รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562