. 58 แก้ไขรายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
   -รายงานงบลงทุนประจำปี 2558 ณ 30 ก.ย. 58
28 ต.ค. 58 นำเสนอแพคเกจสำหรับโครงการ Tablet
28 ต.ค. 58 แจ้งเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
27 ต.ค. 58 แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
27 ต.ค. 58 การรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แนวทางปฏิบัติตามบทพระราชบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา170
26 ต.ค. 58 การสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรอินทรีย์ บ้านสะพานหินและนางสาวอุษา เขียววิลัย เป็นผู้ทิ้งงาน
26 ต.ค. 58 แจ้งการใช้กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(แก้ไข)
20 ต.ค. 58 เรียน  หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงปม. พ.ศ. 2558
16 ต.ค. 58 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleed Card) 
16 ต.ค. 58 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
13 ต.ค. 58 แผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2559 งวดที่ 1 (ส่วนกลาง)
9 ต.ค. 58 ลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ต.ค. 58 ขอให้ส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
6 ต.ค. 58 แจ้งการใช้กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
6 ต.ค. 58 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 
6 ต.ค. 58 แจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1 ต.ค. 58 แนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในระบบ GFMIS และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1 ต.ค. 58 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
1 ต.ค. 58 การส่งรายงานประจำเดือน 
ก.ย.58 2
29 ก.ย. 58 การจ้างเหมาบริการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
28 ก.ย. 58 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุน การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนหน่วยงาน 
24 ก.ย. 58 ผลการใช้จ่ายค่าน้ำประปา และค่าไปรษณีย์ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558และขอให้หน่วยงานที่มีรายชื่อ ตามเอกสารแนบ 1 วิเคราะห์สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย และ แจ้งฝ่ายบัญชีกองคลัง ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558
23 ก.ย. 58 อนเงิน งบดำเนินงาน - ค่าสารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์
22 ก.ย. 58 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (ตั้งแต่1ต.ค.57-31ส.ค.58)
18 ก.ย. 58 การปฏิบัติงานทางบัญชีด้านระบบสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปีงบปีมาณ 2558 
16 ก.ย. 58 ารกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
11 ก.ย.58 ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ
8 ก.ย.58 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่11
3 ก.ย.58 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ส.ค.58 2
26 ส.ค.58 การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
26 ส.ค.58 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม)
19 ส.ค.58 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
10 ส.ค.58 กำหนดปิดคลังพัสดุ
6 ส.ค.58 โอนงบประมาณฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (สิ่งจูงใจ)
4 ส.ค.58 ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
1 ส.ค.58 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานการจำหน่ายวัคซีน
  หนังสือที่ กษ.0603/20665(สทช)
  หนังสือที่ กษ.0603/ว.20666(ปศุสัตว์เขต)
  หนังสือที่ กษ.0603/ว.20667(ปศุสัตว์จังหวัด)
  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
ก.ค.58 2
29 ก.ค.58 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่4) พ.ศ.2552 
27 ก.ค.58 หนังสือแจ้งรายชื่อคณะกรรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และเเผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2558 ของกอง/สำนัก ที่เบิกจ่ายกับกองคลังกรมปศุสัตว์
27 ก.ค.58 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
24 ก.ค.58 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค.58 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ก.ค.58 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 ก.ค.58 แนวทางการเรียกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งผู้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งคึนคลัง 
22 ก.ค.58 การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม 
20 ก.ค.58 ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบ ผู้ยื่นUndo ที่ไม่สามารถบันทึกแบบในระบบ e-pension ได้ไม่ว่ากรณีใดๆให้เเจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มส่งให้กรมบัญชีกลาง และสำเนาให้กองคลังด้วย
13 ก.ค.58 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ตั้งแต่1ตค.-30มิ.ย.58)
  สรุปการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ตั้งแต่1ตค.-30มิ.ย.58)
10 ก.ค.58 หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีดังนี้
8 ก.ค.58 การปรับปรุงหลักการจำเเนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
3 ก.ค.58 ห้ตรวจสอบและจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน งบบุคลากร - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มิ.ย.58 2
23 มิ.ย.58 เชิญประชุมการใช้โปรแกรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
22 มิ.ย.58 รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เดือนพฤษภาคม
15 มิ.ย.58 เปลี่ยนวันที่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding:e-bidding) 
9 มิ.ย.58 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
พ.ค.58 2
27 พ.ค.58 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding:e-bidding) 
27 พ.ค.58 ทำรายละเอียดแผนการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส่วนที่เหลือ
ณวันที่ 25 พ.ค.58 ส่งภายในวันที่ 29 พ.ค.58
27 พ.ค.58 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
19 พ.ค.58 สรุปการการจัดลำดับเดือนเมษายน
19 พ.ค.58 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)เพื่อรับโอนค่าดำเนินการ
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
12 พ.ค.58

การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน (Organizer) 
งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

11 พ.ค.58 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณปี 2558 
11 พ.ค.58 การพ้นภาระผูกพันตามสัญญา 
เม.ย.58 2
28 เม.ย.58 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย 
28 เม.ย.58 รายงานผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS
28 เม.ย.58 การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
28 เม.ย.58 ขอให้ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ค้างชำระของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557
20 เม.ย.58 ขอให้ส่งแบบรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่1(แบบ สรก.58-1) 
20 เม.ย.58 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2558(ตั้งแต่วันที 1 ต.ค.57-31 มี.ค.58)
  -รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  -สรุปการจัดลำดับ เดือนมีนาคม 2558
3 เม.ย.58 ายงานการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงของสำนัก/กองส่วนกลาง เดือน ต.ค.-ธ.ค.2557
3 เม.ย.58 แจ้งหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ กรอกแบบสำรวจคุณสมบัติและความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ  และส่งข้อมูลถึงกองคลังโดยการ SCAN ส่งเป็นไฟล์ที่ finance3@dld.go.th เท่านั้น ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 026534444 ต่อ 1633(จุไรรักษ์),1646(วชิระ)
3 เม.ย.58 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง
มี.ค.58 2
30 มี.ค.58 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และเเนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
30 มี.ค.58 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
27 มี.ค.58

หนังสือซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีการใช้พลังงานในระบบ e-report ของสำนักงานนโยบายและเเผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
รายชื่อหน่ายงานและรหัสสมาชิกเพื่อบันทึกข้อมูลประหยัดพลังงาน และคู่มือการใช้ระบบe-report

27 มี.ค.58 แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557
26 มี.ค.58 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3"สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 
26 มี.ค.58 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กรณีลดค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558เป้าหมาย
ลดค่าน้ำประปา และค่าไปรษณีย ์ ลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จำนวน 5 %'ให้ทุกคนช่วยกันประหยัด
ลดการใช้น้ำประปาและลดการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
23 มี.ค.58 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2558
20 มี.ค.58 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
 การฝึกอบรม สัมมนาฯ
 
19 มี.ค.58 หนังสือแนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์และการดำเนินการด้านระบบสินทรัพย์ถาวรผ่าน
 GFMIS Web Online และทะเบียนคุมทรัพย์สินปี2556 
17 มี.ค.58 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงปม 2558 
11 มี.ค.58 รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 255(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57-28 ก.พ.58)
10 มี.ค.58 การยื่นขอรับบำนาญเพิ่มของผู้รับบำนาญสมาชิก กบข.ที่ประสงค์ UNDO 
8 มี.ค.58 สรุปรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรทั้งปี 
5 มี.ค.58 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตามแผนไตรมาสที่3-4)
ก.พ.58 2
27 ก.พ.58 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web online ของหน่วยงาน" 
  -หน่วยงานเขต 1-4
  -หน่วยงานเขต 5-6
  -หน่วยงานเขต 7-9
27 ก.พ.58 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
27 ก.พ.58 รายงานผลการคำนวณต้นทุนและรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมปศุสัตว์
26 ก.พ.58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  -การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ
  -จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 จำนวน 1 รายการ
23 ก.พ.58 รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ปี2558 
17 ก.พ.58 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2557
17 ก.พ.58 การรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2557 (ติดตามครั้งที่2)
17 ก.พ.58 การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
17 ก.พ.58 เรื่องตัวอย่างหนังสือคำประกันและเเนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายเพ่งพาณิชย์(ฉบับที่20)พ.ศ.2557
12 ก.พ.58 รายงานผลการใช่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
4 ก.พ.58 ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนงบประมาณเหลือจ่าย(งบลงทุน) ปี2558 กลับส่วนกลาง
  -แบบฟอร์มเงินเหลือจ่าย-งบลงทุน ปี 2558
3 ก.พ.58 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ม.ค.58 2
22 ม.ค.58  รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี2558 
20 ม.ค.58 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง ของส่วนราชการ
20 ม.ค.58 ขอรายละเอียดการส่งมอบทรัพย์สิน<โปรดส่งรายละเอียดวันที่ 23 ม.ค.58> (20 ม.ค.58) 
  -ปศุสัตว์จังหวัด(77 จังหวัด),ปศุสัตว์(เขต1-9),ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
20 ม.ค. 58 ระบุปริมาณงาน ตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  -รายละเอียด
20 ม.ค.58 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16 ม.ค. 58 ผลการประชุมรัฐมนตรี 
9 ม.ค.58 การกลับเข้าไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการพ.ศ.2494
  -คำสั่งมอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน
  -หนังสือแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะบำนาญ
7 ม.ค.58 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ธ.ค.57 2
24 ธ.ค.57 รายงานผลอบรมสัมมนาปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 ธ.ค.57 เรื่องปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานผลฯ (แบบ งปม.58/1)
18 ธ.ค. 57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับและนำส่งเงิน กรณีผู้รับบำนาญ Undo ต้องคืนเงิน
18 ธ.ค. 57 การ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
18 ธ.ค. 57 ซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่า เพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
18 ธ.ค.57 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
18 ธ.ค.57 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5)
17 ธ.ค.57 เวียนให้หน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรง
  - รายละเอียด
17 ธ.ค.57 อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
11ธ.ค.57 หลัก เกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราช บัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 สำหรับข้าราชการ และหลักเกณฑ์ และวิธีการแสดงความประสงค์ ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
8 ธ.ค.57 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ การจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 
4 ธ.ค.57 การ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558
  แผนการใช้จ่ายเงิน
   
