กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565
รับวันที่ 9 ธันวาคม 2565
 
 
 
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
รับวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี2564

นายวชิระ แก้วสว่าง

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 
 
 
 
 
ยกย่องบุคคลผู้ทำความดี
 นางนุกูล สรรพคุณ ได้ข้าราชการดีเด่น ปี 2563
 
 
 
 
 
 
น.ส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย 
ได้รับการยกย่องเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์  ประจำปี 2562