ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 ตึกอุศุภราช
                                             ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น1 

 

สถานที่ติดต่อ กรมปศุสัตว์ กองคลัง   69/1 

ถ. พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400


โทร.02-653-4444 ต่อ 1641 - 1642 โทรสาร

02-653-4430 E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.