พ.ย.57 2
24 พ.ย.57 แจ้งยกเลิกแบบรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
21พ.ย.57 สรุปเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปรียบเทียบยอดเบิกจ่ายไตรมาส 1
21พ.ย.57 การระบุรหัส GPSC หรือหมวดพัสดุในการจัดซื้อวัสดุ
20 พ.ย.57 รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 (สิ่งจูงใจ)
20 พ.ย.57 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
11 พ.ย. 57 ส่งรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2558
10 พ.ย. 57 ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
6 พ.ย.57 การใช้บัตรเครดิตราชการ
  1.แบบฟอร์มข้อมูลการแสดงตน
  2.แบบ ก-2
  3.ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม
  4.หนังสือแจ้งปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด
5 พ.ย.57 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ  3 เดือนแรก (5 พ.ย.57) 
ต.ค.57 2
31 ต.ค.57 การโอนเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ2558 งวดที่1ครั้งที่ 8
29 ต.ค. 57 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี กันยายน ๒๕๕๗
28 ต.ค.57 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2558
28 ต.ค.57 แบบ GFMIS เงินกันเหลื่อมปี (สิ่งจูงใจ) ปี 2556
27 ต.ค.57 รายงานผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
20 ต.ค.57 สรุปรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 58 (ไตรมาสที่ 1 - 2 ) 
20 ต.ค.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
18 ต.ค. 57 การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online
18 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่านระบบ GFMIS Web Online
16 ต.ค.57 รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี2557
16 ต.ค.57 กิจกรรมย่อยปีงบประมาณ2558
16 ต.ค.57 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงปม 57
   -รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงปม 57
15 ต.ค.57 แนว ทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระบบ GFMIS และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้าน ญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
   - แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
15 ต.ค. 57 ขอส่งเอกสารทิ้งงานของบริษัทนันวามาร์เก็ตติ้งจำกัดและนางเพ็ญศรี อาชทา
15 ต.ค.57 รายงานเรื่องรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2557
13 ต.ค.57 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
9 ต.ค.57 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม
9 ต.ค.57 เวียนแจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ก.ย.57 2
30 ก.ย.57 สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
29 ก.ย.57 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-report ของสำนักงานนโยบายและเเผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
29 ก.ย.57 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
26 ก.ย.57 รายละเอียดประกอบการส่งมอบทรัพย์สิน
22 ก.ย.57 วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS web online
22 ก.ย.57 รายงานการติดตามงบลงทุน 31 ส.ค. 57
19 ก.ย.57 การปฏิบัติงานทางบัญชีด้านระบบสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 (19 ก.ย.57)
  - ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปี 56
18 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ Smart Spending...Smart Saving"
18 ก.ย.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
17 ก.ย.57 ขอความร่วมมือในการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศ
12 ก.ย.57 ขอให้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
  -รายละเอียด
12 ก.ย.57 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
9 ก.ย. 57 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9 ก.ย.57 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าน พ.ศ. 2556
( 9 ก.ย. 57) 
9 ก.ย.57 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 ก.ย.57 ขออนุมัติผ่อนผันการจัดส่งใบสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
4 ก.ย. 57 การ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่4)พ.ศ.2552
4 ก.ย.57 ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557
2 ก.ย.57 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521(คสช.ที่81/2557)
2 ก.ย.57 แจ้งเปลี่ยนบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก
2 ก.ย.57 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
ส.ค.57 2
27 ส.ค.57 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
27 ส.ค.57 กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 ส.ค.57 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
19 ส.ค.57 กำหนดการปิดคลังพัสดุ
18 ส.ค.57 รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2557
14 ส.ค.57 การพิจารณาคำสั่งส่งมอบอำนาจ/อนุมัติ ให้ปศุสัตว์เขตเป็นหน่วยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
14 ส.ค.57 แจ้ง รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี และแผนกำหนดระยะเวลาการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปี 2557 ของกอง/สำนัก ที่เบิกจ่ายกับกองคลังกรมปศุสัตว์
13 ส.ค.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.56-31 ก.ค.57)
  - สรุปการจัดลำดับ ก.ค. 57
ก.ค.57 2
30 ก.ค.57 ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานราชการ
29 ก.ค.57 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง 
23 ก.ค.57 การเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
22 ก.ค.57 การ ปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใข้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับราชพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
18 ก.ค. 57 ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
17 ก.ค.57 แนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
17 ก.ค.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 30 มิ.ย.57)
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2557
   - สรุปการจัดลำดับเดือน มิ.ย.57
17 ก.ค. 57 การก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
15 ก.ค. 57 ขอคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
       
