ขั้นตอนเข้าดูรายงานสถานะการใช้จ่าย
 ขั้นตอนเข้าดูรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ขั้นตอนเข้าดูข้อมูลหลักผู้ขาย
 ขั้นตอนเข้าดูข้อมูลงบทดลองรายเดือน
 ขั้นตอนเข้าดูเงินเดือนค่าจ้าง
 ขั้นตอนเข้าดูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ขั้นตอนเข้าดูรายการโอนผ่านระบบ GFMIS
 ขั้นตอนเข้าดูโอนวัสดุคงคลัง