สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

กอง/สำนัก ส่วนกลาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเขต
ด่านกักกันสัตว์

ศูนย์และสถานีวิจัยต่างๆ