15 ก.ค. 57 การ เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557           
15 ก.ค. 57 การ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่นๆ
10 ก.ค.57 แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.๑)ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและเเสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 ก.ค.57 ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มิ.ย.57 2
26 มิ.ย.57 ขอให้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  -แบบประมาณการค่าสาธารณูปโภค
24 มิ.ย. 57 แนว ทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ งบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
23 มิ.ย. 57 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  -รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
  -กราฟ เดือน พค.57
  -สรุปการจัดลำดับ พค 57
23 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความต้องการ/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
ของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
23 มิ.ย. 57 ให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2557
  - รายชื่อหน่วยงานต่างๆ
16 มิ.ย. 57 ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
10 มิ.ย.57 ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4และ มาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
3 มิ.ย.57 ขอให้ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ค้างชำระเดือนสิงหาคม-กันยายน 
   - แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค (Internet) 
พ.ค.57 2
26 พ.ค.57 แจ้งข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
26 พ.ค.57 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
26 พ.ค.57 ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
19 พ.ค.57 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
14 พ.ค.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
   - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2557 (20 พ.ค.57)
  - สรุปการจัดลำดับ เม.ย. 57
  - กราฟ 30 เม.ย.57
1 พ.ค.57 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่าย ประจำปี 2557ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำประปาและโทรศัพท์
เม.ย.57 2
24เม.ย.57 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
24 เม.ย.57

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4)พ.ศ.2557

23 เม.ย.57 ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีการใช้พลังงานใน ระบบ e-report
22 เม.ย.57 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557
22 เม.ย.57 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10"
17 เม.ย.57 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 - 31 มี.ค.57)
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  - สรุปผลการจัดลำดับ
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน
12 เม.ย.57 การปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในระบบ GFMIS
  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
8 เม.ย.57 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
8 เม.ย.57 - แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย
มี.ค.57 2
14 มีค.57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค
11 มีค.57 รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  สรุปการจัดลำดับเดือน กุมภาพันธ์
11 มีค.57 การตอบข้อหารือการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ
5 มีค.57 เงินกู้สวัสดิการกรุงไทย
4 มีค.57 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอประเมิน
ก.พ.57 2
28 กพ.57 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วบผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และขอให้เตรียมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  -รายละเอียดวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละหน่วยงาน
25 กพ.57 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2556
24 กพ.57 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
24 กพ.57 การขึ้นบัญชี พนักงานราชการ จพง.การเงินและบัญชี
24 กพ.57 การโอนผ่านระบบ GFMIS งบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
18 กพ.57 ระบุปริมาณงาน ตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
18 กพ.57 รายงานการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประจำเดือน มกราคม 2557
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 31 ม.ค.57)
  - สรุปการจัดลำดับ ม.ค.57
  - ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดโอนงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน)ปี 2557 กลับส่วนกลาง
17 กพ.57 ขอแจ้ง เวลา และ สถานที่ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ
12 กพ.57 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
10 กพ.57 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ม.ค.57 2
31 มค.57 การโอนเงินรางวัลประจำปี 2555 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  - หนังสือแจ้งโอนเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
  - รายชื่อหน่วยงานที่แนบตามหนังสือ
  - แบบฟอร์มคำขอรับเงินรางวัลประจำปี 2555 ผ่านธนาคาร
29 มค.57 รายการที่กองคลังโอนเข้าบัญชีเงินเดือน
22 มค.57 รายละเอียดการโอนเงินรางวัลประจำปี 2555 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  - เงินรางวัลสำหรับข้าราชการ (ส่วนกลาง)
  - เงินรางวัลสำหรับลูกจ้างประจำ (ส่วนกลาง)
  - เงินรางวัลสำหรับผู้รับบำนาญ และบำเหน็จ
  - เงินรางวัลสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ที่โอนเข้าบัญชีของ
หน่วยงาน (ส่วนภูมิภาค)
  - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำรายการบัญชีของเงินรางวัลประจำปี 2555
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลจากกรมฯ
16 มค.57 สรุปเปรียบเทียบยอดเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56-31 ธ.ค. 56)
  - รายงานงบลงทุน ประจำเดือน ธ.ค.2556
ธ.ค.56  
26 ธค.56 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
11 ธ.ค.56 การจัดทำและเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
ประจำปีงบประมาณ 2556
2 ธ.ค.56 ขอให้หน่วยงานต่อไปนี้ นำส่งเงินรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2557
24 ธ.ค.56 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
17 ธค.56 ขอส่งรายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2556 และใบเสร็จ
11 ธ.ค.56 การจัดทำและเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 
12 ธ.ค.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย.56)
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - รายงานงบลงทุนประจำปี 2557 ณ 30 พย 56
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
  - สรุปจัดลำดับ พฤศจิกายน 2556
12 ธค.56 ปิดบัญชีเงินฝากโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ และ ราคาสุกร
4 ธค.56 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 4)
2 ธ.ค.56 การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   - ตารางปรับแผนการใช้จ่ายเงิน 57
พ.ย.56 2
28 พ.ย.56 ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2556 (ค่าบริการ Internet)ที่ค้างชำระ
26 พ.ย.56 การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 พ.ย.56 ประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop ความรู้เรื่องการลงทุน
19 พ.ย.56 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลรหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS
  - รายละเอียดการบันทึกบัญชีระหว่างกัน
19 พ.ย.56 แผนการใช้จ่ายเงินและแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
18 พ.ย.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  - งบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2557
  - การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 (14 พ.ย.56)
14 พ.ย.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
13 พ.ย.56 ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่ได้รับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556
กรอกแบบรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งภายในวันที่ 18 พย56
  - รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2556 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ดาวน์โหลดแบบรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ตารางอายุการใช้งานครุภัณฑ์
12 พ.ย.56 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน
11 พ.ย.56 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
8พย.56 รหัสกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2557
  - การใช้กิจกรรมย่อยในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตค 56 2
31 ตค.56 ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (31 ตค.56)
25 ตค.56 แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ตค.56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
24 ตค.56 ตารางแสดงวงเงินราคากลา(ราคาอ้างอิง)
22 ตค.56 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
17 ตค.56 ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 <17 ตค.56>
  - หน่วยงาน
17 ตค.56 รายงานผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแผน
  - ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
17 ตค.56 เวียนแจ้งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557
16 ตค.56 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศ
ราชกิจจานุกเบกษา
16 ตค.56 ประกาศการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10 ตค.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(1 ตค. 55 - 30 กย.56 )
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
  - สรุปการจัดลำดับการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย.56
  - สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  - ตัวชี้วัดรายจ่ายลงทุน
  - งบลงทุน
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
