การบริหารการเงิน ของกรมปศุสัตว์มีมาตั้งแต่มีพระราชกำหนดตั้งกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485  โดยแผนกบัญชีและพัสดุ สำนักเลขานุการกรม   จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 จึงมีพระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น 11 กอง แยกแผนกบัญชีและพัสดุออกจากสำนักงานเลขานุการกรม ตั้งเป็นกองคลัง

พ.ศ.2516-2528 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองเป็น 4 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. งานการเงิน

3. งานบัญชี

4. งานพัสดุ      

แต่ไม่มีอัตรากำลังในตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง อัตราชั้นเอก จึงได้รับโอนข้าราชการชั้นโทจาก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 84/17 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2517

รับโอน  นายธีระ  หนูครองสิน   มาเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีและพัสดุ   แล้วจึงมีคำสั่งกรมปศุสัตว์

ที่ 118/17 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2517 แต่งตั้งให้รักษาการใน ตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง

พ.ศ.2528-2537 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองเป็น 3 ฝ่าย กับ 1 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. ฝ่ายการเงิน  มี 3 งานได้แก่ งานรับ-จ่ายเงิน งานตรวจใบสำคัญ

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

3. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ มี 3 งานได้แก่ งานบัญชี งานงบประมาณ

งานนอกงบประมาณ

4. ฝ่ายพัสดุ มี 3 งานได้แก่ งานจัดหา งานทะเบียนและคลังพัสดุ งานอาคาร

และยานพาหนะ

พ.ศ. 2537- 2546  มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองเป็น 4 ฝ่าย 1 งาน คือ

1. งานธุรการ

2. ฝ่ายการเงิน  มี 3 งานได้แก่ งานรับ-จ่ายเงิน งานตรวจใบสำคัญ

งานเงินเดือนและค่าจ้าง

3. ฝ่ายบัญชี  มี 3 งานได้แก่ งานบัญชี งานวางฎีกา งานงบเดือน

4. ฝ่ายงบประมาณ  มี 3 งานได้แก่ งานงบประมาณ งานเงินทุนหมุนเวียน

งานนอกงบประมาณ

5. ฝ่ายพัสดุ  มี 3 งานได้แก่ งานจัดหา งานทะเบียนและคลังพัสดุ งานอาคาร

และยานพาหนะ

ปัจจุบัน มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองเป็น 7 กลุ่มงาน 1 ฝ่าย คือ

1. กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. กลุ่มการเงิน

4. กลุ่มบัญชี

5. กลุ่มงบประมาณ

6. กลุ่มพัสดุ

7.กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ

8.กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ
 

ผู้อำนวยการกองคลัง จากอดีต - ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ)

ลำดับ

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ปี (พ.ศ.)

ตำแหน่ง

1

นายธีระ  หนูครองสิน

2517 - 2528

หัวหน้ากองคลัง

2

นางลมัย  ชาตินิยม

2528 - 2541

ผู้อำนวยการกองคลัง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 8)

3

นางสาววารุณี  โศภิณเวทยา

2541 - 2552

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเงินและบัญชี) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น

4

นางเย็นจิต  ทองยงค์

2553 - 2565

ผู้อำนวยการกองคลัง(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเงินและบัญชี) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

5 นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์  2566 - ปัจจุบัน   ผู้อำนวยการกองคลัง(ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเงินและบัญชี) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง