ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 ตึกอุศุภราช
                                             ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น1 

 

 
สถานที่ติดต่อ กรมปศุสัตว์ กองคลัง   69/1 
ถ. พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ผู้อำนวยการกองคลัง                    โทร.02-653-4444 ต่อ 1611                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายบริหารทั่วไป                          โทร.02-653-4444 ต่อ 1612 - 1613                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มการเงิน                                 โทร.02-653-4444 ต่อ 1621 - 1627 ,1649               This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง              โทร.02-653-4444 ต่อ 1641 - 1642 ,1648             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มบัญชี                                    โทร.02-653-4444 ต่อ 1632 - 1637 ,1646 -1647    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มงบประมาณ                            โทร.02-653-4444 ต่อ 1643 - 1645                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัสดุ                                     โทร.02-653-4444 ต่อ 1651 - 1657                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ   โทร.02-653-4444 ต่อ 1650                                   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.