10 ตค.56 รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมติขยายกันเหลื่อมปี
9 ตค.56 ขอเชิญร่วมพีธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2556
ก.ย.56
2
26 กย.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(1 ตค. 55 - 24 กย.56 )
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
24 กย.56 รายละเอียดเงินรางวัลประจำปี 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่โอนเข้าบัญชีของหน่วยงาน (24 กย.56)
- สำหรับรายละเอียดรายบุคคล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงาน
24 กย.56 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
23 กย.56 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
23 กย.56 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (23 กย.56)
19 กย.56 การปิดระบบการทำงาน ของงบประมาณ ปี 2556 ในระบบ GFMIS
12 กย.56 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์(Excel form)<12 กย.56>
12 กย.56 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน(บส.04)ผ่านGFMIS Web online
12 กย.56 ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
12 กย.56 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
12 กย.56 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
11กย.56 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่ 4) พศ2552
10 กย.56 ตารางกำหนดหน่วยนับของกิจกรรมย่อย/ผลผลิตย่อย และสัดส่วนกิจกรรมย่อยเข้าสู่ผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557<10 กย.56>
  - กำหนดกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557(สสช,สพส,สสส,สพพ,สอส,สคบ,สทป,สตส,กสก,กพก)
  - กำหนดกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กพร,ตสน,สลก,กกจ,สคบ,กฝง,ศสท,กรป)
9 กย.56 การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีด้านระบบสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556
9 กย.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตค. 55 - 31 สค.56 )<6 กย.56>
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี พ.ศ.2556 <9 กย.56>
  - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 <23 กย.56>
  -รายงานการติดตามสถานะเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
  -สรุปการจัดลำดับ <20 กย.56>
  -งบลงทุน
9 กย.56 แจ้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
9 กย.56 แจ้งราคามาตรฐานไม่ใช่ยา
9 กย.56 ผลการประเมินดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ ประจำปีงบประมาณ 2555
9 กย.56 การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีด้านระบบสินทรัพย์ถาวร ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556
6 กย.56 ขอเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระบบ 3G
  - รายละเอียดการรับมอบ SIM Card โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3G
4 กย.56 ขอเชิญประชุมชุมชนนักปฏิบัติครั้งที่1/2556
4 กย.56 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
ส.ค.56
2
29 สค.56 รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ
27 สค.56 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 <27 สค.56>
26 สค.56 รายการโอนผ่านระบบGFMIS เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555 <26 สค.56>
  เครื่องโทรสาร,เครื่องมัลติมีเดีย,เครื่องสูบน้ำ,กล้องถ่ายภาพนิ่ง,ตู้เย็น
  ปศจ.จันทบุรี,ปศจ.ตราด,ปศจ.มุกดาหาร,ปศจ.อำนาจเจริญ
16 สค 56 ขอส่งรายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือที่ กษ 0603/14958
8 สค.56 กำหนดปิดคลังพัสดุ
8 สค.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตค. 55 - 31 กค.56 )<8 สค.56>
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน
  - สรุปการจัดลำดับ
  - งบลงทุน
ก.ค.56
2
31 กค.56 การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
24 กค.56 ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทยจำกัด)
24 กค.56 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของราชการ
19 กค.56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer" รุ่นที่ 2
  - แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม <6 สค.56>
  - หนังสือเวียนหัวหน้าหน่วยงาน
  - รายละเอียดโครงการฝึกอบรม
  - ตารางกำหนดการฝึกอบรม
  - แบบแจ้งรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม
  - แผนที่เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จ.ชลบุรี
และแผนที่สวนนงนุช
9 กค.56 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตค. 55 - 30 มิย.56 )
  รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน
  งบลงทุน
  สรุปการจัดลำดับ
  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
9 กค.56 ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภันฑ์
9 กค.56 การปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่4)พ.ศ.2552
8 กค.56 รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ
4กค.56 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
มิ.ย.56
2
27 มิย.56 การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำหรือเงินได้อื่นที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อชำระหนี้บุคคลที่สาม
25 มิย.56 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค,อัตราค่าใช้จ่ายหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรมสัมนาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  - อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
  -หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
  -บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง(มิถุนายน 2556)
25 มิย.56 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556
25 มิย.56 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID)ระบบ GFMIS Web online และผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ.2551
24 มิย.56 ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ"บ้านออมสิน-กบข เพื่อสมาชิก กบข"
14 มิย.56 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
  -การจัดลำดับ
  -รายงานสถานะเบิกจ่ายงบลงทุน
11 มิย.56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6 มิย.56 ขอแจ้งรายชื่อผู้มาอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคลัง สู่การเป็น Smart officer"
พ.ค.56
2
30 พค.56 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer"
  - แจ้งกำหนดการฝึกอบรม
  - หนังสือเรียนหัวหน้าหน่วยงาน
  - แบบแจ้งรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม  ไฟล์ pdf ไฟล์ word
  - แผนที่
28 พค.56 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราวเพิ่มเติม
20 พค.56 ให้ตรวจสอบและจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบบุคลากร-รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2556 
  - แบบรายงานค่าตอบแทนพนักงานราชการปี 2556
14 พค.56 - เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
เม.ย.56
2
24เม.ย.56 การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
24เม.ย.56 ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้ออจัดจ้างตามระบบ e-GP
23เม.ย.56 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐ
17เม.ย.56 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
17เม.ย.56 การขออนุมัติส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม
10เม.ย.56 แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3 เม.ย.56 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม
2 เม.ย.56 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.56 - 31 มีค.56
  - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
 
