เรื่องด่วน

แผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรณีลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ร่วมกันประหยัดการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์และขนส่ง)  (23 เม.ย.67) 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (26 มี.ค.67)
โอนขายบิล งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 3 ครั้งที่ 4 (18 เม.ย.67)
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน (9 เม.ย.67)
รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2566  (9 เม.ย.67)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (4 เม.ย.67)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  (2 เม.ย.67)
ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   (2 เม.ย.67)
รายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบมีนาคม 2567)  (2 เม.ย.67)
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559  (1 เม.ย.67)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 (1 เม.ย.67)
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 (1 เม.ย.67)
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับ ยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ(29 มี.ค.67)
 การโอนเงินทุนวิจัยโครงการ "การจัดการความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์บิสกิตเสริมโปรตีนจิ้งหรีดสำหรับสุนัขและการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด” งวดที่ 3) (28 มี.ค.67) 
 แจ้งเจ้าของ/ผู้ครอบครองรถยนต์ที่เข้าข่ายต้องนำรถเข้าตรวจสอบ/แก้ไขถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะ (โปรแกรม FSA19S60) (19 มี.ค.67)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถานะการใช้จ่าย

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567
งบลงทุน  ณ วันที่ 23 เม.ย. 2567

 

ภาพกิจกรรมล่าสุด

 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Previous ◁ | ▷ Next

การต่อต้านการทุจริต

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
ร่วมพลังต่อต้านทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
นโยบายไม่รับของขวัญ
we are hope
we are hope
บันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลง
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักสำคัญการหยุดทุจริตคอร์รัปชั่น

ภาพกิจกรรมกองคลัง

รางวัลกองคลัง

ktb
acc60
logoidp57
like
image
image
image
mdes

 

ลิ้งอื่นๆ

ช่องทางประชาสัมพันธ์

 

เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นครอบครัวกรมปศุสัตว์

กดติดตามและกดถูกใจ

กำลังออนไลน์

We have 578 guests and no members online

 

