กองคลังผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2563
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

a1

มอบโล่เกียรติคุณแด่
กองคลัง
ได้รับรางวัลที่1 
ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

 

 

a1

รางวัลเกียรติคุณกองคลังปี 2562
ได้รับรางวัล ที่2 โครงการปรับปรุงสภาพเเวดล้อมในการทำกิจกรรม 5 ส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง
ให้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

 

 

a1

มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้ เพื่อแสดงว่า
กองคลัง
สมควรยกย่องเป็นหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น กรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

aw61

โล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่ากองคลัง ประเภทภารกิจสนับสนุนสมควรยกย่องเป็นหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2560