รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562