ยกย่องบุคคลผู้ทำความดี
 นางนุกูล สรรพคุณ ได้ข้าราชการดีเด่น ปี 2563
 
 
 
 
 
 
น.ส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย 
ได้รับการยกย่องเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์  ประจำปี 2562