ยินดีกับคุณวันทนา ยรรยงยศ ได้รับรางวัลคนดีศรีปศุสัตว์

ประเภทผู้มีผลงานเชิงประจักษ์และโดดเด่น
ประจำปี 2566 ของกรมปศุสัตว์ ระดับดีเด่น 1

 

 


 


ยินดีกับคุณนุกูล สรรพคุณ เป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
คนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี 2566

 

 

 

ยินดีกับคุณนุกูล สรรพคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการเงิน กองคลัง

 เป็นผู้ได้รับการประเมินความเหมาะสมกับประเภทตำแหน่งคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๖ 

กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565
รับวันที่ 9 ธันวาคม 2565
 
 
 
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
รับวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี2564

นายวชิระ แก้วสว่าง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 
 
 
 
 
ยกย่องบุคคลผู้ทำความดี
 นางนุกูล สรรพคุณ ได้ข้าราชการดีเด่น ปี 2563
 
 
 
 
 
 
น.ส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย 
ได้รับการยกย่องเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์  ประจำปี 2562