น.ส.ปรารถนา   อุนทะอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (สายตรง) : 0-2653-4431
โทร. (ภายใน) : 1651
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.จุธาทิพย์   จันศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1655
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.วรางค์รัตน์     เวียงเงิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1656
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.ประไพจิตร     อาจวิเชียร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1653
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.อรวรรณ์     ยอดแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1652
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
นางสมคิด     แสงตะกรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1653
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.ยุพา     บุญโสม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1655
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.ลินดา     สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1655
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
างอังคณา  เหล่าวงษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1655
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915

น.ส.สมหมาย     กุหลาบศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1655
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915

นางปัทมา     เทพชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1654
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915

น.ส.รัตนา     ถึงกระโทก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
นส.ถนอมศรี   วัสติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.หทัยรัตน์ ดิษยพิพัฒน์กูล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.วรรณกนก ทัพวงค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
นายปิยะพงษ์ คำชื่น
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
  ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.พัชรินทร์     คีรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.สรรสนีย์     อิสสะโร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915
น.ส.อนงนุช สาครินทร์
ตำแหน่ง : ช่วยงานด้านบริหารงานทั่วไป

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. (ภายใน) : 1657
แฟ็กซ์. : 0-2653-4915