มีค.56
2
29 มีค.56
  - รายงานการจัดลำดับ
21 มีค.56 การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่9"
20 มีค.56
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ2556
19 มีค.56 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
13 มีค.56 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
  - รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน
  - งบลงทุน
8 มีค.56 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้า
8 มีค.56 การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
7 มีค.56 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี 2555
5 มีค.56 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตค.55 - 28 กพ. 56
  -  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดลำดับ
กพ.56
2
27กพ.56
27 กพ.56
15 กพ.56
 
 
15 กพ.56
 
 
 
 
13 กพ.56
12 กพ.56
6 กพ.56
 
 
 
 
 
5 กพ.56
1 กพ.56
มค.56
2
30 มค.56
18 มค.56
30 มค.56
30 มค.56
29 มค.56
23 มค.56
21 มค.56
 
 
18 มค.56
17 มค.56
14 มค.56
 
10 มค.56
10 มค.56
 
10 มค.56
10 มค.56
ระบุปริมาณงาน ตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
 
 
4 มค.56
2 มค.56
4 มค.56
ธค.56
2
27 ธค.55
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
 
 
 
 
 
20 ธค.55
อนุมัติโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
20 ธค.55
19 ธค.55
17 ธค.55
     
-
แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2556
17 ธค.55
     
-
แบบฟอร์มรายงาน งปม.56/1
     
-
งบลงทุน 30 พย 55
14 ธค.55
     
-
สรุปการจัดลำดับ พ.ย.55
14 ธค.55
14 ธค.55
14 ธค.55
14 ธค.55
12 ธค.55
11 ธค.55
11 ธค.55
11 ธค.55
11 ธค.55
11 ธค.55
6 ธค.55
6 ธค.55
     
-
รายละเอียดการปรับแผนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6 ธค.55
4 ธค.55
พย.55  
30 พย.55
30 พย.55
30 พย.55
21 พย.55
21 พย.55
20 พย.55
20 พย.55
15 พย.55
     
-
งบลงทุน
     
-
รายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน
14 พย.55
14 พย.55
8 ตค.55
8 พย.55
6 พย.55
1 พย.55
ตค.55  
30 ตค.55
30 ตค.55
สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านการพัสดุ และจัดซ้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานและโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"(e-Government Procureement : e-GP ) ระยะที่2
     
-
หนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ตามรายชื่อที่แนบ
     
-
รายชื่อหน่วยงานที่แนบ
     
-
แบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม
     
-
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
     
-
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์_e-GP_ระยะที่2
26 ตค.55
25 ตค.55
22 ตค.55
22 ตค.55
19 ตค.55
19 ตค.55
18 ตค.55
     
-
ข้อมูลตารางเวียนหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
17 ตค.55
17 ตค.55
12 ตค.55
10 ตค.55
10 ตค.55
     
-
งบลงทุน
     
-
รายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณลงทุน
9 ตค.55
9 ตค.55
8 ตค.55
5 ตค.55
5 ตค.55
4 ตค.55
4 ตค.55
4 ตค.55
3 ตค.55
3 ตค.55
3 ตค.55
กย.55  
28 กย.55
26 กย.55
25 กย.55
25 กย.55
21 กย.55
20 กย.55
19 กย.55
18 กย.55
18 กย.55
17 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
13 กย.55
11 กย.55
รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ตั้งแต่
1 ตค.54 - 31 สค.55
     
-
     
-
7 กย.55
7 กย.55
6 กย.55
6 กย.55
6 กย.55
สค.55
31 สค.55
29 สค.55
28 สค.55
23 สค.55
16 สค.55
16 สค.55
27 สค.55
22 สค.55
การเร่งรัดการก่อหนี้ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
     
16 สค.55
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
     
     
     
16 สค.55
16 สค.55
7 สค.55
4 สค.55
4 สค.55
4 สค.55

รายงานการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด

4 สค.55
4 สค.55
4 สค.55
กค.55  
31 กค.55
28 กค.55
26 กค.55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัสุดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
     
-
     
-
25 กค.55
25 กค.55
25 กค.55
25 กค.55
13 กค.55
12 กค.55
11 กค.55
9 กค.55
มิย.55
22 มิย.55
22 มิย.55
19 มิย.55
19 มิย.55
14 มิย.55
13 มิย.55
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.54 - 31 พ.ค.55)
 
- งบลงทุน (เพิ่มเติม 19 มิย.55)
 
 
 
18 มิย.55
18 มิย.55
14 มิย.55
จัดทำรายละเอียดแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนที่เหลือ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555
 
