น.ส.วันทนา     ยรรยงยศ
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1643
แฟ็กซ์. : 0-2653-4914

  ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1650
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.นิจประภา  ฉิมเตย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1650
แฟ็กซ์. : 0-2653-4914
น.ส.จิตติมา  ห้าพยงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1650
แฟ็กซ์. : 0-2653-4914