กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวสุภัทนารี จันทร์วัน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2565
 
 
 
 

 
นางเอื้องแก้ว ศิลปศาสตร์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565
รับวันที่ 10 มิถุนายน 2565
 

กองคลังได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2564 ระดับ(AA) ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
 

โล่รางวัลเชิดเกียรติยศ "คนดีศรีปศุสัตว์" แด่ นางกาญจนา หงษ์ห้อม งานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
 
 

กรมปศุสัตว์ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นายวชิระ แก้วสว่าง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี2564ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564