ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-3/2567  ประกวดราคาซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัม (Bovine Calf Serum) จำนวน 14,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  (29 ม.ค.67)   
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 16 รายการ  (เลขที่ e-2/2567) (21 ธ.ค.66)   
ประกาศประกวดราคาที่ e-1/2567  ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ  (5 ต.ค.66)