คำสั่งกรม
ปศุสัตว์

เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ที่ 48/2567
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(เฉพาะเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2567 และเป็นการดำเนินการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)
25 ม.ค.67
ที่ 1105/2566 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  (ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 729/2562 ,224/2565 )2 14 ธ.ค.66
ที่ 844/2566 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 484/2566 ,552/2566 ,731/2566 ) 28 ก.ย.66
ที่ 741/2566 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  (ยกเลิกคำสั่งที่ 239/2561 ,243/2562 และยกเลิกความในข้อ 6 ของคำสั่งที่ 74/2555 ) 1 ก.ย.66
ที่ 731/2566 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  (ยกเลิกคำสั่งที่ 731/2566 ใช้คำสั่งที่ 844/2566 แทน) 31 ส.ค.66
ที่ 724/2566 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30 ส.ค.66
ที่ 552/2566 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ยกเลิกคำสั่งที่ 552/2566 ใช้คำสั่งที่ 844/2566 แทน) 30 มิ.ย.66
ที่ 484/2566 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  (ยกเลิกคำสั่งที่ 484/2566 ใช้คำสั่งที่ 844/2566 แทน) 29 พ.ค.66
ที่ 431/2566 มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai  18 พ.ค.66
ที่ 1194/2565 มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 6 ธ.ค.65
ที่ 1181/2565 มอบหมายการลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติงานและหนังสือรับรองเงินเดือนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 2 ธ.ค.65
ที่ 1135/2565 มอบหมายให้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 22 พ.ย.65
ที่ 1093/2565 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ยกเลิกคำสั่งที่ 1093/2565 ใช้คำสั่งที่ 484/2566 แทน) 8 พ.ย.65
ที่ 1026/2565 มอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai (ยกเลิกคำสั่งที่ 1026/2565 ใช้คำสั่งที่ 431/2566 แทน) 25 ต.ค.65
ที่ 867/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์  14 ก.ย.65
ที่ 866/2565  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ 14 ก.ย.65
ที่611/2565 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 ก.ค.65
ที่575/2565
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) หรือ DPO กรมปศุสัตว์ และแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์
27 มิ.ย.65
ที่275/2565 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 10 มี.ค.65
ที่1000/2564 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 23 พ.ย.64
ที่924/2564 แก้ไขคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 1 พ.ย.64
ที่793/2564 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  27 ก.ย.64
ที่698/2564
(ยกเลิกคำสั่ง)
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ยกเลิกคำสั่งที่ 698/2564 ใช้คำสั่งที่ 611/2565 แทน) 30 ส.ค.64
ที่613/2564 มอบอำนาจให้อนุมัติและลงนามในแบบรายการโอนงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(Gfmis) ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 27 ก.ค.64
ที่423/2564 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ เพิ่มเติม 24 พ.ค.64
ที่394/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์  11 พ.ค.64
ที่143/2564 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 9 ม.ค.64
ที่687/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์  22 พ.ค.63
ที่609/2563 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30 มิ.ย.63
ที่505/2563 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 29 พ.ค.63
ที่138/2563 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  11 ก.พ.63
ที่1010/2562 มอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง และอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย 6 พ.ย.62
ที่1009/2562 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์   6 พ.ย.62
ที่729/2562 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์   27 ส.ค.62
ที่675/2562 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการถวายผ้ากฐินพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2562  6 ส.ค.62
ที่639/2562
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ NSW ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
26 ก.ค.62
ที่411/2562 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 13 พ.ค.62
ที่353/2562
(ยกเลิกคำสั่ง)
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  22 เม.ย.62
ที่979/2561
 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
16 พ.ย61
ที่271/2561 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  21 มี.ค.61
ที่270/2561 ยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 มี.ค.61
ที่1085/2560 แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกรมปศุสัตว์ 15 ธ.ค.60
ที่1028/2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์  และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  30 พ.ย.60
ที่829/2560 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์  18 ต.ค.60
ที่830/2560 มอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  18 ต.ค.60
ที่789/2560 แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินและกรรมการควบคุมการไปรับและส่งเงินนอกสถานที่ 6 ต.ค.60
ที่646/2560 มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ส.ค.60
ที่645/2560 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  24 ส.ค.60
ที่ 308/2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 27 เม.ย.60
ที่ 243/2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการ และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 30 มี.ค.60
ที่ 811/2559 เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 ต.ค.59
ที่ 800/2559 เรื่อง มอบหมายราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ 20 ต.ค.59
ที่ 775/2559 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  17 ต.ค.59
ที่ 740/2559  เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 7 ต.ค.59
ที่ 702/2559 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  26 ก.ย.59 
ที่ 270/2559 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  5 เม.ย.59
ที่ 713/2558 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบพัสดุ  11 ก.ย.58
ที่ 1065/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ธ.ค.58
ที่ 1064/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 24 ธ.ค.58
ที่ 713/2558 มอบอำนาจหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคปฏิบติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  11 ก.ย.58
ที่ 694/2558 มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 27 ส.ค.58
ที่ 376/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 21 พ.ค.58
ที่ 365/2558
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกองเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 
20 พ.ค.58
ที่ 363/2558  กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 20 พ.ค.58
ที่ 351/2558 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกองเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 12 พ.ค.58
ที่ 228/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  1 เม.ย.58
ที่ 38/2558 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  21 มค.58
ที่1004/2557 คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน    (การกลับเข้าไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494)       23 ธค.57
ที่ 96/2557 กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์  30 มค.57
ที่ 617/2556
มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ
18 กค.56
ที่ 251/2556
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
19 มีค.56
ที่ 76/2555 มอบอำนาจให้ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 31 มค.55
ที่ 75/2555 มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ 31 มค.55
ที่ 74/2555
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
แต่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
31 มค.55
ที่ 73/2555
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรมหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
 

 

31 มค.2555
ที่ 880/2554
กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการรักษาการ และปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์
3
พย.2554
ที่ 881/2554
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
3
พย.2554
ที่ 849/2552
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
10 พย.2552
ที่ 852/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบน้ำมันของกรมปศุสัตว์
21
พย.2550
ที่ 484/2550
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์
28
มิย. 2550
ที่ 517/2549

มอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างและอนุมัติจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

6
กค. 2549
ที่ 399/2548

มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์     

 

30
พค.2548
       

 

ประกาศกรมปศุสัตว์
      ระกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะคณะกรรมการ 17 สค.65
เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 19 มิ.ย.62
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์         19 มิ.ย.62