ปีงบประมาณ  จำนวน
 ฐานข้อมูลการพ้นภาระผูกพันหลักประกันสัญญา(กรณีหนังสือค้ำประกัน) ปี 62      53  ราย
 ฐานข้อมูลการพ้นภาระผูกพันหลักประกันสัญญา(กรณีหนังสือค้ำประกัน) ปี 61      20  ราย
 ฐานข้อมูลการพ้นภาระผูกพันหลักประกันสัญญา(กรณีหนังสือค้ำประกัน) ปี 60      10  ราย
  ฐานข้อมูลการพ้นภาระผูกพันหลักประกันสัญญา(กรณีหนังสือค้ำประกัน) ปี 59       6   ราย