 
11 มิย.55
11 มิย.55
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS
 
 
9 มิย.55
พค.55  
31 พค.55
31 พค.55
ขอให้ตรวจสอบเงินประจำงวด งบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าครองชีพชั่วคราว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2555
 
 
       
25 พค.55
23 พค.55
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (เฉพาะส่วนกลาง)
 
 
 
 
21 พค.55
สำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ
     
-
     
-
11 พค.55
11 พค.55
การปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
     
10 พค.55
4 พค.55
4 พค.55
4 พค.55
3 พค.55
เมย.55
3
26 เมย.55
26 เมย.55
17 เมย.55
มีค.55
2
30 มีค.55
28 มีค.55
27 มีค.55
26 มีค.55
22 มีค.55
17 มีค.55
16 มีค.55
12 มีค.55
14 มีค.55
14 มีค.55
14 มีค.55
5 มีค.55
1 มีค.55
กพ.55
2
22 กพ.55
22 กพ.55
21 กพ.55
21 กพ.55
21 กพ.55
15 กพ.55
14 กพ.55
รายละเอียดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
     
10 กพ.55
9 กพ.55
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
     
     
9 กพ.55
ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
     
     
8 กพ.55
มค.55
30 มค.55
ระบุปริมาณงาน ตามกิจกรรมย่อยและผลผลิตย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
     
     
30 มค.55
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
     
1
     
2
     
3
     
4
     
5
25 มค.55
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้อมูลทางบัญขีในระบบ GFMIS ครั้งที่ 6
 
 
 
 
25 มค.55
18 มค.55
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายจ่ายจริงเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
 
 
 
 
 
 
 
16 มค.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเอกชนดำเนินงานในลักษณะ บุคคลธรรดา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 มค.55
19 มค.55
16 มค.55
ธค.54
30 ธค.54
26 ธค.54
21 ธค.54
19 ธค.54
19 ธค.54
19 ธค.54
17 ธค.54
13 ธค.54
1 ธค.54
พย.54
28 พย.54
22 พย.54
17 พย.54
14 พย.54
ตค.54
17 ตค.54
14 ตค.54
แบบรายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555  
     
     
     
 
งบดำเนินงาน แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
     
 
งบบุคลากร แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
     
     
     
 
งบบุคลากร - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
     
 
งบดำเนินงาน แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
     
     
     
     
14 ตค.54
13 ตค.54
11 ตค.54
กย.54
30 กย.54
30 กย.54
28 กย.54
27 กย.54
27 กย.54
20 กย.54
กำหนดกิจกรรมย่อย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555
     
     
     
กย.54
29 กย.54
21 กย.54
21 กย.54
21 กย.54
21 กย.54
20 กย.54
19 กย.54
17 กย.54
15 กย. 54
13 กย.54
9 กย.54
7 กย.54
2 กย.54
     
2 กย.54
 

โปรดทราบรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่
กษ 0603/ว17443 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธ การโอนเงิน
ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากยังมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่ไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้ขายได้...คลิก

15 กย.54
2 กย.54
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2554
     
     
     
1 กย.54
สค.54
31 สค.54
ซ้อมความเข้าใจการบันทึกตรวจรับงานในระบบ GFMIS และการขอขึ้นทะเบียน เป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
     
     
19 สค.54
19 สค.54
15 สค.54
23 สค.54
19 สค.54
5 สค.54
แบบสอบถาม ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์  
 
 
กค.54
29 กค.54
22 กค.54
22 กค.54
22 กค.54
21 กค.54
21 กค.54
20 กค.54
13 กค.54
13 กค.54
6 กค.54
มิย.54
22 มิย.54
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
     
-
     
-
 
โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน) กลับส่วนกลาง
     
-
     
-
21 มิย.54
20 มิย.54
14 มิย.54
11 มิย.54
พค.54
31 พค.54
29 พค.54
27 พค.54
27 พค.54
19 พค.54
ขอให้ตรวจสอบเงินประจำงวดงบบุคลากร รายการค่าตอบแทน พนักงานราชการและค่าครองชีพชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน มิย. - กย.54 เพิ่มเติม
     
     
     
18 พค.54
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ระดับปฏิบัติการ
(29 เมย.54)  (เพิ่มเติม 18 พค.54)
     
     
     
กำหนดการฝึกอบรม (เพิ่มเติม 10 พค.54)
     
     
       
25 พค.54
25 พค.54
4 พค.54
3 พค.54
2 พค.54
2 พค.54
เมย.54
20 เมย.54
26 เมย.54
8 เมย.54
การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ฉบับแก้ไข (8 เมย.54)